VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

07 11. Nelygios svarstyklės arba dvigubi standartai

 (Rašinys, skirtas aukščiau ir kiek žemiau stovintiems ant visuomeninės hierarchijos laiptelių)

Aleksandras Kavoliūnas

Tam tikri ir plika akimi matomi dalykai visuomenėje nėra vien tik dvigubi standartai... Šventasis Raštas tai vadina nelygiomis svarstyklėmis!

,,Ar laikyti nekaltais tuos, kurie naudoja neteisingas svarstykles ir apgaulingus svarsčius?“ (Michėjo 6, 11).

***

Apie kokias svarstykles čia norima pašnekėti?! Apie santykius tarp žmonių, štai kokias...

Kokiom svarstyklėm sveriam – vertinam žmones? Dalinam į kastas, elitą, burokus ar kaip ten...

Vieniems vienoks matas ir saikas, kitiems – vėl kitoks?!

Kaip juos mylim – vienodai, ar su išskaičiavimu... Savo išmatavimų – gabaritų, spalvų, tonų ir pustonių – šablonais matuojam? Tada kokie jie?!

***

O kas bus, kai Viešpats pasvers savo saiku ir matu? Kiekvieną individualiai: mūsų asmeninius siekius, mūsų meilės gylį, aukštį ir plotį, gailestingumą, teisingumą etc. Mūsų siekius socialinėje sferoje ir ne tik...

Ir kas, jei Jis ištars – rastas per lengvas! Arba – eik šalin? Kai pasvers, o kad pasvers, tegul niekam nekyla abejonių – visuomenines institucijas; politiką ir jos darytojus; mediciną ir medikus; STT ir VSD, verslininkus –  stambius ir smulkaus kalibro; jėgos struktūrų atstovus; prokuratūrą ir prokurorus...

Konstitucinio teismo bei kitus teisėjus...

Gal kas mano, kad pas Viešpatį tą dieną įeisim su tėvų, brolio, kaimyno ar draugo krauju?! Kraujas – tai ne vien fiziologinis skystis, tai ir širdies bei sielos žaizdos nuo ,,draugiškų“ apkalbų – subtilaus veidmainiško žudymo iš už nugaros.

...Ir tikrai, kad galima gerbti tuos medios atstovus, kurie drąsiai reiškia savo nuomonę, nors dažnai ir akivaizdžiai klysta ar tendencingai parašo. Žymiai geriau tiesiai pareikšti nuomonę nei už akių veidmainiškai apkalbėti...

***

Kažin ar egzistuoja kas subtilesnio už žmogaus širdies veidmainystę: ta per stora – nekalbėsiu su ja, o tas per kvailas – nerašysiu jam...

,,Oh, ir vėl tas...“ – šeimos galvos komentaras girdint visai šeimynai apie tą, kuris neturi ką duoti materialiai!

O kitam, kuris turi pinigų: ,,Labas, labas, seniai begirdėjau tavo balsą, mielasis...“

Taigi, svarstyklės gali būti dvejopos – dvasinės (širdies) ir fizinės.

Bet nesitikėkim, kad dangaus svarstyklės svers už pinigėlius ar pagal pažintis šioje žemėje! Negi manot, kad vieniems jos bus vienokios, o kitiems – kitokios?!

Niekšams lengvinančios, o nekaltiesiems – sunkinančios? Ne!!! Dangiškos svarstyklės pasvers kiekvieną ir jo darbus be išimties, ir oi kaip nesaldu bus kai kuriems...

Aukščiausiasis Teisėjas ištirs ir teisingai visus teis. Ką tokius?

Nesąžiningus advokatus – už vagių ir žmogžudžių palaikymą – kai kurie iš jų buvo paleisti iš kalėjimų net žinant jų piktus bei nedorus darbus.

Vargas jums, Įstatymo sergėtojai! Jūs paėmėte pažinimo raktą, bet patys nėjote ir einantiems trukdėte. (Lk 11, 52).

Okultistus: raganas, būrėjas, astrologes ir visokio plauko ezoterininkus – už dvasinio maro skleidimą visuomenėje (dvasinę eutanaziją) arba kitaip – visuomenės mulkinimą ir, aišku, ne be naudos sau;

medikus – už kyšių ėmimą, už jų beširdiškumą gydant ligonius ir vargšus, paminant jų teises, dėl pinigų stokos gaunančius tik dalinį gydymą arba negaunančius gydymo visai: ,,Kas skriaudžia vargšą, paniekina jo Kūrėją; kas gerbia Jį, pasigaili beturčio" (Pat 14, 31).

Taip pat už slaptą eutanaziją ir bendradarbiavimą su morgais...
Neatgailaujančius bei godžius valstybės vadovus ir politikus – už visų tų, aukščiau išvardintų sferų atstovų elgesio toleravimą ir jų palaikymą bei asmeninį pavyzdį: ,,Teisumas iškelia tautą, o nuodėmė (godumas –  materializmas, korupcija, teisybės nebuvimas ir t. t.) yra negarbė tautoms" (Pat 14, 34).

Policijos vadovybę, kuri yra Dievo paskirta, kad prižiūrėtų įstatymą, o ne persekiotų ir baugintų niekuo dėtus žmones, nes valdžia neturi bauginti tų žmonių, kurie elgiasi teisingai, bet bausti tuos, kurie elgiasi neteisiai (plg. Rom 13, 3).

Valdžia duota žmonėms, kad padėtų jiems: ,,Juk valdininkas yra Dievo tarnas tavo labui. Bet jei darai bloga – bijok, nes jis ne veltui nešioja kardą. Jis yra Dievo tarnas ir baudžia, įvykdydamas rūstybę darantiems pikta“ (Rom 13, 4). Bet kaip yra iš tikrųjų?!

Tiems, kurie atgailaus už savo piktus darbus, Viešpats atleis. O jei ne, teismas bus negailestingas ir jie bus įmesti į pragaro ugnį. Parašyta – ten bus dantų griežimas!

***

Mus kankina XX amžiaus individualizmo nuodėmė, kurios vardas – abejingumas (pasyvumas)! Abuojumas kaimynams, našlėms ir našlaičiams, beturčiams, ligotiems žmonėms... Išankstinis požiūris į kitus, mokslo diplomų išaukštinimas ir t. t.

Žmogaus dorovė nesusijusi su jo išsilavinimo dydžiu. Daugelis nedorėlių ir iškrypėlių puikuojasi aukštu išsilavinimu ir valdžios pozicijomis...

Ištirkim savo širdis – kokie mūsų santykiai su mažiau už mus pinigų ar kitų materialių gėrybių turinčiais. Ar su beturčiu elgiesi taip pat kaip su sau lygiu?!
Kokia širdimi tarnaujame visuomenei, vienas kitam...

Kaip iliustraciją to, apie ką rašau, noriu pateikti vieną istoriją...

Didis mokslininkas Muretas griuvo vieno miesto gatvėje. Kai jį atvežė į ligoninę, gydytojai tarėsi padaryti su juo eksperimentą ir kalbėjosi tarp savęs lotyniškai... Jie manė, kad Muretas – valkata ir nieko nesupras... O Muretas jiems atsakė lotyniškai: ,,Ar vadinate beverčiu tą, už kurį mirė Jėzus?“

..Tad klausimas,ar laikyti nekaltais tuos, kurie naudoja neteisingas svarstykles ir apgaulingus svarsčius, išlieka...

Atgal