VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

06 12. Lietuvos teismai galės kreiptis į EŽTT

Lietuva ratifikuoja du Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolus. Seime priimtas Teisingumo ministerijos parengtas įstatymų paketas dėl Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolų Nr. 15 ir Nr. 16, kuriais iš dalies keičiama ši Konvencija.
"Neabejoju, kad įsigaliojus protokolams, jais numatomi pokyčiai ves ne tik į stipresnę Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) ir nacionalinių valdžios institucijų sąveiką, bet ir į veiksmingesnę žmogaus teisių apsaugą Lietuvoje", - įsitikinęs teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
Ministras pabrėžia, kad Lietuva tapo viena pirmųjų valstybių ratifikavusių abu naujuosius Konvencijos protokolus.
Konvenciją papildantis Protokolas Nr. 16 suteikia valstybių aukščiausiems teismams ir tribunolams teisę kreiptis į EŽTT su prašymu pateikti patariamąją nuomonę dėl principinio klausimo, susijusio su Konvencijoje ar jos protokoluose įtvirtintų teisių ir laisvių aiškinimu bei taikymu.
Įsigaliojus šiam Protokolui bus sudarytos teisinės prielaidos Lietuvoje Konstituciniam Teismui, Aukščiausiajam Teismui ir Vyriausiajam administraciniam teismui kreiptis į Strasbūro teismą konsultacijos, kai konkrečioje byloje reikės nustatyti, ar nebuvo pažeistos žmogaus teisės.
Konvenciją papildančio protokolo Nr. 15 nuostatomis siekiama pagerinti ir išlaikyti EŽTT darbo efektyvumą. Į Konvencijos preambulę įrašytas kertinis Konvencijos mechanizmo subsidiarumo principas bei jį atspindinti EŽTT praktikoje suformuota valstybių nuožiūros laisvės doktrina.
Be to, Protokole Nr. 15 numatytos kelios svarbios naujovės: nuo 6 iki 4 mėnesių sutrumpės terminas, per kurį nuo paskutinio nacionalinio teismo sprendimo priėmimo turi būti paduota peticija EŽTT, atimama galimybė bylos šalims prieštarauti Strasbūro teismo kolegijos sprendimui perduoti bylą nagrinėti Didžiajai Kolegijai, kai byla kelia sudėtingą EŽTT ir jos protokolų aiškinimo klausimą arba kai klausimo svarstymas gali sąlygoti nesuderinamumą su ankstesniu EŽTT sprendimu, taip pat panaikinama išlyga dėl individualios peticijos nepriimtinumo pagrindo, kai pareiškėjas nepatyrė didelės žalos.
Šiuo metu Protokolą Nr. 15 yra ratifikavusios 17 valstybių, o Protokolą Nr. 16 - 2 valstybės.
Pažymėtina, kad Protokolas Nr. 15 įsigalios tik tada, kai visos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos susitariančios šalys išreikš savo sutikimą būti saistomos šio protokolo, o Protokolas Nr. 16 įsigalios, kai bent 10 valstybių išreikš savo sutikimą.

Atgal