VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

07 14. Pernai prieš Lietuvą buvo pradėta 21 nauja ES teisės taikymo pažeidimo nagrinėjimo procedūra

Pernai prieš Lietuvą buvo pradėta 21 nauja ES teisės taikymo pažeidimo nagrinėjimo procedūra, o 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis, prieš Lietuvą buvo nagrinėjamos 26 pažeidimų procedūros (palyginimui - prieš Latviją taip pat 26, prieš Estiją - 16; daugiausia bylų buvo nagrinėjama prieš Graikiją ir Italiją - po 89 ir Ispaniją - 86). Daugiausia pažeidimų bylų prieš Lietuvą nagrinėta mobilumo ir transporto, vidaus rinkos, vidaus reikalų, sveikatos apsaugos ir vartotojų srityse. 
Europos Komisija priėmė metinę ataskaitą apie ES teisės taikymą 2014 m., kurioje apžvelgiamos praėjusių metų ES teisės pažeidimų procedūros.
Per pastaruosius kelerius metus bendras oficialių pažeidimų nagrinėjimo procedūrų skaičius sumažėjo - nuo 2100 pažeidimų bylų, kurios buvo nebaigtos nagrinėti 2010 m,. iki 1347 bylų, kurios buvo nagrinėjamos 2014 m. Praėjusiais metais, kaip ir 2013 m., daugiausia pažeidimų bylų nagrinėta aplinkos apsaugos, transporto, vidaus rinkos ir paslaugų politikos srityse. 
Komisija pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, jeigu valstybė narė per sutartą terminą nepraneša apie priemones, kuriomis direktyva perkelta į nacionalinę teisę. Remdamasi savo tyrimu arba pavienių piliečių ar įmonių skundu, Komisija pažeidimo nagrinėjimo procedūrą taip pat gali pradėti, jeigu šalies teisės aktai neatitinka ES teisės aktų reikalavimų arba jeigu nacionalinės valdžios institucijos Sąjungos teisę taiko neteisingai arba jos netaiko visai. Piliečiai ir kiti suinteresuotieji subjektai apie įtariamus ES teisės pažeidimus gali pranešti tiesiogiai, užpildę internetinę skundo formą portalo „Europa" tinklalapyje „Jūsų teisės".
Jei Komisija aptinka galimą pažeidimą, ji pradeda dvišalį dialogą su valstybe nare, kurios prašoma išspręsti problemą greitai ir veiksmingai remiantis ES teisės aktais. Jei šios problemų sprendimo pastangos nesėkmingos, Komisija gali pradėti oficialią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.

Atgal