VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

01 12. Įsigaliojo naujas įstatymas dėl privačių detektyvų

Nuo šių metų pradžios įsigaliojo pernai Seimo priimtas Privačios detektyvinės veiklos įstatymas, kuriuo reglamentuota privati detektyvinė veikla. 
Jame nustatyti privačios detektyvinės veiklos teisiniai pagrindai ir principai, asmens pripažinimui privačiu detektyvu keliami reikalavimai, privačios detektyvinės veiklos organizavimo ir vykdymo ypatumai, privačios detektyvinės veiklos paslaugos. Įstatyme reglamentuotos privačių detektyvų teisės ir pareigos, privačios detektyvinės veiklos priežiūra.
Pagal priimtą įstatymą, asmuo, siekiantis tapti privačiu detektyvu, privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį teisės studijų krypties išsilavinimą, privačių detektyvų mokymo programos baigimo pažymėjimą arba dvejų metų veiklos teisėsaugos, teisėtvarkos ar žvalgybos institucijose profesinę patirtį. Jis turės išlaikyti privataus detektyvo kvalifikacinį egzaminą, būti nepriekaištingos reputacijos.
Privačiu detektyvu negali būti asmuo, dirbantis teisėsaugos, teisėtvarkos ar žvalgybos institucijose. Privačių detektyvų veiklos priežiūrą atlieka Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos kartu su policijos įstaigomis. Privatūs detektyvai gali veikti individualiai; kaip privačių detektyvų grupė, neįsteigę juridinio asmens; įsteigę juridinį asmenį - privačių detektyvų bendriją.
Įstatyme taip pat įtvirtintas baigtinis privačios detektyvinės veiklos paslaugų sąrašas. Privatus detektyvas, privačių detektyvų grupė ar privačių detektyvų bendrija, nepažeisdami įstatymų, galės vykdyti dingusių ar įstatymų nustatyta tvarka pripažintų nežinia kur esančiais asmenų paiešką, skolininkų ir jų turto paiešką, asmenų patikimumo ar mokumo įvertinimą, duomenų dėl nesąžiningos konkurencijos ar komercinės ūkinės veiklos rinkimą, iš kliento pavogto, dingusio, iššvaistyto ar kitu būdu prarasto turto ar nuosavybės teises į tą turtą patvirtinančio dokumento, ar su turtu susijusios kitokios informacijos paiešką, kliento kilmės, giminystės ryšių, biografijos ir kitų duomenų apie klientą rinkimą ir tyrimą. Prie privačios detektyvinės veiklos paslaugų priskirtas ir informacijos, reikalingos baudžiamajam procesui, civiliniams, darbo, iš draudimo sutarčių kylantiems ginčams ar administracinės teisenos byloms nagrinėti, rinkimas ir tyrimas.
Privatus detektyvas privalės gerbti ir ginti žmogaus orumą, užtikrinti ir saugoti jo teises ir laisves, saugoti privačios detektyvinės veiklos metu jam patikėtą konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
Iki šiol privačia detektyvine veikla Lietuvoje galėjo užsiimti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys be jokių apribojimų.

Atgal