VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

TV programa

11.19. TV programa

 

				

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. HD (subtitruota, kart.)

07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom". Aut. Viktorija Zavistanovič. (kart.)

07:30 Šventadienio mintys

08:00 Gimtoji žemė

08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite

09:00 Brolių Grimų pasakos (Die Märchen der Brüder Grimm/ The Finest Fairy Tales)

10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Ved. Audrius Rakauskas. (subtitruota)

10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai

11:30 Mūsų gyvūnai

12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Brazilijos gamtos stebuklai (Brazil – A Natural History)

12:50 Pasaulio dokumentika. Premjera. Europos tyrai (Wildest Europe)

13:45 Puaro (Agatha Christie's Poirot)

15:15 Laisvės vėliavnešiai

15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)

16:00 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. HD (kart.)

17:15 Klausimėlis.lt. HD.

17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)

17:55 Sportas

17:58 Orai

18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės

18:30 Pramoginė laida „Editos šou"

19:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida.

20:30 Panorama

20:52 Sportas

20:57 Orai

21:00 Premjera. Laisvės kaina. Partizanai. TV serialas. Rež. Saulius Balandis. 2017 m. N-7. 8 s. HD.

21:55 Gražuolė ir pabaisa (La bella e la bestia / The Beauty and The Beast)

23:40 Drakula (Dracula)

01:10 Brazilijos gamtos stebuklai (Brazil – A Natural History)

02:05 Pasaulio dokumentika. Europos tyrai (Wildest Europe)

03:00 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. HD (subtitruota, kart.)

03:45 Dainuoju Lietuvą. Muzikinis šeštadienio šou. Ved. Gerūta Griniūtė ir Andrius Rožickas. HD (kart.)

 

				

05:30 Panorama. HD (kart.)

05:52 Sportas. (kart.)

05:57 Orai. (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 LRT OPUS ORE. Grupė „Kamanių šilelis". HD (kart.)

07:00 Mokslo sriuba. Ved. Ignas Kančys. HD (kart.)

07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas. HD (subtitruota, kart.)

07:45 Kultūrų kryžkelė. Trembita. HD (subtitruota, kart.)

08:00 Kultūrų kryžkelė. Menora. HD (subtitruota, kart.)

08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. HD (subtitruota, kart.)

08:30 Krikščionio žodis. HD (subtitruota)

08:45 Kelias

09:00 Euromaxx. DW kultūros ir gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Ugnė Galadauskaitė. (kart.)

09:30 Premjera. Skonio pasaka (Tasty Tales)

10:00 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas (ARTS21)

10:30 Pradėk nuo savęs

11:00 Aušros Vartų gailestingumo Motinos globos atlaidai

12:30 Durys atsidaro

12:55 ARTi

13:10 Kalbantys tekstai

13:55 Šv. Jurgio meno sezonas 2017. Koncertuoja multiinstrumentininkas Saulius Petreikis ir VDU kamerinis orkestras.

15:00 Linija, spalva, forma

15:30 Stop juosta

16:00 Šventadienio mintys

16:30 Skrendam

17:00 „Vilnius Mama Jazz" paraštės. Tiesioginė transliacija iš Lietuvos nacionalinio dramos teatro. HD.

18:00 Keliaukime kartu. Černivciai (Travel the First. Chernivtsi)

18:30 Durys atsidaro. Viena istorija. (kart.)

18:45 Premjera. Kiotas. Romantiška pažintis su nacionalinėmis vertybėmis (Fascinating Encounters. The National Treasures of Kyoto / Kyoto kokuho roman)

19:30 Premjera. Auklė Makfi (Nanny McPhee)

21:15 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – vunderkindas, dirigentas Constantine Orbelian (JAV)

22:10 Kamerinės muzikos koncertas

23:15 Stambiu planu. Ved. Andrius Rožickas. HD (kart.)

00:00 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.

00:30 Kino žvaigždžių alėja. Grafienė iš Honkongo (A Countess from Hong Kong)

02:15 LRT OPUS ORE. Grupė „Kamanių šilelis". HD (kart.)

03:15 ARTi. Veidai. Scen. aut. Violeta Beconienė, rež. Andrius Beconis. HD (kart.)

03:35 „Vilnius Mama Jazz" paraštės. HD (kart.)

04:35 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – vunderkindas, dirigentas Constantine Orbelian (JAV)

 

				

05:00 „Slaptas augalų gyvenimas. Išlikti“. Dokumentinis serialas. Rež. D. Attenborough. D. Britanija."

05:50 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."

07:05 Programa

07:09 TV parduotuvė

07:25 „Kalnų ežerai“. Dokumentinis serialas. Vokietija. 2012 m.."

08:30 Kaimo akademija

09:00 Šiandien kimba

10:00 „Geriausios nardymo vietos“. Dokumentinis serialas. D.Britanija. 2015 m. N-7."

10:35 „Gurovo bylos. Medžioklė“ (3, 4)

12:45 PREMJERA. „Tarp meilės ir neapykantos“ (1, 2)

14:55 „Slaptas augalų gyvenimas. Žydėjimas“. Dokumentinis serialas. Rež. D. Attenborough. D. Britanija."

16:00 Žinios

16:18 Orai

16:20 Krepšinio pasaulyje su V

16:50 „Pražūtingi smaragdai“ (14)

18:00 Žinios

18:20 Orai

18:22 Rubrika "Sauganti Lietuva"

18:25 „Geriausios nardymo vietos“. Dokumentinis serialas. D.Britanija. 2015 m. N-7."

18:55 „Baudėjas“ (1)

20:00 Žinios

20:22 Orai

20:25 „Baudėjas“ (2)

21:30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."

22:30 Žinios

22:57 Orai

23:00 MMA "King of the Cage" II tarptautinis turnyras. Lietuva-Amerika. Atsakomosios kovos (2)

00:00 „Gurovo bylos. Medžioklė“ (3, 4)

02:00 „Slaptas augalų gyvenimas. Išlikti“. Dokumentinis serialas. Rež. D. Attenborough. D. Britanija."

02:50 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."

03:30 „Gurovo bylos. Medžioklė“ (3, 4)

 

				

06:30 Galiūnų čempionų lygos etapas Suomijoje. I dalis

07:30 Sveikatos kodas

08:30 Tauro ragas

09:00 Galiūnų čempionų lygos etapas Suomijoje. II dalis

10:00 Nutrūkę nuo grandinės (20)

10:30 Pragaro katytė (13)

11:30 Debesų upė

12:40 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu (42)

13:10 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu (43)

13:40 Sveikinimai

16:00 Policijos akademija (9)

17:00 LKL čempionatas. Lietkabelis – Žalgiris

19:30 Amerikietiškos imtynės (45)

20:30 Amerikietiškos imtynės (45)

21:30 PREMJERA Juodasis sąrašas (1)

22:30 Sostų karai (5)

23:40 Romeo turi mirti

01:50 Ekstrasensų mūšis (3)

03:50 Moterys, pakeitusios pasaulį. Sofi Šol

 

				

06:25 Dienos programa

06:30 Madagaskaro pingvinai (12)

06:55 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (48)

07:20 "Nickelodeon" valanda. Ančiukai Duoniukai (6)

07:45 Kung Fu Panda (1)

08:10 Keista šeimynėlė (2)

08:35 Tomo ir Džerio pasakos (8)

09:00 Ponas Bynas (25)

09:30 Tinginių miestelis (46)

10:00 Ogis ir tarakonai (13)

10:05 Ogis ir tarakonai (21)

10:15 KINO PUSRYČIAI Juodasis riteris

12:05 Vyrai juodais drabužiais 2

13:50 Pričiupom! (9)

14:20 Mirtinas ginklas

16:40 Ne vienas kelyje

17:20 Teleloto

18:30 Žinios

19:25 Sportas

19:28 Orai

19:30 Lietuvos balsas. Muzikinės dvikovos

22:10 Džekas Rajanas. Šešėlių užverbuotas

00:20 PREMJERA Naujoji karta Z

02:20 Blogas senelis

04:00 Programos pabaiga

 

				

06:20 Teleparduotuvė

06:50 Bebrų užkalbėtojai

07:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (70)

08:45 Keisčiausi pasaulio restoranai (20)

09:15 Monstrų karai (2)

10:15 Būrėja (5)

10:50 Akloji (110)

11:25 Akloji (111)

12:00 Su cinkeliu

12:55 Su cinkeliu

13:50 Pasisvėrę ir laimingi (5)

14:50 Širdele mano (66)

15:50 Širdele mano (67)

16:50 Akloji (113)

17:20 Akloji (114)

17:55 Būrėja (7)

18:25 Būrėja (8)

19:00 TV1 KOMEDIJA Rožinės panteros pėdsakai

21:00 Mylėti(s) smagu

23:30 Girtas meistras. Pradžių pradžia

01:30 Detektyvė Rizoli (13)

02:15 Nusikaltimas (9)

04:05 Pasisvėrę ir laimingi (5)

 

				

06:15 Televitrina

06:30 Ančiukų istorijos

07:00 Legenda apie Korą

07:30 NAUJAS SEZONAS. Transformeriai. Maskuotės meistrai

08:00 Ančiukų istorijos

08:30 Mamyčių klubas

09:00 Kulinariniai triukai

09:30 Penkių žvaigždučių būstas

10:00 Pasaulis pagal moteris

10:30 Svajonių sodai

11:30 Audros karys

13:15 Ambicinga blondinė

15:10 Išdykėlis Danstonas

16:55 Ekstrasensai detektyvai

18:00 Raudonas kilimas

18:30 TV3 žinios

19:20 TV3 sportas

19:25 TV3 orai

19:30 X Faktorius

22:00 VAKARO KINO TEATRAS. Apsimeskime farais

00:10 PREMJERA. Lengvi pinigai

01:55 Džoja

04:00 Programos pabaiga

 

				

06:15 Televitrina

06:30 Visureigiais per Aliaską

07:30 Galapagai

08:30 Ekstremali žvejyba

09:00 Gyvūnų manija

09:30 Vienam gale kablys

10:00 Praeities žvalgas

10:30 Savaitė su Kauno „Žalgiriu“

11:00 Išlikimas

12:00 Jokių kliūčių!

13:00 Lietuvos futbolo rungtynės. Marijampolės „Sūduva“ - Vilniaus „Žalgiris“

15:00 Visureigiais per Aliaską

16:00 Iš peties

17:00 Aferistas

18:00 Elementaru

19:00 Trys muškietininkai. Dainos, kurios nemiršta

21:30 TV3 žinios

22:20 TV3 sportas

22:25 TV3 orai

22:30 Nakties TOP

23:00 Daktaras Hausas

00:00 Rizikingiausi policijos darbo epizodai

01:00 Rizikingiausi policijos darbo epizodai

01:50 Rizikingiausi policijos darbo epizodai

02:45 Programos pabaiga

Atgal