VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

TV programa

01.18. TV programa

 

				

05:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2016 m. N-7. 220 s. HD (kart.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Labas rytas, Lietuva

06:30 Žinios

06:35 Orai

06:37 Labas rytas, Lietuva

07:00 Žinios

07:05 Orai

07:07 Sportas

07:10 Labas rytas, Lietuva

07:30 Žinios

07:35 Orai

07:37 Sportas

07:40 Labas rytas, Lietuva

08:00 Žinios

08:05 Orai

08:07 Labas rytas, Lietuva

08:30 Žinios

08:35 Orai

08:37 Sportas

08:40 Labas rytas, Lietuva

09:05 Senis (Der Alte)

10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2)

10:55 Detektyvas Monkas 7 (Monk 7)

11:40 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus. HD (kart.)

12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"

13:05 Klauskite daktaro

14:00 Žinios

14:15 Laba diena, Lietuva

15:00 Žinios

15:10 Laba diena, Lietuva

16:00 Žinios

16:15 Laba diena, Lietuva

16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)

17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)

17:55 Sportas

17:58 Orai

18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"

18:30 Klauskite daktaro

19:30 Specialus tyrimas

20:25 Loterija „Keno Loto"

20:30 Panorama

21:05 Dėmesio centre

21:20 Sportas

21:25 Orai

21:29 Loterija „Jėga"

21:30 Pokalbių laida „Svarbios detalės"

22:30 Dviračio žinios

23:00 Laiptai į dangų. Rytojaus ilgesys (Die Himmelsleiter - Sehnsucht nach Morgen / After The Fall)

00:35 Klausimėlis.lt. HD (kart.)

01:00 LRT radijo žinios

01:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. Daumantas Butkus. HD (kart.)

02:00 LRT radijo žinios

02:05 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)

03:00 LRT radijo žinios

03:05 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. HD (kart.)

03:30 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida. Ved. Liepa Rimkevičienė. HD (kart.)

04:00 LRT radijo žinios

04:05 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom". Aut. Viktorija Zavistanovič. (kart.)

 

				

05:00 Panorama. HD (kart.)

05:35 Dėmesio centre. HD (kart.)

05:52 Sportas. (kart.)

05:57 Orai. (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Džiazo muzikos vakaras. „Vilnius Jazz 2015". „Dominique Pifarely Quartet" (Prancūzija)

07:05 Grizis ir lemingai (Grizzy and The Lemmings 1)

07:15 Peliukas Lukas (Tip The Mouse )

07:25 Lesė (Lassie)

07:50 Linija, spalva, forma. Scen. aut. Augis Kepežinskas, rež. Marius Siparis. HD (kart.)

08:20 Lietuva mūsų lūpose. Ved. Antanas Smetona. HD (kart.)

08:50 Kaip atsiranda daiktai 6 (How It's Made 6)

09:15 Labas rytas, Lietuva. HD (kart.)

12:00 DW naujienos rusų kalba.

12:10 Maistas ir aistros. Ved. Erikas Tamašauskas ir Indrė Tamašauskienė. HD (kart.)

12:40 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)

13:35 Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio veidai. Ved. Egidijus Aleksandravičius. (kart.)

14:20 Hablo kosminis teleskopas. Misija – Visata (Hubble - Mission Universe 5)

15:15 Premjera. Grizis ir lemingai (Grizzy and The Lemmings 1)

15:25 Peliukas Lukas (Tip The Mouse )

15:40 Lesė (Lassie)

16:05 Kaip atsiranda daiktai 6 (How It's Made 6)

16:30 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)

18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora. HD (subtitruota)

18:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. HD (subtitruota)

18:30 Nacionalinis turtas

19:00 Lietuva mūsų lūpose

19:35 Premjera. Dangaus vardu 13 (Um Himmels Willen 13 / For Heaven's Sake 13)

20:30 Anapus čia ir dabar

21:15 Premjera. Martyno Liuterio gyvenimas (Luther / The Life of Martin Luther)

21:30 Keliaukime kartu. Mykolajivas (Travel the First. Mykolaiv)

22:00 Mano tėviškė

22:15 Streikas

23:30 Mokslo sriuba. Ved. Ignas Kančys. (kart.)

23:45 DW naujienos rusų kalba.

00:00 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.

00:30 Džiazo muzikos vakaras. „Vilnius Jazz 2015". Reijseger-Fraanje-Sylla (Olandija/Senegalas)

01:30 Elito kinas. Antrininkas (The Double)

03:10 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas. HD (subtitruota, kart.)

03:25 Kultūrų kryžkelė. Trembita. HD (subtitruota, kart.)

03:40 Septynios Kauno dienos. HD (kart.)

04:10 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas. Ved. Aistė Stonytė-Budzinauskienė. HD (kart.)

 

				

05:15 „Albanas“ (4/15)

06:00 „Geriausios nardymo vietos“. Dokumentinis serialas. D. Britanija. 2015 m. N-7."

06:25 Programa

06:29 TV parduotuvė

06:45 Karo ir pokario vaikai. Partizanų vaikai.

07:15 Patriotai

08:15 „Sparnuočių gyvenimas. Nepasotinamieji“. Dokumentinis serialas. D. Britanija."

09:20 „Likimo melodija“ (56)

10:25 „Gurovo bylos 5. Savivalė“ (20)

11:30 „Delta“ (1/18)

12:35 „Gluchariovas“ (1/31)

13:40 TV parduotuvė

13:55 „Baltoji strėlė“ (9)

15:00 „Bitininkas“ (1/27)

16:00 Reporteris

16:47 Orai

16:50 „Rojus“ (86)

18:00 Reporteris

18:40 Lietuva tiesiogiai

18:47 Orai

18:50 „Bitininkas“ (1/31)

20:00 Reporteris

20:27 Orai

20:30 Patriotai

21:30 „Karo merginos“ (1/13)

22:30 Reporteris

23:15 Lietuva tiesiogiai

23:42 Orai

23:45 „Gurovo bylos 5. Savivalė“ (19; 20)

01:45 „Geriausios nardymo vietos“. Dokumentinis serialas. D.Britanija. 2015 m. N-7."

02:15 „Moterų daktaras“ (2/58)

03:00 „Albanas“ (4/15)

03:45 „Bitininkas“ (1/9)

04:30 „Rojus“ (65)

 

				

06:40 F. T. Budrioji akis (14)

07:35 Prokurorų patikrinimas (358)

08:35 Muchtaro sugrįžimas (713)

09:35 Tokia tarnyba (33)

10:30 Sudužusių žibintų gatvės (7)

11:35 Stoties policija (9)

12:40 Teisingumo agentai (19)

13:40 Prokurorų patikrinimas (359)

14:50 Muchtaro sugrįžimas (714)

15:55 Tokia tarnyba (34)

16:55 Sudužusių žibintų gatvės (8)

18:00 Info diena

18:25 Teisingumo agentai (20)

19:30 Stoties policija (10)

20:30 Savaitės kriminalai

21:00 Čempionas 3. Išpirkimas

22:55 Dakaras 2018 (14)

23:25 Poseidonas

01:10 Juodasis sąrašas (6)

01:55 Savaitės kriminalai

02:20 Šlymano įpėdiniai. Vokiečių Hanzos iškilimas

 

				

06:30 Dienos programa

06:35 Didysis žvejys (4)

07:00 Madagaskaro pingvinai (4)

07:30 Tomas ir Džeris (11)

07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (16)

08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (17)

09:50 24 valandos

10:35 Yra, kaip yra

11:40 Yra, kaip yra

12:35 KK2

13:00 KK2

13:25 Rožių karas (74)

14:25 Dvi širdys (471)

14:55 Dvi širdys (472)

15:25 Dvi širdys (473)

15:55 Dvi širdys (474)

16:30 Labas vakaras, Lietuva

17:35 Yra, kaip yra

18:30 Žinios

19:25 Sportas

19:28 Orai

19:30 KK2

20:00 Valanda su Rūta

21:30 Žinios

22:24 Sportas

22:28 Orai

22:30 VAKARO SEANSAS Žaidėjas

00:15 Kortų namelis (2)

01:15 Vampyro dienoraščiai (17)

02:00 Alchemija. Švietimo amžius

02:25RETROSPEKTYVA

03:00 Programos pabaiga

 

				

06:20 Teleparduotuvė

06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (62)

07:45 Akloji (17)

08:15 Būrėja (15)

08:50 Būrėja (39)

09:25 Juodieji meilės deimantai (142)

10:30 Policija ir Ko (3)

11:35 Ekspertė Džordan (7)

12:35 Detektyvė Rizoli (3)

13:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (20)

14:35 Zigis ir Ryklys (40)

14:45 Zigis ir Ryklys (41)

14:55 Zigis ir Ryklys (42)

15:05 Įspūdingasis Žmogus-voras (12)

15:35 Rožinė pantera (34)

16:05 Džekio Čano nuotykiai (54)

16:30 Būk su manim (373)

17:00 Būk su manim (374)

18:00 Neklausk meilės vardo (270)

18:30 Neklausk meilės vardo (271)

19:00 Detektyvė Rizoli (4)

20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (21)

21:00 DETEKTYVO VAKARAS Prancūziška žmogžudystė. Nusikaltimas Alpijuje

22:50 Gyvenimo šukės (12)

00:35 Geriausi Švedijos detektyvai. Pakartotiniai smūgiai

02:35 Policija ir Ko (3)

03:25 Ekspertė Džordan (7)

04:10 Midsomerio žmogžudystės X. Kingo krištolas

 

				

06:10 Televitrina

06:25 Kempiniukas Plačiakelnis

06:55 Simpsonai

07:25 Simpsonai

07:55 Pasmerkti 3

08:25 Pasmerkti 3

08:55 Meilės sūkuryje

10:00 TV Pagalba

12:00 Bruto ir Neto

12:30 Moterys meluoja geriau

13:00 Kempiniukas Plačiakelnis

13:30 Simpsonai

14:00 Simpsonai

14:30 Pažadėtoji

15:00 Pažadėtoji

15:30 Pažadėtoji

16:00 Pažadėtoji

16:30 TV Pagalba

18:30 TV3 žinios

19:20 TV3 sportas

19:25 TV3 orai

19:30 Bruto ir Neto

20:00 Farai

21:00 Moterys meluoja geriau

21:30 TV3 vakaro žinios

22:15 TV3 sportas

22:25 TV3 orai

22:30 VAKARO KINO TEATRAS. Amerikietiškas pyragas 2

00:35 Kaulai

01:35 Kaip išsisukt įvykdžius žmogžudystę

02:25 Specialioji jūrų policijos tarnyba

03:15 Amerikiečiai

04:10 Trapučio parkas

04:35 Programos pabaiga

 

				

06:45 Televitrina

07:00 Kobra 11

08:00 Kaulai

09:00 Vienam gale kablys

09:30 CSI kriminalistai

10:30 Kaip aš susipažinau su jūsų mama

11:00 Kaip aš susipažinau su jūsų mama

11:30 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius

12:30 Kastlas

13:30 Rezidentai

14:00 Rezidentai

14:30 Televitrina

15:00 Kaulai

16:00 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius

17:00 Kastlas

17:55 CSI kriminalistai

18:55 Kobra 11

19:55 Rezidentai

20:30 Rezidentai

21:00 Naša Raša

21:30 Naša Raša

22:00 Eurolygos rungtynės. Kauno „Žalgiris“ - Valensijos „Basket“

23:55 Aukščiausia pavara

01:00 Kobra 11

01:55 Daktaras Hausas

02:45 Kaip aš susipažinau su jūsų mama

03:10 Kaip aš susipažinau su jūsų mama

03:35 Programos pabaiga

Atgal