VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

TV programa

01.19. TV programa

 

				

05:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2016 m. N-7. 221 s. HD (kart.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Labas rytas, Lietuva

06:30 Žinios

06:35 Orai

06:37 Labas rytas, Lietuva

07:00 Žinios

07:05 Orai

07:07 Sportas

07:10 Labas rytas, Lietuva

07:30 Žinios

07:35 Orai

07:37 Sportas

07:40 Labas rytas, Lietuva

08:00 Žinios

08:05 Orai

08:07 Labas rytas, Lietuva

08:30 Žinios

08:35 Orai

08:37 Sportas

08:40 Labas rytas, Lietuva

09:05 Senis (Der Alte)

10:05 Štutgarto kriminalinė policija 2 (SOKO Stuttgart 2)

10:55 Detektyvas Monkas 7 (Monk 7)

11:40 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. HD (kart.)

12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"

13:05 Klauskite daktaro

14:00 Žinios

14:15 Laba diena, Lietuva

15:00 Žinios

15:10 Laba diena, Lietuva

16:00 Žinios

16:15 Laba diena, Lietuva

16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)

17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)

17:55 Sportas

17:58 Orai

18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"

18:30 Klauskite daktaro

19:30 Beatos virtuvė

20:25 Loterija „Keno Loto"

20:30 Panorama

20:52 Sportas

20:57 Orai

20:59 Loterija „Jėga"

21:00 Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas

22:35 Gamtos inspektoriai

23:00 Fantastiškas penktadienis. Premjera. Drakono širdis. Nauja pradžia (Dragonheart. A New Beginning)

00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Ved. Valdas Vilūnas. HD (kart.)

01:00 LRT radijo žinios

01:05 Pokalbių laida „Svarbios detalės". Ved. Živilė Kropaitė. HD (kart.)

02:00 LRT radijo žinios

02:05 Klauskite daktaro. Ved. Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)

03:00 LRT radijo žinios

03:05 Mūsų gyvūnai. Vedėja Rasa Eilunavičienė. (kart.)

03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. HD (kart.)

04:00 LRT radijo žinios

04:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. HD (kart.)

 

				

05:00 Euromaxx. (kart.)

05:30 Panorama. HD (kart.)

05:52 Sportas. (kart.)

05:57 Orai. (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Džiazo muzikos vakaras. „Vilnius Jazz 2015". Reijseger-Fraanje-Sylla (Olandija/Senegalas)

07:05 Grizis ir lemingai (Grizzy and The Lemmings 1)

07:15 Peliukas Lukas (Tip The Mouse )

07:25 Lesė (Lassie)

07:50 Vienuolynų kelias Lietuvoje. (kart.)

08:20 Pažvelk į profesiją kitaip. Ved. Andrius Baranovas. HD (kart.)

08:50 Kaip atsiranda daiktai 6 (How It's Made 6)

09:15 Labas rytas, Lietuva. HD (kart.)

12:00 DW naujienos rusų kalba.

12:10 Stop juosta. HD (kart.)

12:40 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. HD (subtitruota)

13:25 Stambiu planu. Ved. Andrius Rožickas. HD (kart.)

14:10 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – pasaulinio garso trombonininkas, dirigentas ir kompozitorius Christian Lindberg (Švedija)

15:00 Mano tėviškė. (kart.)

15:15 Premjera. Grizis ir lemingai (Grizzy and The Lemmings 1)

15:25 Premjera. Vakaro pasakėlės (Basnie i bajki polskie/Polish Fairy Tales)

15:40 Lesė (Lassie)

16:05 Kaip atsiranda daiktai 6 (How It's Made 6)

16:30 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)

18:00 Mokslo sriuba. Ved. Ignas Kančys. HD (kart.)

18:35 Lietuvos tūkstantmečio vaikai

19:35 Premjera. Dangaus vardu 13 (Um Himmels Willen 13 / For Heaven's Sake 13)

20:30 Kultūros teismas. Teisėja Snieguolė Matulienė. HD.

21:20 Europos kinas

22:50 Kai solo griežia kontrabosas. Atlikėjai Lietuvos nacionalinis simfoninis orketras, solistas Donatas Bagurskas (kontrabosas)

00:20 DW naujienos rusų kalba.

00:30 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.

01:00 Džiazo muzikos vakaras. „Vilnius Jazz 2015". „Tree Stones Quartet" (Lietuva/Estija/Latvija)

01:55 Streikas. Drama. Rež. Romas Zabarauskas. Vaidina Ebeneezer Nii Sowah, Beata Tiškevič, Šarūnas Zenkevičius, Olita Dautartaitė, Sakalas Uždavinys, Justė...

03:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. HD (subtitruota, kart.)

03:30 Kultūros teismas. Teisėja Snieguolė Matulienė. HD (kart.)

04:15 Kultmisijos. Dokumentinė kultūros apybraiža. Rež. Gintaras Šeputis. HD (kart.)

 

				

05:15 „Albanas“ (4/16)

06:00 „Pražūtingi smaragdai“ (1)

06:25 Programa

06:29 TV parduotuvė

06:40 „Geriausios nardymo vietos“. Dokumentinis serialas. D.Britanija. 2015 m. N-7."

06:45 „Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu“. Laida apie krepšinį. Ved. Vidas Mačiulis."

07:15 Patriotai

08:15 „Sparnuočių gyvenimas. Plėšrūnai ir maitlesiai“. Dokumentinis serialas. D. Britanija."

09:20 „Likimo melodija“ (57)

10:25 „Svetimų troškimų sūkurys“ (1)

11:30 „Delta“ (1/19)

12:35 „Gluchariovas“ (1/32)

13:40 TV parduotuvė

13:55 „Baltoji strėlė“ (10)

15:00 „Bitininkas“ (1/28)

16:00 Reporteris

16:47 Orai

16:50 „Rojus“ (87)

18:00 Reporteris

18:47 Orai

18:50 „Bitininkas“ (1/32)

20:00 Reporteris

20:27 Orai

20:30 PREMJERA. „Rasputinas“ (1; 2)

22:30 Reporteris

22:57 Orai

23:00 „Gluchariovas“ (1/35; 1/36)

01:10 „Delta“ (2/9; 2/10)

03:00 „Albanas“ (4/16)

03:45 „Bitininkas“ (1/10)

04:30 „Rojus“ (66)

 

				

06:40 F. T. Budrioji akis (15)

07:35 Prokurorų patikrinimas (359)

08:35 Muchtaro sugrįžimas (714)

09:35 Tokia tarnyba (34)

10:30 Sudužusių žibintų gatvės (8)

11:35 F. T. Budrioji akis (11)

12:40 Teisingumo agentai (20)

13:40 Prokurorų patikrinimas (360)

14:50 Muchtaro sugrįžimas (715)

15:55 Tokia tarnyba (35)

16:55 Sudužusių žibintų gatvės (9)

18:00 Info diena

18:25 Teisingumo agentai (21)

19:30 Ekstrasensų mūšis (12)

21:45 Jūrų pėstininkai

23:50 Dakaras 2018 (15)

00:20 Čempionas 3. Išpirkimas

02:00 Juodasis sąrašas (7)

02:45 Jūrų pėstininkai

 

				

06:30 Dienos programa

06:35 Didysis žvejys (5)

07:00 Madagaskaro pingvinai (5)

07:25 Tomas ir Džeris (12)

07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (18)

08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (19)

09:50 24 valandos

10:35 Yra, kaip yra

11:40 Yra, kaip yra

12:35 KK2

13:00 KK2

13:25 Rožių karas (75)

14:25 Dvi širdys (475)

14:55 Dvi širdys (476)

15:25 Dvi širdys (477)

15:55 Dvi širdys (478)

16:30 Labas vakaras, Lietuva

17:35 24 valandos

18:30 Žinios

19:25 Sportas

19:28 Orai

19:30 KK2 penktadienis

21:00 SAVAITĖS HITAS Eliziejus

23:05 Beverli Hilso policininkas 2

01:05 Žaidėjas

02:35 Programos pabaiga

 

				

06:20 Teleparduotuvė

06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (63)

07:45 Akloji (18)

08:15 Būrėja (36)

08:50 Būrėja (38)

09:25 Juodieji meilės deimantai (143)

10:30 Policija ir Ko (4)

11:35 Ekspertė Džordan (8)

12:35 Detektyvė Rizoli (4)

13:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (21)

14:35 Zigis ir Ryklys (43)

14:45 Zigis ir Ryklys (44)

14:55 Zigis ir Ryklys (45)

15:05 Įspūdingasis Žmogus-voras (13)

15:35 Rožinė pantera (35)

16:05 Džekio Čano nuotykiai (55)

16:30 Būk su manim (375)

17:00 Būk su manim (376)

17:30 Būk su manim (377)

18:00 Neklausk meilės vardo (272)

18:30 Neklausk meilės vardo (273)

19:00 Detektyvė Rizoli (5)

20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (22)

21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Modus (5)

22:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Modus (6)

23:00 SNOBO KINAS Nužudyti Bilą. 2 dalis

01:35 Policija ir Ko (4)

02:30 Ekspertė Džordan (8)

03:15 Prancūziška žmogžudystė. Nusikaltimas Alpijuje

 

				

06:10 Televitrina

06:25 Kempiniukas Plačiakelnis

06:55 Simpsonai

07:25 Simpsonai

07:55 Pasmerkti 3

08:25 Pasmerkti 3

08:55 Meilės sūkuryje

10:00 TV Pagalba

12:00 Bruto ir Neto

12:30 Moterys meluoja geriau

13:00 Kempiniukas Plačiakelnis

13:30 Simpsonai

14:00 Simpsonai

14:30 Pažadėtoji

15:00 Pažadėtoji

15:30 Pažadėtoji

16:00 Pažadėtoji

16:30 TV Pagalba

18:30 TV3 žinios

19:20 TV3 sportas

19:25 TV3 orai

19:30 DIDYSIS PENKTADIENIO FILMAS. Nerealieji

21:50 VAKARO KINO TEATRAS. A komanda

00:40 Geriausias egzotiškas Marigold viešbutis 2

02:50 Gili aistros jūra

04:35 Programos pabaiga

 

				

06:45 Televitrina

07:00 Kobra 11

08:00 Kaulai

09:00 Praeities žvalgas

09:30 CSI kriminalistai

10:30 Kaip aš susipažinau su jūsų mama

11:00 Kaip aš susipažinau su jūsų mama

11:30 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius

12:30 Kastlas

13:30 Rezidentai

14:00 Rezidentai

14:30 Televitrina

15:00 Kaulai

16:00 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius

17:00 Kastlas

17:55 CSI kriminalistai

18:55 Kobra 11

19:55 Rezidentai

20:30 Farai

21:30 TV3 žinios

22:20 TV3 sportas

22:25 TV3 orai

22:30 Apelsinai

00:15 Naša Raša

00:45 Naša Raša

01:15 Daktaras Hausas

02:05 Kaip aš susipažinau su jūsų mama

02:30 Kaip aš susipažinau su jūsų mama

02:55 Programos pabaiga

Atgal