VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

TV programa

01.21. TV programa

 

				

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. HD (subtitruota, kart.)

07:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom". Aut. Viktorija Zavistanovič. (kart.)

07:30 Šventadienio mintys

08:00 Gimtoji žemė

08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite

09:00 Brolių Grimų pasakos (Die Marchen der Bruder Grimm / The Finest Fairy Tales)

10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Ved. Audrius Rakauskas. (subtitruota)

10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai

11:25 Mūsų gyvūnai

11:50 Pasaulio dokumentika. Premjera. Atšiaurioji Kanada (Wild Canada)

12:45 Pasaulio dokumentika. Premjera. Jeloustouno gamta (Wild Yellowstone)

13:30 Daktaras Jonas Basanavičius

14:00Nepriklausomybės Akto parodos atidarymas

14:30 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą

15:15 Laisvės vėliavnešiai

15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)

16:00 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Ved. Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. HD (kart.)

17:15 Klausimėlis.lt. HD.

17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)

17:55 Sportas

17:58 Orai

18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės

18:30 Pramoginė laida „Editos šou"

19:30 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida.

20:30 Panorama

20:52 Sportas

20:57 Orai

21:00 Premjera. Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą.

21:55 Ana Karenina (Anna Karenina)

00:00 Fantastiškas penktadienis. Drakono širdis. Nauja pradžia (Dragonheart. A New Beginning)

01:25 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Kanada (Wild Canada)

02:20Nepriklausomybės Akto parodos atidarymas. HD (kart.)

02:50 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Ved. Nemira Pumprickaitė. HD (kart.)

03:45 „Eurovizija 2018". Nacionalinė atranka. Ved. Ugnė Skonsmanaitė ir Mantas Stonkus. (kart.)

 

				

05:30 Panorama. HD (kart.)

05:52 Sportas. (kart.)

05:57 Orai. (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 KT Tunstall koncertas. HD (kart.)

07:00 Mokslo sriuba. Ved. Ignas Kančys. HD (kart.)

07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas. HD (subtitruota, kart.)

07:45 Kultūrų kryžkelė. Trembita. HD (subtitruota, kart.)

08:00 Kultūrų kryžkelė. Menora. HD (subtitruota, kart.)

08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. HD (subtitruota, kart.)

08:30 Krikščionio žodis. HD (subtitruota, kart.)

08:45 Kelias

09:00 Euromaxx. Ved. Ugnė Galadauskaitė. (kart.)

09:30 Premjera. Padirbta, vogta – parduota! (Fake, Stolen – Sold!)

10:00 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas (ARTS21)

10:30 Pradėk nuo savęs

11:00 Septynios Kauno dienos. HD (kart.)

11:30 Durys atsidaro

12:00 Kultmisijos. Dokumentinė kultūros apybraiža. Rež. Gintaras Šeputis.

12:45 ARTi

13:00 Linija, spalva, forma

13:30 Stop juosta

14:00 Legendos

14:45 Šventadienio mintys

15:15 Vienuolynų kelias Lietuvoje

15:45 „Kaunas Sonorum 2017"

17:15 Kultūros teismas. Teisėja Snieguolė Matulienė. HD (kart.)

18:00 Nes man tai rūpi

18:55 Martyno Liuterio gyvenimas (Luther / The Life of Martin Luther)

19:10 Premjera. Antinas Hovardas (Howard The Duck)

21:00 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – violončelės virtuozas Alexander Kniazev (Rusija)

21:55 Aktorės Rūtos Staliliūnaitės 80-osioms gimimo metinėms

22:55 Naujametinis gala koncertas „Auksiniai duetai"

00:30 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.

01:00 Kelias į namus. (kart.)

01:30 Kultmisijos. Dokumentinė kultūros apybraiža. Rež. Gintaras Šeputis. (kart.)

02:15 Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio veidai. Ved. Egidijus Aleksandravičius. (kart.)

03:00 Stambiu planu. Ved. Andrius Rožickas. HD (kart.)

03:45 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė (su vertimu į gestų kalbą)

04:40 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – violončelės virtuozas Alexander Kniazev (Rusija)

 

				

05:15 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."

05:55 „Jaunikliai“. Dokumentinis serialas."

07:05 Programa

07:09 TV parduotuvė

07:25 „Geriausios nardymo vietos“. Dokumentinis serialas. D.Britanija. 2015 m. N-7."

08:00 „Darbščios rankos, atviros širdys“. Laida apie tradicinius amatus. Ved. J. Marčiulaitienė."

08:30 „Geriausios nardymo vietos“. Dokumentinis serialas. D. Britanija. 2015 m. N-7."

09:00 „Šiandien kimba“. Laida žvejams. Vedėjai E. Muliuolis ir S. Vigraitis."

10:00 Mano Europos Parlamentas

10:30 „Ekovizija“. Laida, skirta aplinkos apsaugai. Vedėjas D. Burkauskas. 2018 m."

10:40 „Gurovo bylos 5. Savivalė“ (19; 20)

12:45 „Namas su lelijomis“ (11; 12)

15:00 „Geriausios nardymo vietos“. Dokumentinis serialas. D. Britanija. 2015 m. N-7."

16:00 Žinios

16:18 Orai

16:20 „Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu“. Laida apie krepšinį. Ved. Vidas Mačiulis."

16:50 „Pražūtingi smaragdai“ (29)

18:00 Žinios

18:27 Orai

18:30 Mano Europos Parlamentas

19:00 „Juodosios katės“ (3)

20:00 Žinios

20:27 Orai

20:30 „Juodosios katės“ (4)

21:30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."

22:30 Žinios

22:57 Orai

23:00 „Deimantų medžiotojai“ (1/5; 1/6)

01:10 „Gurovo bylos 5. Savivalė“ (17; 18)

02:55 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."

03:35 „Didysis barjerinis rifas“. Dokumentinis serialas. N-7."

 

				

06:35 Galiūnų čempionų lyga. Meksika. I dalis

07:35 F. T. Budrioji akis (15)

08:30 Tauro ragas

09:00 Galiūnų čempionų lyga. Meksika. II dalis

10:00 Nutrūkę nuo grandinės (38)

10:30 Pragaro katytė (14)

11:30 Liūčių sezono belaukiant (2)

12:40 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu (57)

13:10 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu (58)

13:40 Sveikinimai

16:00 Policijos akademija (16)

17:00 LKL čempionatas. Neptūnas – Žalgiris

19:30 Seniai-plėšikai

21:20 Juodasis sąrašas (8)

22:15 Gyvi numirėliai (5)

23:10 Dakaras 2018 (17)

23:40 Misija "Neįmanoma" 2

01:45 Ekstrasensų mūšis (12)

 

				

06:25 Dienos programa

06:30 Madagaskaro pingvinai (5)

06:55 Tomas ir Džeris (12)

07:20 "Nickelodeon" valanda. Ančiukai Duoniukai (2)

07:45 Kung Fu Panda (16)

08:10 Keista šeimynėlė (17)

08:35 Tomo ir Džerio pasakos (10)

09:00 Ogis ir tarakonai (1)

09:10 Ogis ir tarakonai (2)

09:20 Ogis ir tarakonai (3)

09:30 Tinginių miestelis (61)

10:00 Ogis ir tarakonai (29)

10:10 KINO PUSRYČIAI Laikrodžių stabdytojai

12:00 Trys nindzės imasi veikti

13:45 Lesė

15:40 Pričiupom! (1)

16:10 Vaikai šėlsta (9)

16:40 Ne vienas kelyje

17:20 Teleloto

18:30 Žinios

19:25 Sportas

19:28 Orai

19:30 Pramogų pasaulio apdovanojimai "Žmonės 2018"

22:00 Gangsterių medžiotojai

00:10 Apsėstieji

01:50 Laukinės aistros 2

03:35 Programos pabaiga

 

				

06:20 Teleparduotuvė

06:50 Afrika. Pavojinga tikrovė (1)

07:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (89)

08:45 Surikatų namai (10)

09:15 Žiniuonis (9)

10:15 Akloji (17)

10:50 Akloji (18)

11:25 Būrėja (20)

12:00 Moterys prieš vyrus

14:00 Pasisvėrę ir laimingi (1)

15:00 Širdele mano (102)

16:00 Širdele mano (103)

17:00 Akloji (16)

17:30 Akloji (17)

18:00 Būrėja (42)

18:30 Būrėja (43)

19:00 TV1 KOMEDIJA Vakarėlis

21:00 Džeki Broun

00:00 Tu nesi tu

01:45 Tėvas Motiejus (7)

02:35 Tėvas Motiejus (8)

03:25 Bekas. Bėgiai tamsoje

 

				

06:15 Televitrina

06:30 Aladinas

07:00 Legenda apie Korą

07:30 Transformeriai. Maskuotės meistrai

08:00 Aladinas

08:30 Simpsonai

09:00 Simpsonai

09:30 Penkių žvaigždučių būstas

10:00 Pasaulis pagal moteris

10:30 Svajonių sodai

11:30 Skruzdėliukas Z

13:05 PREMJERA. Sugrįžimas į Nimės salą

15:00 Maloningasis vaiduoklis

16:55 Ekstrasensai detektyvai

18:00 Raudonas kilimas

18:30 TV3 žinios

19:20 TV3 sportas

19:25 TV3 orai

19:30 X Faktorius

22:30 VAKARO KINO TEATRAS. Vienas šūvis. Dvi kulkos

00:55 PREMJERA. Juodoji auklės knygelė

02:30 Kerė

04:15 Programos pabaiga

 

				

06:15 Televitrina

06:30 Ledo kelias

07:30 Įspūdingiausios atostogų vietos

08:00 Įspūdingiausios atostogų vietos

08:30 Ekstremali žvejyba

09:00 Gyvūnų manija

09:30 Vienam gale kablys

10:00 Praeities žvalgas

10:30 Savaitė su Kauno „Žalgiriu“

11:00 Išlikimas

12:00 Jokių kliūčių!

13:00 Įspūdingiausios atostogų vietos

13:30 Įspūdingiausios atostogų vietos

14:00 Žygis palei Nilą

15:00 Ledo kelias

16:00 Iš peties

17:00 Sandėlių karai

17:30 Sandėlių karai

18:00 Elementaru

19:00 Lūšnynų milijonierius

21:30 TV3 žinios

22:20 TV3 sportas

22:25 TV3 orai

22:30 Daktaras Hausas

23:30 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai

00:30 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai

01:20 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai

02:05 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai

02:50 Programos pabaiga

Atgal