VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė, aktualijos

02.10. Lietuvos Teatro sąjungoje - LŽS ataskaitinis rinkiminis susirinkimas – konstruktyviai, kūrybingai, draugiškai

Loreta Nikolenkienė,

Lietuvos žurnalistų sąjungos narė

Šį kartą susirinkimas buvo neeilinis, o ataskaitinis-rinkiminis.

Klubo pirmininkas Ipolitas Skridla perskaitė ataskaitinį pranešimą apie Tarybos ir viso klubo nuveiktą veiklą per pastaruosius du metus.

O įvykių per tuos metus būta tikrai gausu: susitikimai su Seimo nariais Mečislovu Zasčiurinsku, Aleksandru Zeltiniu, Aušra Maldeikiene, Vilniaus merais Artūru Zuoku, Remigijumi Šimašiumi, Pedagoginio universiteto rektoriumi Algirdu Gaižučiu, rašytoju Romu Sadausku, „Vorutos" leidėju ir redaktoriumi Juozu Vercinkevičiumi, Kaišiadorių savivaldybės vadovais, etnologe Gražina Kadžyte, poetu Rimgaudu Graibumi, „Karšuvos būtovės" prezidentu Antanu Gedvilu, kandidatu į prezidentus Arvydu Juozaičiu, meno, kultūros ir visuomenės atstovais, vyko poezijos skaitymai, kolegų knygų pristatymai. 

Susitikimas Prienuose Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje įrengtame poeto memorialiniame kambaryje

Muziejaus kieme prie Vytauto Didžiojo paminklo

Muziejininkė, kultūros istorikė Birutė Kulnytė 

Žurnalistai Aleksandro Puškino muziejuje Markučiuose prie netoli koplyčios esančio paminklinio akmens mylimiems augintiniams

Susitikimas su Vilniaus meru Remigijumi Šimašiumi

Dailininko Alberto Vaidilos parodos atidarymas Žurnalistų namuose

LŽS XVII suvažiavimas

LŽS XVII suvažiavimas

LŽS ataskaitinio rinkiminio susirinkimo akimirkos 

Surengta ir daug išvykų: į Šalčininkų rajoną, kur susitikome su lietuviškų mokyklų atstovais, padovanojome 1919 metų Lietuvos žemėlapių, pabuvota Jono Basanavičiaus tėviškėje Ožkabaliuose, Tumo-Vaižganto tėviškėje Malaišiuose, suorganizuotas susitikimas Geležinkelio muziejuje. Puikios išvykos į istorines vietas - aplankėme A. Puškino muziejų Markučiuose, Lietuvos nacionaliniame muziejuje susitikome su direktore Birutė Kulnyte ir turėjome progos susipažinti su Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto originalu, skendome muzikos garsuose Stasio Vainiūno namuose, Dailės muziejuje susipažinome su įspūdinga ekspozicija.

Būta ne tik linksmybių, bet ir aktualių šiandienos įvykių aptarimų, pokalbių dėl Darbo kodekso tvirtinimo („Žurnalistas irgi žmogus"), dėl įvairių žiniasklaidoje iškilusių problemų. Turiningas susitikimas įvyko M. Mažvydo bibliotekoje. Dalyvavome Spaudos atgavimo proga skirtuose renginiuose Kaune, Kudirkos Naumiestyje, Vilniuje.

Ypatingai žurnalistams svarbus renginys - LŽS XVII suvažiavimas, vykęs Vilniaus Rotušėje. Jame aktyviai dalyvavo mūsų klubo nariai. O Vytautas Žeimantas paruošė suvažiavimo dalyviams specialų leidinį "Lietuvos žurnalistų sąjungos 2015-2018 metų veikla".

Ipolitas Skridla ypač akcentavo klubo narių kūrybiškumą. Per ataskaitinį laikotarpį net po kelias savo knygas išleido Jonas Laurinavičius ir Jeronimas Laucius, po vieną - Domas Šniukas, Algirdas Matulevičius, Vytautas Žeimantas, Povilas Sigitas Krivickas, Jonas Endrijaitis, Stasys Lipskis, Adolfas Strakšys, Kazys Račkauskas, kiti.

Klubo nariai Vytas Juozapas Urbonas, Genovaitė Burneikienė ir Vytautas Žeimantas sėkmingai baigia ruošti spaudai, manau, unikalų leidinį - išsamią "Lietuvos žiniasklaidos enciklopediją".

Klubo nariai Albertas Vaidila, Kęstutis Kazys Šiaulytis, Alfonsas Čepauskas, Apolinaras Juodpusis surengė ne vieną savo darbų parodą Žurnalistų namuose, kitur. 

Buvo geru žodžiu prisiminti jau Anapilin išėję Senjorų klubo garbės pirmininkai Leopoldas Mykolaitis ir Stanislovas Pleskus.

Ataskaitiniame pranešime buvo keliamos ir problemos. Buvo kalbama, kad reikia daugiau dėmesio skirti žurnalistikos aktualijoms, žiniasklaidos analizei, laiku mokėti LŽS nario mokesčius. 

Po ataskaitinio panešimo vyko įdomi diskusija, kolegų pasisakymai buvo ne tik geranoriški, jie kėlė ir įvairius klausimus, siūlė būdus kaip pagerinti, suaktyvinti klubo veiklą. 

Daktaras Algirdas Matulevičius akcentavo gerą klubo Tarybos darbą, palankiai įvertino pirmininko Ipolito Skridlos pastangas suaktyvinti klubo veiklą, padaryti ją visapusiškesne.

Vytautas Žeimantas pakvietė kolegas aktyviau dalyvauti LŽS internetinėje svetainėje. Dabar joje aktyviai reiškiasi Algis Juozas Kusta, Gerda Gudjurgienė, Algirdas Matulevičius, Antanas Šimkūnas, Ipolitas Skridla, Alfonsas Kairys, Algimantas Valentinas Indriūnas, Albertas Vaidila, Vytautas Petras Vaitkus, Jonas Laurinavičius, Virgilijus Juodakis, Jonas Paulauskas, kiti. Kvietė ir kitus bendrauti su www.lzs.lt, nes kiekvienas čia turi ką papasakoti iš savo turtingos praeities žurnalistinės veiklos. Kolegos buvo pakviesti aktyviau pasinaudoti Žurnalistų namų teikiamomis paslaugomis, drąsiau rengti ten savo kūrybos parodas.

Daktaras Algimantas Valentinas Indriūnas išreiškė nuomonę, kad pradėjus klubui vadovauti Ipolitui Skridlai, reikalai gerokai suaktyvėjo, renginiai tapo įdomesni, turiningesni.

LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius pasidalino dabarties žurnalistikos aktualijomis, pastaraisiais LŽS veiklos aspektais. Jis pakvietė visus aktyviai dalyvauti LŽS 90 metų sukakties paminėjimo renginiuose. 

Menininkas, fotografas Zinas Kazėnas  padėkojo LŽS pirmininkui Dainiui Radzevičiui už rodomą dėmesį bei paramą ir įteikė savos kūrybos medalį, kaip sakė medalio autorius - „auksinį, padengtą bronza".

Diskusijoms pasibaigus susirinkimas vienbalsiai nutarė klubo Tarybos darbą įvertinti gerai.

Klubo naujojo pirmininko rinkimai užtrūko neilgai, nes niekas nesudarė konkurencijos senajam pirmininkui. Ipolitas Skridla vėl buvo išrinktas klubo pirmininku naujai kadencijai. Sveikiname kolegą Ipolitą!

Į klubo Tarybą buvo išrinkti: Ipolitas Skridla, Alfonsas Kairys, Vytautas Petras Vaitkus, Loreta Nikolenkienė, Gerda Gudjurgienė, Gediminas Končius, Algirdas Matulevičius, Albertas Vaidila ir Vytautas Žeimantas. 

Buvo patikslintas klubo deleguotų kolegų į LŽS Tarybą sąrašas, kiek patobulinti ir klubo Įstatai. Dabar ataskaitiniai rinkiminiai susirinkimai bus rengiami kas ketveri metai, taip, kaip ir ir LŽS.

Turiningą susitikimą vainikavo muzikinė popietė su poetu, Jono Aisčio literatūros premijos laureatu Jonu Endrijaičiu ir jo muzikantų ir dainininkų komanda. Beje, poetas į renginį atėjo su nauja eilėraščių vaikams knyga "Viešnagė Vorynėje". Sveikiname kolegą.

Koncertavę artistai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis, o Ipolitas Skridla visiems įteikė ką tik iš spaudos išėjusią savo poezijos knygą "Gyvenimo sentimentai". 

Muziejaus kieme prie Vytauto Didžiojo paminklo
Muziejaus kieme prie Vytauto Didžiojo paminklo
Atgal