VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Visuomenė

01.03. Nebūkime pamiršti

Vaclovas Volkus

Kiekviena praeinančių metų diena trumpina mūsų istorinę atmintį ir daug ką negrįžtamai ištrina iš atminties. Pratęsiant tą mintį, krašto istorinės atminties išsaugojimas ateinančioms kartoms yra tautos gyvasties išlikimas. Istorikai, filosofai, literatūros žinovai dažnai primena, kad tauta be praeities - neturi ir ateities. Apie tai kalba ir mūsų valstybės himnas "Iš praeities tavo sūnūs te stiprybės semia..."

Iš mūsų rajono bendruomenių, miesto savivaldybės veiklos kūrėsi ir kuriasi kėdainiečių istorija - tai rajono Sąjūdžio kūrėjų - organizatorių veikla, "Baltijos Kelio", sostinės strateginių - nepriklausomybę simbolizavusių pastatų gynimas nuo suįžūlėjusių okupantų, jedinstveninkų, Seimo, rajono tarybos rinkimai, žuvusių 1944-1954 partizaniniame kare atminties įamžinimas, rajono pirmos kadencijos 1990-1995 m. tarybos narių - idealistų, neužsimenant apie atlyginimą, aukojant brangų laisvalaikio laiką, jos vadovų organizacinė veikla pereinant iš 50 metų diktatoriškomis priemonėmis kuriančio rusų sovietinio socializmo - "šviesų komunizmo rytojų" į Vakarų pavyzdžio laisvąja rinką - kapitalizmo sistema.

Apie to meto sudėtingą politinę ir ekonominę situaciją yra rašęs, pirmas laisvais rinkimais išrinktas rajono tarybos pirmininkas - meras Petras Baguška savo prisiminimų knygoje "Vingiuotu Lietuvos keliu", vienoje jos skyrių.

Tuo metu Vaclovas Volkus būdamas Kėdainių rajono pirmos kadencijos 1990-1995m. deputatu, reikšdamas buvusių tarybos deputatų valią subūrė rajono savivaldybės pirmos kadencijos 1990-1995 metų narius į šios kadencijos deputatų "Klubą", kurio veikla buvo reglamentuota "Klubo" įstatais ir įregistruota juridinių asmenų registre. Klubas dirbęs du metus, po kadencijos išsirinko naują tarybą, jos pirmininką, bet dėl įvairių priežasčių nedirbo - sužlugdė jo veiklą. Tik po keturių neveiklos metų 2017 m. gruodžio mėnesį susirinkę klubo nariai nutarė atgaivinti klubo veiklą. Išsirinko naują 5-kių  narių tarybą. Taryba iš savo tarpo išsirinko "Klubo" tarybos pirmininką - vadovą  Vaclovą Volkų.Klubo nariai, jo tarybos pirmininkas įprasmindami to meto Kėdainiečių istorinę atmintį ir ateityje pagerbs savo kolegas išėjusius į amžinybę, prisimins garbaus gimtadienio proga, aktyviai dalyvaus rajono žymių įvykių prisiminimo renginiuose, sieks įgyvendinti "Klubo" įstatuose numatytas priemones, kurių trumpas turinys išdėstytas šiame rašinyje.

"Klubas" kreipiasi po 38 metų išsibarsčiusius savo kolegas atsiliepti, jungtis prie "Klubo", gelbėti nuo užmaršties to meto istorinę atmintį, išsaugoti jį ateinančiom kartom.

Jo bendroje dalyje sakoma, kad "Klubas" puoselėja 1918 vasario 16 d. ir 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktų reikšmę ir atmintį.

,,Kėdainių rajono Savivaldybės Tarybos pirmos kadencijos (1990-1995) deputatų "Klubo" įstatai įregistruoti 2011 m. gegužės 03 d. Jo antroje dalyje - "Klubo" veiklos tikslai ir uždaviniai yra ,,atstovauti Klubo narių interesus, kiek tai susiję su demokratijos, tautiškumo, patriotizmo ir valstybingumo tradicijų puoselėjimu".

"Skatinti valdžios institucijų prieinamumą, stiprinti visuomenės ir valdžios dialogą, nagrinėti rajono vidaus politiką, kaip valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teikti pasiūlymus savivaldybei, jos tarybai, kitoms institucijoms, bendradarbiauti su politinių partijų, teisės, kultūros, švietimo, mokslo atstovams.

Klubo nariais gali tapti pirmos kadencijos 1990-1995 metų tarybos deputatai, pateikę prašymą klubo tarybai stoti į klubą.

Klubo vidaus darbo taisykles reglamentuoja sekantys skyriai - kas gali būti klubo nariais, visuotinio narių susirinkimo galias - skirti Tarybos narius dviem metų laikui, kad klubo renka iš savo tarpo pirmininką taryba, kuris atstovauja klubui rajono įstaigose ir organizacijose.

Klubo finansininko funkcijoms atlikti gali būti paskirtas vienas iš klubo narių.

"Įstatų pakeitimai ir papildymai galioja nuo jų įregistravimo įstatymo nustatyta tvarka juridinių asmenų registre momento". Nesant registracijos klubo veikla tampa nelegali.

Atgal