VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

VISUOMENĖ

2024.07.10.Darius Trijonis paskirtas koadjutoriumi

 

Romas A. Vorevičius

Žurnalistas

2024 m.  birželio mėnesį, popiežiaus Pranciškaus  skyrimu,  Vilniaus arkivyskupo augziliaras Darius Trijonis  paskirtas Šiaulių vyskupijos koadjutoriumi.

Vyskupas Darius Trijonis Šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje Šv. Sutvirtinimo sakramento Mišiose

Pirmi, bet itin  atsakingi žingsniai naujose pareigose... Vyskupo koadjutoriaus paklausiau, kas džiugina,  ir kas neramina naujose pareigose? Gerbiamas vyskupas atsakė:

- Džiaugsmas, kad per Viešpaties malonę man patikėtos naujos pareigos. Didžiulis noras kuo labiau įsilieti   į tikinčiųjų ir kunigų bendruomenę. Rūpestis – tinkamai atliepti uždavinius ir lūkesčius. Tikiuosi, kad užteks jėgų naujoje tarnystėje.

Knietėjo paklausti – kokių gerbiamas vyskupas turi anksčiau nepasiektų tikslų, ir tikisi, kad, įsikūręs Šiauliuose, šiuos tikslus pavyks įgyvendinti? Vyskupas atsakė:

- Turbūt kiekvienas turime tikslų, kuriuos reikia pasiekti, įgyvendinti. Svarbiausias mano tikslas,  pasak apaštalo Pauliaus, vis labiau ir tobuliau atsiliepti į Viešpaties kvietimą tapti nauju žmogumi Kristuje: būti tokiu, kokį mane norėtų matyti Viešpats padėti ir kitiems eiti išganymo keliu. Todėl tikiuosi, jog su komandos ir visų tikinčiųjų pagalba bei Viešpaties malone  tai pavyks įgyvendinti.

 Gerbiamo vyskupo biografija įspūdinga. Darius Trijonis gimė 1973 m.  balandžio 21 d. Telšiuose, 1996 m. baigė Telšių kunigų seminariją, tais pačiais metais Telšių vyskupas Antanas Vaičius Darių Trijonį pašventino diakonu ir išsiuntė pastoracinei praktikai į Palangą. 1999 m., po studijų Romos Popiežiškojo Laterano universitete, įgijo pastoracinės teologijos licenciato laipsnį. Vėliau tapo Telšių kunigų seminarijos prefektu,  dirbo dėstytoju seminarijoje, ugdė klierikus.

2002 m. tęstos teologijos studijos Romoje, 2006 m. apginta daktaro disertacija moralės teologijos srityje ,,Solidarumas su imigrantais. Etinis pastoracijos aspektas. Lietuvos situacijos analizė, remiantis katalikų bažnyčios mokymu“.

Vėliau laukė nauji iššūkiai: Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje, Gargždų Šv. Arkangelo Mykolo parapijoje, Klaipėdos universitete, Klaipėdos r. Plikių Šv. Šeimos parapijoje, Lietuvos vyskupų konferencijoje, ,,Katalikų pasaulio leidiniai“ leidyklos valdyboje, Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijoje.

Vyskupas Darius Trijonis  

 Plati sielovados veikla nuvedė į gausias Europos tikinčiųjų bendruomenes, atvėrė piligrimo vartus.

 2017 m. Šventasis tėvas Dariui Trijoniui  suteikė  Fissianos vyskupo titulą, o tais pačiais metais Vilniaus arkikatedroje bazilikoje jis konsekruotas vyskupu.

Plačiai žinoma Dariaus Trijonio veikla Lietuvos vyskupų konferencijos Ekumeninių reikalų tarybos pirmininko ir Lietuvos vyskupų konferencijos jaunimo reikalų tarybos pirmininko pareigose. 2022 m. moralinę teologiją dėstė Šv. Juozapo kunigų seminarijoje.  Aktyvus buvo Lietuvos vyskupų konferencijos delegato Maltos ordino tarnybos  veikloje.

Koadjutorius yra pažymėjęs, kad jo dvasiniame kelyje  įtakos turėjo katalikiškoji mokykla, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Darius Trijonis nuo šiol bus Šiaulių vyskupijos ordinaro  Eugenijaus Bartulio padėjėju, įgaliotu ateityje perimti Šiaulių vyskupo sostą. Remiantis nustatyta tvarka, vyskupas, sulaukęs 75-erių metų, rašo popiežiui prašymą atleisti iš užimamų pareigų.  Įdomu tai, kad Popiežius gali prašymo netenkinti.

Skaitytojas gali paklausti – kuo skiriasi augziliaras ir koadjutorius. Iš esmės skirtumas tas, kad koadjutorius gali perimti vyskupo sostą.

Darius Trijonis aktyvia veikla Vilniaus arkivyskupijoje pasižymėjo nuo 2017 metų. Vilniaus arkivyskupijoje buvo atsakingas už šiaurinį Vilniaus arkivyskupijos regioną, daug laiko skyrė dirbdamas su jaunimu.  Birželio 23-osios dienos atsisveikinimo Šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje bazilikoje visiems padėkojo už savo gyvenimo istorijos bendrystės akimirkas, nuoširdų palaikymą. ,,Svarbu man žinoti, kad Jėzus yra mano valtyje kartu su manimi“, - džiaugėsi vyskupas žemaitis.

 

 

Atgal