VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

06.23. Dovanos krikščioniui

 

Kokios dvi dovanos

Pačios svarbiausios

Tavo gyvenime, tautoje?

Gyvybė ir krikštas –

Dvi datos brangiausios,

Neatšaukiamos dovanos –

Amžinos.

Su motinos pienu

Gyvybė auga,

Dangaus ir žemės

Kūrėjo rankose,

Šventoji dvasia

Nepaliaujamai teka,

Tarsi upelė

Krikšto jėga –

Dievo vaikams pažadėta.

Jau šimtmečius šešis

Irkluojam į priekį,

Per istorijos vandenis

Grumiamės.

Žiburiai atgimimo

Pirmosios knygos:

Mykolo Daukšos,

Martyno Mažvydo ...

Per gyvenimą lydėjo.

Kiek kilnių žmonių

Šventųjų keliais išėjo. ...

.....

O kai lankysitės

Žemaičių Kalvarijoj,

Atsigręžkit į Turino drobulę –

... Suprasit gal tuomet,

Ką krikščionybė davė Lietuvai, lietuviui.

 

Feniksas

 

Eini ...

O gal atrodo?

Keliais nubraižytais, žemėtais

Žole šliauži,

O lietus žliaupia ir vėjas

Drebina lyg skruzdę kelyje.

Čia žemėje skaistyklą praeini

Ir, dėkojimu priėmęs

atvirą smerkimą,

Beldies į žemę praradimų.

Eini,

O gal atrodo?

Iš tiesų skrendi!

Kaip paukštis Feniksas

Viršukalnėn pakilęs,

Žemėj duodi vaisių.

 

Pėdos

 

 

Pėdos,

Bėdos

Didelės ir

Mažos,

Gilios,

Nežymios

Ašarom žiba,

Lelijom languos.

O kartais pėdos suktos

Lyg lapės

Slepiasi rogėse,

Tarpuvartėse prišąla,

Net pataluos.

Ieškotojo pėdos

Tyko ir stebi

Brangesnio už deimantą

Ieško – sielos.

Pėdos ateina,

Pėdos išnyksta

Lyg dūmai virš miesto

ir praeities.

Visatos  karalaitė per jonines

 

 Na ir skubėkite! Visi skubėkite į šventę mieste!...

Viena  rymosiu sode prie apvalaus stalo.

Vėtras ir atoslūgius metų prisiminsiu,

Varpai šią naktį te skambės man iš tolo!

 

Atsirėmiau alkūnėmis į stalą,

Akimis  į beribį dangų.

Išvydau mergaitę reto grožio ir

Šalia jos klupantį Angelą.

 

Mergaite, mergaite, ar tu debesų karalaitė?

Numesk man vieną paparčio žiedą,

Kad žemėje būčiau laiminga.

 

Mergaitė atsakė paslaptingai:

Visatos Esu aš karalaitė, žemėje dievaitė

Jūs ieškot, ko nesat pametę,

 Paparčio žiedas tyloj skleidžias.

Joninės, Janina ...

 

Šiandien tavo šventė

Joninės, Janina.

Ąžuolas didingai

Moja šakele.

 

Tarp jo lapų tyliai

Prisiglaudus rymau.

Ilgaskvernis vėjas

Glaustosi aplinkui.

 

Ąžuolų vainiką,

Išdabintą rožėm

Ir jonažolę įpintą

Dovanoju tau.

 

Šiandien ligi ryto

Vaikščiosim, svajosim.

Neužkliūsim niekam – žiedo

Ten paparčio su tavim ieškosim.

 

Ąžuolų vainikas

Rožėm išdabintas

Puoš tavuosius plaukus

Ir primins jaunystę.

 

Susėskit prie stalo derybų

 

Ašarų perlais dieną naktį lyja Nyderlanduose.

Pro išdaužytus Donecko namų langus

Moterų akys įsmigusios į dangų-

Moterys maldauja, moterys prašo taikos.

Susėskit prie stalo,

Susėskit prie stalo taikos −

Per daug jau kentėta,

Per daug jau netekta

Ir ašarų jau per daug.

Naktis tamsiausia būna prieš rytą,

Nuodėguliai duš į briauną taikos.

Susėskit prie stalo.

Kalbėkit.

Kalbėkit.

Paberžėj                                                                                                                                                                             Tėveliui Stanislavui atminti

 

Skulptūra.                                                     

Ant kalno stataus

Ant sparnų

Du angelai bažnytėlę iškėlę laiko.

... Kieme bažnyčia ― liaudiško baroko,

Ant sienų senoviški paveikslai,

O virš altoriaus –

Šventa Marija Elžbietą lanko.

Ne viena moteriškė,

Keliais aplinkui eidama,

Išmeldė vaikelio

Prie paveikslo stebuklingo.

O ant lonkos atsisėdęs,

tėvelis klausdavo jaunuolio –

 Kiek geras žodis  kainuoja?

Kiek šiandien geras žodis kainuoja? – galvoju.

Minios žmonių į Paberžę pas Stanislavą ėjo...

Eina ir šiandien.                        

Čia muziejų žmonės įkūrė:

Dirbo lig naktų ―

Juk geras žodis nieko nekainuoja.

-------------------------------------------------------------

Kryžius šventoriuj.

Šaknim į dangų remias.

Kuklus kapelis – be gėlių.

Žvakelė mirksi.

Prie vartų du angelai ―

Antanas Mackevičius,

Tėvelis  Stanislavas bažnyčią ant sparnų iškėlę laiko.

Juk geras žodis nieko nekainuoja.

Jis – neįkainojamas,

Kaip mūsų ramybė,

Kaip Viltis ―

Vaikai sugrįš.

 

 

 

 

 

 

Atgal