VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

2019-02-01
Straipsnyje  „Kunigas Antanas Vaškevičius“, išspausdintame „Lietuvos aide“ (2019 m. sausio   Nr.   ) įvardytos Panevėžio vyskupijos parapijos, kuriose per 50 metų teko darbuotis kunigui Antanui Vaškevičiui užimant įvairias pareigybes: vikaro, administratoriaus, klebono ir, galiausiai, altaristo. Įskaitant pavadavimo atvejus (klebono ar administratoriaus pareigose pavadavo sergančius kaimynystėje kunigus), kun. A. Vaškevičius darbavosi 22 parapijose. Plačiau
2019-01-25
Antanas Vaškevičius karo metu įšventintas į kunigus dirbo 17  parapijų užimdamas vikaro, administratoriaus, klebono bei altaristo pareigas. Be to,  dar keturiose parapijose klebono ar administratoriaus pareigose pavadavo sergančius kaimynystėje kunigus. Iš 52 darbo metų beveik pusę amžiaus dirbo Lietuvai kenčiant sovietinę okupaciją. Plačiau
2018-12-22
Žinomi du asmenys – du Juozai Giedraičiai: vienas pasaulietis, kitas – kunigas  jėzuitas. Pasaulietis Juozas Giedraitis Plačiau
2018-12-14
Kunigas AnicetasKisielius – Pakruojo rajono garbės pilietis– gimė 1920 m. liepos 23 d. Utenos rajono Leliūnų parapijoje.  Tėvo darbininko  Simono Kisieliaus šeimoje augo penki vaikai: trys berniukai ir dvi mergaitės. Plačiau
2018-12-06
Kauno Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje paminėtas 550 metų nuo Mažesniųjų brolių įsikūrimo Kaune ir Ordino misijos Lietuvoje jubiliejus. Plačiau
2018-12-06
Gruodžio 8–9 d. Vilniaus arkivyskupija kviečia minėti Palaimintojo Jurgio Matulaičio ingreso į Vilniaus Katedrą šimtmetį. Ganytojo, vienuolijų steigėjo, diplomato, socialinių klausimų sprendėjo, 1918–1925 metais – Vilniaus vyskupo vyskupystės ir įžengimo į Vilniaus Katedrą šimtmečio jubiliejus bus minimas iškilmingomis Mišiomis, koncertais, paskaitomis, paroda, piligriminiu žygiu. Plačiau
2018-12-01
Besidomintiems informacija Visai neseniai interneto portale skelbta: „Seime lapkričio 6 d., antradienį, 9.30 val. įvyks Seimo nario Stasio Tumėno spaudos konferencija „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino įtaka Lietuvos kultūrai ir sėkmingiems dvišaliams Lietuvos ir Ukrainos santykiams" Plačiau
2018-11-04
Šįmet suėjo 90 metų nuo skapiškėno kun. Antano Simono Valento mirties. Antanas Simonas Valentas (1834 11 01–1859–1928 03 04) – kunigas, kraštotyrininkas, švietėjas. Plačiau
2018-10-10
Relikvija – lotynų kalbos žodis, kuriuo bažnyčiose įvardijamas „religinio garbinimo daiktas, laikomas stebuklingu Dievo, pranašo ar šventojo palaiku“.  Plačiau
2018-09-29
2018 m.  Katalikų žinyne išvardinta 41 moterų vienuolija (p.193–212). Vienos jų popiežiaus teisių, kitos – diacezinės (įkurtos vietinių vyskupų).  Seserys Kotrynietės – jų oficialus pavadinimas Šv. mergelės ir kankinės Kotrynos seserų kongregacija (popiežiaus teisių) Plačiau
2018-08-10
Kadaise vienuolių dominikonų Skapiškyje pastatyta mūrinė bažnyčia 2019 metais minės 200 metų jubiliejų. Po 1831 m. sukilimo carinė valdžia apkaltino vienuolius, rėmus sukilimą ir 1832 m. vienuolyną uždarė(jame įrengta ligoninė) uždarė ir bažnyčia (ji paversta sandėliu). Plačiau
2018-08-03
2018 m. liepos 23 d. į Panevėžio Šv. Juozapo globos  namus, aplankyti mons. Juozapo Antanavičiaus atvyko prieš 30 metų Panevėžio Katedroje vargonininku  dirbęs Rimantas Čekelis.   Plačiau
2018-07-23
XX a. aštuntajame dešimtmetyje religinis disidentinis judėjimas apėmė visą Lietuvą. Ryškiausios to meto asmenybės stojo į kovą už tikinčiųjų laisves ir Katalikų Bažnyčios tapatybės išsaugojimą. Vienas iš pogrindinės veiklos židinių – nuošali Kabelių parapija Varėnos rajone. Plačiau
2018-07-13
Ankstesniame „Lietuvos aido“ numeryje rašyta apie Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje (nuo 1997 m.), Kirdeikių Šv. Jono Krikštytojo parapijoje (nuo 1997 m.) Plačiau
2018-07-10
„Lietuvos aide“ jau rašyta apie tris kunigus –Kazlauskus, krikštytus tuo pačiu Jurgio vardu.  Minėta, kad du iš jų,– bažnyčių statytojai: vienas pastatė Švč. Trejybės bažnyčią Pakalniuose Plačiau
2018-07-07
Nuo 2009 metų įgyvendinama Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo programa, skirta restauruoti ir sutvarkyti vakarų Lietuvos krašto religinio paveldo statinius.  Plačiau
2018-07-02
Liepos 2 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus nominavo teologijos mokslų daktarą monsinjorą Algirdą Jurevičių Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Materianos vyskupo titulą. Plačiau
2018-07-02
Pakalbėkim apie tautos stovį. Koks jis šiomis dienomis… Atvažiavo iš užjūrio taip vadinamas dvasinis lyderis. Tik kokia dvasia stovi už jo? Tikrai, kad ne Kristaus. O jei ne Kristaus, tai kokia!? Plačiau
2018-07-02
Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje (nuo 1997 m.),  Kirdeikių Šv. Jono Krikštytojo parapijoje (nuo 1997 m.) Plačiau
2018-06-29
Šv. Kazimiero pagerbimas Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje klebonas Vilniaus I dekanato dekanas Virginijus Česnulevičius  Šv. Kazimiero šventėje (kovo 4 d.) tikintiesiems pranešė malonia žinią Plačiau