VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

07.04.Šventojo Bazilijaus Didžiojo ordinui – 400 metų 9. Koncertas pasitinkant Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino jubiliejų

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Šv. Juozapato bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas, kaip žinome, priklauso Ukrainos  Švenčiausiojo Išgelbėtojo provincijai (protoigumenas t. Joanas (Rostyslavas Školykas) OSBM ). Šv. Juozapato bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyne  ir Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje šiuo metu darbuojasi trys vienuoliai bazilijonai: nuo 2015 m. birželio 26 d. – mgr. t. Joakymas (Jaroslavas Kovalčukas) OSBM , nuo  2015 m. gruodžio 8 d. –  br. Pachomijus (Jurijus Levčunas) OSBM. Vienuolyno igumenu (vyresniuoju) ir bažnyčios klebonu 2016 m. spalio 3 d. buvo paskirtas mgr. t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSMB (į Vilnių atvyko spalio 25 d.).

Br. Pachomijaus iniciatyva 2017 m. birželio 10 d. Vilniaus Švč. Trejybės Graikų  apeigų katalikų bažnyčioje po vakaro šv. Mišių (Tikėjimo Išpažinimas ir malda „Tėve mūsų“ buvo kalbama ir lietuvių kalba) vyko koncertas, primenant, kad šie metai – jubiliejiniai bazilijonų ordinui, kad šį birželio mėnesį bus skelbiamas naujas palaimintasis Lietuvoje – arkivyskupas Teofilius Matulionis.

Po Mišių parapijos klebonas mgr. t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSMB  priminė, kad šie metai ypatingi bazilijonų globojamoms bažnyčioms. Popiežius Pranciškus visiems dalyvaujantiems šv. Mišiose, priimantiems Švenčiausiąjį ir sukalbėjus Popiežiaus intencijomis  maldas suteikiami visuotiniai atlaidai. Poteriai buvo sukalbėti  lietuviškai.

Apie bažnyčią ir ordiną

Prieš koncertą apie Konstantino Ostrogiškio už pergalę prie Oršos (1514) vietoj medinės pastatytą mūrinę bažnyčią, 2014 m. minėjusią 500 metų jubiliejų, apie vienuolius Bazilijonus ir jų ordiną kalbėjo dr. Aldona Vasiliauskienė. Prelegentė priminė kovo 30–31 d. d. Vilniuje Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje vykusią Lietuvos mokslo istorijos ir mokslo filosofijos konferencija „Scientia et historia – 2017“, o balandžio 29 d. Vilniuje vykusį Lietuvos katalikių moterų suvažiavimą. Šiuose renginiuose straipsnio autorė įvairiais aspektais kalbėjo apie „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną, minitį 400 metų jubiliejų“.

Dr. A. Vasiliauskienė akcentavo du svarbius miestus:  Vladimirus. Tik vienas yra Voluinėje ir pagal ukrainietiškąją tartį rašomas Volodymyras, o kitas yra Rusijoje – 180 km nuo Maskvos ir ten tebeveikia garsusis centralas – ypatingo griežtumo kalėjimas, kuriame kalėjo daug lietuvių, ukrainiečių ir kitų tautų garbių asmenų (dabar kali nuteisti iki gyvos galvos, ir, aišku, kitokios sąlygos). Ten kalėjo ir palaimintuoju  skelbiamas arkivyskupas Teofilius Matulionis, ten mirė arkivyskupas Mečislovas Reinys, kunigas Vladas Mironas ir daugelis kitų.

Prelegentė pabrėžė ir dvi svarbias datas: 1604-uosius ir 1617-tuosius. 1604 m. į Lietuvą atvežta bulė apie karalaičio Kazimiero paskelbimą šventuoju. Kazimiero šventumo ir pamaldumo paveiktas į labai apleistą vienuolyną įstojo Ivanas Kuncevičius, pasivadinęs vienuoliniu Juozapato vardu. Įstojimas į vienuolyną Juozapatui atsivėrė platus kelias dvasinei veiklai, ne tik išplėsti  vienuolyną naujais vienuoliais, bet ir su Josyfu Veljaminu Rutskiu parengti statutą ordino įkūrimui. Sujungti penki savarankiški vienuolynai davė pradžią bazilijonų ordinui.  Lietuva turi vieną šventąjį – karalaitį Kazimierą, Ukrainos Rytų apeigų katalikai – taipogi vieną – Šv. Juozapatą (jis buvo žiauriai nužudytas vizitacijos Vitebske metu), kuris 1963 m. perlaidotas  Vatikane Šventojo Petro Bazilikoje Šv. Bazilijaus Didžiojo altoriuje.

Šv. Juozapato relikvijų, sakė prelegentė, yra ir Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje: 2005 m. iš Romos atvežta speciali vyskupo drabužio dalis – kišenė, kuri saugoma prie didžiulės Šv. Juozapato ikonos, o 2015 m. lapkričio  lapkričio 14 d. į Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčią amžinam saugojimui iškilmingai įnešta nauja šv. Juozapato relikvija – kauliuko gabalėlis. Puošnioje, prabangioje dėželėje patalpinta relikvija padėta ant altoriaus. 

Dainuoja br. Pachomijus  (Jurijus Levčunas)  OSBM (dešinėje) ir Stepanas Kubyšinas (kairėje)

Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios parapijiečiai, klausę koncerto. Iš dešinės: Žana Lupenko su dukrele – artiste Žana, Lesia Mojsejenko ir Viktorija Korvel

Savo eilės koncertuoti laukia jaunieji artistai: Sofija (dešinėje) su broliu Andrianu Kubyšinu (kairėje) su mama Svetlana Panas

Eiles deklamuoja Žana Lupenko. Dešinėje – Ruslanas Skrobač – br. Pachomijaus  (Jurijaus Levčuno)   OSBM pasakojimus vertęs į lietuvių kalbą. Toliau su gitara sėdi mokytoja Renata Stankevičienė

Gieda jaunimo grupelė iš Grigiškių

Giesmę solo pritariant gitarai atlieka Renata Stankevičienė

Jeigu lietuviai turėjo tik vieną palaimintąjį – Jurgį Matulaitį (dabar skelbiamas Teofilius Matulionis), tai 2001 m. Popiežius, lankydamasis Ukrainoje, palaimintaisiais paskelbė 28 asmenis. Tikėkime, kad Teofiliaus Matulionio sėkminga Beatifikacijos byla taps stimulu ir pagreitins kitų beatifikacijos bylų procesus.

Dievo šlovinimo koncertas.

Br. Pachomijus (Jurijus Levčunas) OSBM , dažnai Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų parapijiečius po šv. Mišių džiugindavo savo sukurtomius giesmėmis, atliekamomis pritariant gitarai.  Giesmių yra atlikęs ir įvairiose Lietuvos vietose: Skapiškyje 2016 m. rugsėjo 7 d. pasibaigus Kupiškio rajono Tikybos mokytojų seminarui, po konferencijos, vykusios 2016 m. rugsėjo 16 d. Bazilionų mokykloje – daugiafunkciniame centre  „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas – 15 metų bičiulystės kelias“  skirtos Bazilionų mokyklos ir vienuolių bazilijonų 15 metų ryšiams paminėti,  taip pat klausytojus džiugino 2016 m. gruodžio 15 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos organizuotame renginyje, kuriame buvo kalbama apie artėjantį Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino  400 metų jubiliejų ir atsisveikinama su t. Pavlo (Petro Jachimecu) OSBM 25-erius metus dirbusiu Lietuvoje. Kunigas PavloOSBM paskirtas į Ivano Frankivską (Ukraina).

Itin svarbu, kad br. Pachomijus klausytojams pristatydavo giesmes, o jo žodžiai buvo misionieriška Dievo meilės sklaida, kuri plačiai išsiskleidė jo koncerte, kurį galima laikyti soliniu koncertu, Vilniuje.

Prieš pradėdamas koncertą br. Pachomijus kalbėjo: „ Kiekvienas krikščionis garbina Dievą asmenine malda, bendra malda bažnyčioje, tačiau yra dar vienas garbinimo būdas – giesmė. Tad po Mišių šį garbinimo būdą pratęsime giesme“.

Vilniuje br. Pachomijus (Jurijus Levčunas) OSBM ne tik sumąstė koncertą, pats grojo gitara ir dainavo. Be to, daugelis atliekamų dainų, sukurtų paties vienuolio. Prieš kiekvieną dainą br. Pachomijus gebėjo papasakoti apie įvairius tikėjimo momentus; kalbėjo apie Dievo Gailestingumo bei Aušros Vartų Madonos svarbą, linkėjo, kad sunkumuose nepasiduotume – nes Dievas nenori nusikaltėlių mirties, o trokšta, kad jie grįžtų prie Dievo. Mes pasitikime Dievo Gailestingumu . Linkėjo Dievo Gailestingumo kiekvienam.

Kiekvienas gyvenime mėgsta svajoti, brolis vienuolis linkėjo, kad ne tik svajotume, galvotume apie Dievo meilę, bet ir gyventume su Dievu. Dievas davė naują įsakymą- mylėti vienas kitą. Dieve, atleisk už tai, kad Tave skaudinau, ir išmokyk mylėti.  Kiekvienas krikščionis žino, kad mes turime ne tik dėkoti, prašyti, atsiprašyti  bet ir Jį garbinti. Dievas žino geriau, ko mums reikia, tad  šlovinkim jį giesme. Brolis sakė: „Dieve, Tu mus kiekvieną, kaip ir Petrą bandai, klausi ar myli Mane“ .

Marija išmoko džiaugtis ir kitus išmokė džiaugtis, tad džiaukis Marija su Tau atliekama giesme.

Prieš giesmes brolio Pachomijus pasakojimus ir išsakytus maldavimus: „Dieve duok, kad galėtume gyventi gražiau: Tavo garbei ir mūsų išganymui“ į lietuvių kalbą vertė Ruslanas Skrobač.

Be solo pritariant gitarai atliktų vienuolio giesmių, giedota duetu.

Kelias dainas duetu, pritariant gitarai, atliko Stepanas Kubyšinas ir br. Pachomijus.

Lenkiškai giedojo jaunimo grupelė atvažiavusi iš Grigiškių. Vieną giesmę lenkų kalba pagiedojo pedagogė muzikos mokytoja Renata Stankevičienė (dirba Vilniaus Maironio ir Simono Stanevičiaus progimnazijose). Kelias giesmes lietuviškai nuostabiu balsu solavo Renata Stankevičienė.

Daug giesmių duetu dainavo Renata Stanevičienė ir br. Pachomijus  (Jurijus Levčunas) OSBM, arba abu pritardami gitaromis, arba Renata pritarė vargonėliais.

Ukrainietiški posmai versti į lietuvių kalbą, tad posmelį ukrainietiškai giedojo brolis vienuolis, išverstą į lietuvių kalbą – Renata. Priedainiai buvo giedami ir abiems kalbomis.

Į koncertą buvo įtraukti vaikai:  eilėraščius ukrainietiškai sakė Sofija ir Andrianas Kubyšinai. ukrainietiškai ir lietuviškai Lesės Ukrainkos posmus jautriai perteikė Žana Lupenko.

Koncertą užbaigė Renata Stankevičienė, pritariant gitarai, atlikdama giesmę lotynų kalba.

Po koncerto, kuriame buvo ženkliai daugiau lietuvių negu pačių ukrainiečių, brolis Pachomijus (Jurijus Levčunas) OSBM dėkojo Dievui už visus, kurie atėjo ir sakė: „Gyvenimas su Dievu greitai bėga, noriu padėkoti, kad šią valandėlę mes Jį galėjome pagarbinti.  Mūsų bažnyčios durys visada atviros, užsukite, kad pajustumėte širdyje Dievo malonę“.

 

Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

 

 

Atgal