VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

SKELBIMAI-2023

2023.03.18. Skelbimai

2023-03-22 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Irenos Dainovič, mirusios 2023-02-19, testamentas.

 


2023-03-22 d., 9.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Vlado Junevičiaus, mirusio 2023-01-28, testamentas.

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Perkame mišką įvairaus amžiaus su žeme, gali būti be kadastrinių matavimų. Tel. Nr. 8 689 66633.

 


Pranešimas bendraturčiams: Vilniaus miesto savivaldybei, D.B., G.B., uždarajai akcinei bendrovei „SKONIS IR KVAPAS“, juridinio asmens kodas 123547759, J.E.Z., D.B., R.M.,L.M., A.G.

Vadovaujantis LR CK 1.65 str. ir 4.79 str. pranešame, kad yra parduodamas Astrai Burokienei ir Antanui Burokui nuosavybės teise priklausantis turtas: 4841/30000 dalis negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės, patalpos, plane pažymėtos 19-1, kurios unikalus Nr. 4400-4454-4414:6465, esančios adresu: Vilnius, Trakų g. 8 - 15A, 4841/30000 dalis negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės, patalpos, plane pažymėtos 20-1, 20-2, kurios unikalus Nr. 4400-4454-4425:6466, esančios adresu: Vilnius, Trakų g. 8 – 15B (toliau vadinama – „Turtu“). Turtas yra parduodamas tik kartu su mums nuosavybės teise priklausančiu butu, unikalus Nr. 1094-0387-5014:0014, esančiu adresu: Vilnius, Trakų g. 8 – 15, už bendrą 370 000 Eur kainą. Apie savo ketinimą pasinaudoti pirmenybės teise pirkti minėtą turtą aukščiau nurodytomis sąlygomis turite pranešti raštu Vilniaus miesto14 -ąjam notaro biurui, adresu Ž. Liauksmino g. 3, Vilnius.

 


PAKARTOTINIS SUSIPAŽINIMAS SU ŽEMĖS SKLYPO LIEPKALNIO G. 78 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR. 0101/0073:247SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ KOREGAVIMU

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žemės sklypo Liepkalnio g.  78 nedidelių veiklos mastų  detaliojo plano žemės sklypo kad. Nr. 0101/0073:247susisiekimo komunikacijų koregavimas

Planuojama teritorija: žemės sklypas Liepkalnio 74A (kad. Nr. 0101/0073:247) .

Dokumento rengimo pagrindas: 2001-02-28 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 234 patvirtintas „Žemės sklypo Liepkalnio g.  78 nedidelių veiklos mastų  detalusis planas“. (reg. Nr. T00054318)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. p.: [email protected], interneto svetainė.: www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: architektė Nijolė Bareikienė,  tel. 8 69903393, el. p.: [email protected].

Detaliojo plano koregavimo tikslai: Koreguojamas susisiekimo komunikacijų (įvažiavimų į sklypą) skaičius, vieta.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima:  2023m. kovo 20-31 d. (imtinai) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros IS (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai; Rasų seniūnijos patalpose.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

 


Vadovaujantis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio nuostatomis, skelbiama informacija, apie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2023 m. sausio 30 d. įsakymu  Nr. 3-26 „Dėl Kertinio valstybės telekomunikacijų centro patikėjimo teise valdomų elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano patvirtinimo“ patvirtintą Kertinio valstybės telekomunikacijų centro patikėjimo teise valdomų elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planą (toliau – Planas).

Informuojame, kad vadovaujantis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio nuostatomis, žemės sklypų unikalūs Nr. 4400-0972-4621, esančio Jurbarko m. Muitinės g. 3, Nr. 8542-0002-0173, esančio Šalčininkų m. Vilniaus g. 48, Nr. 8760-0006-0023, esančio Šilalės m. Dvaro g. 5, Nr. 4400-5573-6582, esančio Varėnos m. Parko g. 8B, Nr. 5750-0001-0118, esančio Kupiškio r. Šaukliškių k. 2, Nr. 5750-0002-0267, esančio Kupiškio r. Šaukliškių k., Nr. 5520-0010-0003, esančio Gargždų m. Klaipėdos g. 74,kuriose Planuyra nustatytos elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų teritorijos,  savininkai, taip pat asmenys, kurie turi teisė į šiuos žemės sklypus įregistravę Nekilnojamojo turto registre, turi teisę  kreiptis į Plano iniciatorių dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Susipažinti su Plano sprendiniais bei kreiptis dėl papildomos informacijos ir/ar kompensacijų sumokėjimo galima atvykus į Kertinį valstybės telekomunikacijų centrą adresu Pilies g. 23/15, 01123 Vilnius, atsakingas asmuo – valdymo organizavimo skyriaus vedėją Laurą Žukauskienę, tel. (8 5) 239 1743 el. p. [email protected]

 


Informuojame apie galimybę susipažinti su Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimu sklype K. Jelskio g. 3 (kad. Nr. 0101/0051:124) ir sklype Parodų g. (kad. Nr. 0101/0051:131) ir planavimo organizatoriaus2023-01-04 priimtu sprendimu dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo – SPAV nebus rengiamas. Planuojama teritorija: 1,3372 ha ploto sklypas K. Jelskio g. 3 (kad. Nr. 0101/0051:0124) ir 1,5 ha ploto sklypas Parodų g. (kad. Nr. 0101/0051:0124). Nagrinėjama teritorija: apie 5,55 ha teritorija prie Parodų g., Laisvės pr. ir K. Jelskio g., atitinkanti kvartalo apibrėžimą. Detaliojo plano rengimo pagrindas:Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022-04-29 įsakymas Nr. A30-1755/22 „Dėl leidimo inicijuoti Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype K. Jelskio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0051:124) ir sklype Parodų g. (kadastro Nr. 0101/0051:131)“, planavimo darbų programa, 2022-05-05 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-78/22. Planavimo uždaviniai: planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto tarybos 1994 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. 14 „Dėl Lazdynų rajono žemutinės terasos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00056335), pakeisto Vilniaus miesto valdybos 1998 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 170V ,,Dėl Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano papildymo tvirtinimo“ patvirtintu Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano papildymu (registro Nr. T00054488), sprendinių koregavimą sklype K. Jelskio g. 3 (kadastro Nr. 0101/0051:0124) ir sklype Parodų g. (kadastro Nr. 0101/0051:0131), kurio tikslas – sklypui Parodų g. (kadastro Nr. 0101/0051:0131) nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, sujungti sklypus bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis. Planavimo organizatorius:Vilniaus m. sav. administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. 852112000, el. p. [email protected]. Planavimo iniciatorius: Vastint Lithuania, UAB, į. k. 111622773, Jogailos g. 4, Vilnius, tel. 852690069. Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel. 852611115, el. p. [email protected]. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p. [email protected], ir Violeta Miciūtė-Bružienė, el. p. [email protected]. Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra. Su parengtu detaliojo plano sprendinių projektu (vieša ekspozicija) nuo 2023 m kovo 20 d. iki kovo 31 d. imtinaibei su planavimo organizatoriaussprendimu ir motyvais neatlikti Lazdynų žemutinės terasos teritorijos detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype K. Jelskio g. 3 (kad. Nr. 0101/0051:124) ir sklype Parodų g. (kad. Nr. 0101/0051:131)strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-455), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. Informacija teikiamatel. 852611115, el. p. [email protected], [email protected]. Viešas svarstymas vyks2023 m. balandžio 3 d.,17.00 val.nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją (ID: 830 9403 4467, slaptažodis: 479715):https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctfu2orT8uHNNxhMiKFNU_MXrSM8zcaTTa.Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-455) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

 


2023-03-22 d., 8.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Genovaitės Šimkienės, mirusios 2023-02-27, testamentas.

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.0101/0034:0081), esančio Vilniaus m. sav., Antakalnio sen., Smėlio g.18 savininkus T.C.G ir V.A. bei paveldėtojus, kad UAB „NTVALDA“ matininkas Laimonas Karvelis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-383) 2023-03-28 13val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0034:0104), esančio Vilniaus m. sav., Antakalnio sen., Smėlio g.20, ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „NTVALDA“ adresu Daugėliškio g.32, Vilnius, el. paštu [email protected] arba telefonu 867196775.

 


2023-03-22 d., 10.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Galinos Surgontienės, mirusios 2023-03-07, testamentas.

 


2023-03-23 d., 10.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Janinos Longinos Kondratienės, mirusios 2023-03-04, testamentas.

 


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ DETALŲJĮ PLANĄ:

parengtas  “APIE 3,15 HA TERITORIJOS PRIE PIKUTIŠKIŲ IR Ž. PUSJĖ GATVIŲ DETALUSIS PLANAS”

Detaliojo plano rengimo pradžios dokumentai :

  • Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas 2021-12-21 įsakymas Nr. A30-4246/21
  • Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti 2021-12-06 Nr. A30-3988_21
  • Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-03-22 Nr. A615- /21
  • Projektavimo darbų sutartis 2022-06-16 NR. AA-22-06-16

Teritorijų planavimo proceso organizatorius : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius; Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius; tel. 8 5 2112616; el. p.: [email protected] ; https://vilnius.lt/

Teritorijų planavimo proceso iniciatoriai: juridiniai ir fiziniai asmenys, toliau – iniciatoriai.

Detaliojo plano rengėjas: UAB Architektūros ateljė; į.k. 226144020; J.Galvydžio g. 3, LT-08236, Vilnius;

el. p.: [email protected]; tel.: +37061806415.

Planavimo pagrindas:iniciatoriaus prašymas.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:  Atlikti apie 3,15 (trijų ir penkiolikos šimtųjų) ha teritorijos prie Pikutiškių ir Ž. Pusjė gatvių detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Pikutiškių g. 35 , Pikutiškių g. 37 , Pikutiškių g. 39 , Ž. Pusjė g. 2 , Ž.Pusjė g. 2A , Ž.Pusjė g. 2B , Ž.Pusjė g. 2C , Ž.Pusjė g. 2D , Ž.Pusjė g. 4 , Ž.Pusjė g. 4A, Ž.Pusjė g. 6 , Ž.Pusjė g. 6A , Ž.Pusjė g. 8 , Ž.Pusjė g. 8A , Ž.Pusjė g. 8B, Ž.Pusjė g. 10 , Ž.Pusjė g. 10A , Ž.Pusjė g. 12 , Ž.Pusjė g. 12A , Ž.Pusjė g. 14 , Ž.Pusjė g. 14A , Ž.Pusjė g. 14B , Ž.Pusjė g. 16 , Ž.Pusjė g. 18 , Ž.Pusjė g. 18A , Ž.Pusjė g. 18B , kurio tikslas: performuoti sklypų ribas ir nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis. Siūloma neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų.

Papildomi reglamentai: nenustatomi.

Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.

SPAV reikalingumas: nereikalingas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano rengimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Visuomenės dalyvavimas :viešinimo procedūrų tvarka – bendroji.

1. Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima :

a) Vilniaus m. savivaldybės elektroninėje svetainėje https://vilnius.lt/  ;

b) Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), TPD Nr. K-VT-13-22-450 ;

2. Teikti klausimus ir pasiūlymus (pasiūlymai teikiami tik raštu) dėl detaliojo plano galima iniciatorių įgaliotiniuiir detaliojo plano rengėjui telefonu Nr. +37061806415 darbo dienomis nuo12.00 iki 14.00 val., el. paštu [email protected], adresu J.Galvydžio g. 3, Vilnius , TPDRIS (TPD Nr. K-VT-13-22-450)- iki viešo svarstymo pabaigos ir viešo svarstymo metu.

3. Viešas svarstymas vyksnuo 2023m. balandžio mėn. 03 d. 18.00 val. naudojantis video konferencijų programa "meet.google.com" . Prisijungiama įjungus šią nuorodą : https://meet.google.com/uut-ugzs-rkz

 


2023-04-15 d. (šeštadienį) 12 val. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyks visuotinis Nepriklausomybės gynėjų sąjungos (NGS) narių suvažiavimas. Registracijos pradžia – 11 val.

Kviečiame dalyvauti.

NGS pirmininkas Arnoldas Kulikauskis

Užsak. Nr.109, kovo 14 d.

 


AB „RAMETA“ AKCININKŲ DĖMESIUI

Informuojame, kad Akcinės bendrovės „Rameta“, buveinės adresas Šiaulių g. 2, 82143 Radviliškis, juridinio asmens kodas: 171333481 (toliau – Bendrovė) 2023-04-04 valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo data: 2023-04-04.

Susirinkimo pradžia: 13:00 val. Dalyvių registracijos pradžia 12:30 val.

Susirinkimo vieta: Šiaulių g. 2, Radviliškis.

Susirinkimo apskaitos diena: 2023-03-28. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl bendrovės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
  2. Dėl bendrovės turto pardavimo.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti gauti Bendrovėje ne vėliau kaip iki susirinkimo, juos atsiunčiant registruotu paštu ar pateikiant pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Akcininkai, pageidaujantys gauti sprendimų dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus, taip pat kitus dokumentus ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, turi kreiptis į Bendrovę raštu Bendrovės buveinės adresu arba el. paštu:rameta@rameta.com

 


VšĮ Širvintų r. pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – PSPC) skelbia turto, esančio P. Cvirkos g. 13,  Širvintose, Širvintų seniūnijoje, Širvintų rajone, plane pažymėtas indeksais – 1-68, 1-69, 1-127, 1-128, 1-129, 1-131, bendrasis plotas – 77,53 kv. m, viešą nuomos konkursą.

Nuomos sutarties terminas – 5 (penkiems) metams. Pradinė turto nuomos kaina – 6,00 Eur už kvadratinį metrą per mėnesį.

Paraiškos dalyvauti konkurse teikiamos iki 2023 m. kovo 23 d. 12.00 val. PSPC (210 kab., Audronei Vaitkūnienei). Adresas ir telefonas papildomai informacijai gauti: PSPC, P. Cvirkos g. 13, Širvintos, tel. Nr. 8 382 30220, el. p. [email protected].

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti patalpų nuomos konkurse, arba jų atstovai pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas skelbiamas, pavadinimas, adresas („Dėl turto, esančio P. Cvirkos g. 13, Širvintose, Širvintų rajone, nuomos konkurso“) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti: paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas, adresas, telefono numeris, banko pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir banko kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir banko kodas (juridiniams asmenims), būdas (elektroniniu paštu arba registruotu paštu), kuriuo jis turėtų būti informuotas apie konkurso rezultatus, siūlomas konkretus nuompinigių dydis.

Juridinis asmuo pateikia: Juridinių asmenų registro išrašą arba registro elektroninį sertifikuotą išrašą (ESI) ir juridinio asmens įstatų kopiją, patvirtintą antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir vadovo arba įgalioto atstovo parašu (konkurse dalyvaujantys ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją).

Fizinis asmuo pateikia asmens dokumento kopiją.

Konkurso dalyvis prieš pateikdamas dokumentus privalo sumokėti pradinį įnašą – 450 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt eurų) į PSPC, įstaigos kodas – 178298773, sąskaitą Nr. LT504010042000030066, esančią Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, banko kodas – 40100. Dalyviai arba jų įgalioti atstovai, nedalyvaujantys komisijos posėdyje, mokėjimo kvitą ar nurodymą, įrodantį, kad sumokėjo nurodytą pradinį įnašą, privalo pristatyti iki komisijos posėdžio pradžios.

Vokai su paraiškomis bus atplėšiami komisijos posėdyje 2023 m. kovo 24 d. 14.00 val., adresu: P. Cvirkos g. 13, Širvintose, 220 kab.

Išsamesnė informacija apie viešojo nuomos konkurso sąlygas, turto nuomos sutartį ir papildomas sutarties sąlygas skelbiama PSPC interneto svetainėje www.sirvintupspc.lt.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Šiaulių miesto savivaldybėje (toliau – Planas).

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Plano objektas ir tikslas – parengti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti ir registruoti teritorijas, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais bei Plano tvirtinimo įsakymo projektu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-siauliu-miesto-savivaldybeje.

 


2023-03-29 d., 9.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Piotr Rodionov, mirusio 2023-02-28, testamentas.

 


2023-03-27 d., 9.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Lariono Martynovo, mirusio 2023-01-06, testamentas.

 


2023-04-19 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Galinos Šakarvienės, mirusios 2023-01-31, testamentas.

 


Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

           Informuojame, kad UAB “Vilniaus autotransportas” (kodas 120057853, adresas Pakalniškių 9, Vilnius m.) valdybos sprendimu ir iniciatyva ,šaukiamas UAB “Vilniaus autotransportas” eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2023m. balandžio 12 d. 8.00 val., adresu Pakalniškių 9, Vilnius.

            Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik tie asmenys, susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais.      

         Galimybė dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nėra sudaroma.

         Susirinkimo darbotvarkė:

1.Dėl 2022 m. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

          2.Dėl 2022 m. valdybos ataskaitos tvirtinimo

          3. Dėl 2022 pelno (nuostolio) paskirstymas

          4. Kiti klausimai

         Su visais dokumentais , susijusiais su susirinkimo darbotvarke , taip pat dokumentais , kurie turi būti pateikti susirinkimui, bei informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, galima susipažinti  nuo 2023 kovo 31 d., darbo dienomis nuo 7.00 val. Iki 15.30 val., adresu Pakalniškių 9 , Vilnius, iš anksto suderinę laiką. 868605245.

Valdyba                                                                                                                                                                       

 


Vadovaujantis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio nuostatomis, pranešame apie Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2023 m. kovo 8 d. įsakymu  Nr. 1-60 „Dėl Alytaus miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų pirmojo plano patvirtinimo“ patvirtintą Alytaus miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų pirmąjį planą(toliau – Planas).

Informuojame, kad vadovaujantis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio nuostatomis, žemės sklypų kurių unikalūs Nr.1101-0011-0002, esantis Jurgiškių g. 9A, Alytaus m., Nr. 1101-0013-0176, esantis Vilniaus g. 27, Alytaus m., Nr. 1101-0017-0091, esantis Žalgirio g. 6, Alytaus m., Nr. 1101-0017-0157, esantis Rūtų g. 28, Alytaus m., Nr. 1101-0017-0216, esantis Pulko g. 82, Alytaus m., Nr. 1101-0017-0237, esantis Suvalkų g. 59, Alytaus m., Nr. 1101-0018-0019, esantis Sporto g. 6 , Alytaus m., Nr. 1101-0018-0048, esantis Alyvų tak. 22, Alytaus m., Nr. 1101-0018-0049, esantis Vilniaus g. 12, Alytaus m., Nr. 1101-0018-0050, esantis Vilniaus g. 14, Alytaus m., Nr. 1101-0018-0051, esantis Bažnyčios g. 2, Alytaus m., Nr. 1101-0018-0055, esantis Ugniagesių g. 8, Alytaus m., Nr. 1101-0018-0080, esantis Ugniagesių g. 10, Alytaus m., Nr. 1101-0018-0085, esantis S. Dariaus ir S. Girėno g. 7, Alytaus m., Nr. 1101-0026-0015, esantis A. Žmuidzinavičiaus g. 9, Alytaus m., Nr. 1101-0026-0023, esantis A. Baranausko g. 4, Alytaus m., Nr. 1101-0026-0045, esantis Birutės g. 9, Alytaus m., Nr. 1101-0030-0009, esantis Miško g. 10, Alytaus m., Nr. 1101-0031-0004, esantis Varėnos g. 17, Alytaus m., Nr. 1101-0031-0173, esantis Ulonų g. 73, Alytaus m., Nr. 4400-0425-4882, esantis Santaikos g. 28C, Alytaus m., Nr. 4400-0899-6820, esantis Margio g. 20A , Alytaus m., Nr. 4400-0922-8933, esantis Jaunimo g. 20, Alytaus m., Nr. 4400-0939-9122, esantis Žiburio g. 16E, Alytaus m., Nr. 4400-1617-0019, esantis Pulko g. 49, Alytaus m., Nr. 4400-1749-4503, esantis Žuvinto g. 5D, Alytaus m., Nr. 4400-1823-3275,esantis Jurgiškių g. 29, Alytaus m., Nr. 4400-2029-2782, esantis Šaltinių g. 10, Alytaus m., Nr. 4400-2035-2527, esantis Statybininkų g. 33, Alytaus m., Nr. 4400-2905-7732, esantis Vilties g. 5, Alytaus m., Nr. 4400-3207-3996, esantis Audėjų g. 1, Alytaus m., Nr. 4400-4834-1831, esantis Gluosnių g. 3, Alytaus m., Nr. 4400-4915-7437 ,esantis Mokyklos g. 6, Alytaus m., Nr. 4400-4915-8512, esantis Mokyklos g. 4, Alytaus m., Nr. 4400-4963-7600, esantis Stasio Taškūno g. 3, Alytaus m., Nr. 4400-5242-2647, esantis Statybininkų g. 30, Alytaus m., Nr. 1101-0013-0022, esantis Aukštoji g. 14, Alytaus m. ir kuriose Planu yra nustatytos šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijos,  savininkai, taip pat asmenys, kurie turi teisę į šiuos žemės sklypus įregistravę Nekilnojamojo turto registre, turi teisę  kreiptis į Plano iniciatorių dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Susipažinti su Patvirtintu Planu ir Įsakymu galima Plano iniciatoriaus, UAB ,,Alytaus šilumos tinklai“,  tinklapyje adresu https://www.alytausst.lt/. Dėl papildomos informacijos ir/ar kompensacijų sumokėjimo klausimais galima kreiptis į Plano iniciatoriaus atsakingą asmenį – Sandrą Valukonytę, el. paštas [email protected], mob. tel. +370 652 93074.

 


AB „Elfa“ ( įmonės kodas 121896242) akcininkų dėmesiui!

DĖL EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

 Informuojame, kad AB ,,Elfa” valdybos sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis AB ,,Elfa“ (įmonės kodas 121896242) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2023 m. balandžio 19 d. 09.00 val. bendrovės būstinėje Panerių g. 39 – 505, Vilnius.

AB ,,Elfa“  susirinkimo darbotvarkė:

1. AB ,,Elfa“ Metinis pranešimas už 2022  metus;

2. AB ,,Elfa“2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;

3. AB ,,Elfa“ nuostolių paskirstymas;

4. AB ,,Elfa“ įstatų keitimas

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus ir kitus įstatymuose ir bendrovės įstatuose numatytus dokumentus ir/ar informaciją gauti ir/ar su jais susipažinti bus galima biuro patalpoje, esančioje adresu Panerių g. 39 -505, Vilniuje, penktame aukšte, pas bendrovės generalinį direktorių, penktadieniais nuo 10 val. iki 12 val. arba iš anksto tel. Nr. +370 (5) 23 31531 suderinus kitu laiku. 

Vykstant į susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Generalinė direktorė Inga Skripnik

 


INFORMACIJA APIE MB „BARAUTO“ ŪKINĖS VEIKLOS - EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMAS (ADRESAS: MIŠKO G. 8, GREIKONIŲ K., BUTRIMONIŲ SEN., ALYTAUS R. SAV.) POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (PVSV) ATASKAITĄ
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: MB „Barauto“, 305623285, Miško g. 8, Greikonių k., Butrimonių sen., Alytaus r. sav., Tel. +370 607 40804, El. p.  [email protected]
Planuojamos ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „Ekoverslas“ (134294951), Partizanų g. 87A, Kaunas, Tel. +370 37 31 43 80, el. p.  [email protected]
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Miško g. 8, Greikonių k., Butrimonių sen., Alytaus r. sav.
Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: MB „Barauto“ planuoja vykdyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimą – ardymą, padėvėtų detalių pardavimą. Planuojama sutvarkyti iki 200 vnt. transporto priemonių, 300 tonų per metus.

Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: UAB „Ekoverslas“ Partizanų g. 87A, Kaunas (darbo dienomis 8–12 val. ir 12–17 val.), interneto svetainėje adresu  http://www.ekoverslas.lt/Ataskaitos.html  ir Alytaus r. Butrimonių  seniūnijoje adresu: Vytauto g. 31 (I–IV 8.00–12.00 val. ir 12.45–17.00 val., V 8.00–12.00 val. ir 12.45–15.45 val.). Susipažinti su PVSV ataskaita galima per 10 darbo dienų nuo skelbimo publikavimo dienos.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2023 m. balandžio 5d. 17:00 val. Alytaus r. Butrimonių  seniūnijoje adresu: Vytauto g. 31
Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: UAB „Ekoverslas“, adresu Partizanų g. 87A, Kaunas. Informaciją siųsti registruotu laišku - arba el. paštu: [email protected].
Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Alytaus departamentas, Savanorių g. 4, Alytus. Tel. (8 315) 51 182, El. p. [email protected]

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus administruojamo daugiabučio gyvenamojo namo Gelvonų g. 36 (2 laiptinė), Vilnius keleivinio lifto keitimo darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti [email protected].

 


Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija kviečia įmones dalyvauti prekių pirkimo konkurse „Smulkaus sportinio inventoriaus „Lietuvos mažųjų žaidynių" festivalių dalyvių apdovanojimams pirkimas". Pasiūlymų teikimo laikotarpis 2023 m. kovo 18-24 d. Konkurso sąlygos interneto svetainėje www.riukkpa.lt. Projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės” bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo, kurį administruoja Nacionalinė sporto agentūra.

 


Informuojame apie planuojamą statyti iki 6 MW galios vėjo elektrinę. Statytojas UAB „GG LTU V8“, įmonės kodas: 306125483, Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius, +370 655 45 222. Planuojamos vėjo elektrinės vieta: Jonavos r. sav., Bukonių sen., Dovydonių k.,  unikal. Nr. 4603-0005-0112. Numatoma vykdyti veikla – Elektros energijos gamyba. Galimi apribojimai: nuo planuojamo vėjo elektrinės stiebo aukščio (apie 180 m) padauginto iš 4 atstumu, atsiras apribojimai dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo bei teritorijų rekreacijai planavimo. Turite teisę pareikšti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų ir sudaryti susitarimą nurodytą Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir (ar) 15 dalyse  jei jūsų sklypas patenka į 720 m atstumą ir turite 49 str. 9 d. minimos paskirties pastatus, arba šiuo atstumu yra pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu. Dėl papildomos informacijos suteikimo galite kreiptis į UAB „GG LTU V8“, įmonės kodas: 306125483, tel.: +370 657 06910, el. paštas: [email protected], adresas: Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius.

 


Pranešimas apie esminį įvykį

2023 metų  balandžio 28 dieną 12 valandą uždarosios akcinės bendrovės “Anykščių Vosinta” patalpose Sausalaukės kaime Svėdasų seniūnijoje Anykščių rajone įvyks UAB “Anykščių Vosinta” visuotinis akcininkų susirinkimas.

Darbotvarkė: 1. 2022 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

2. Kiti klausimai.

 

 

Atgal