VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

SKELBIMAI-2023

2023.09.02. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau - AIEĮ) 49 str. 16 d. nuostatomis, šiuo skelbimu informuojame, kad yra planuojama vėjo elektrinių, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 30 kW, statyba greta žemiau esančioje lentelėje nurodytų žemės sklypų. Toliau lentelėje pateikiami duomenys apie žemės sklypus, kurių savininkams nepavyko įteikti registruotų laiškų AIE įstatymo 49 str. 14 d. nustatyta tvarka arba kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas.

Žemiau esančioje lentelėje nurodyti žemės sklypai (jų dalis) patenka į planuojamos statyti vėjo elektrinės stiebo aukščio teritoriją arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, ir jiems bus taikomi apribojimai dėl sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) statybos, nurodytos paskirties patalpų kitos paskirties statiniuose įrengimo ir rekreacinių teritorijų planavimo.

Toliau nurodytuose žemės sklypuose nebus ribojama objektų statyba naudojamų tik ūkininko ar įmonės, vykdančios kitą veiklą nei prieš tai nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms.

 

Žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į AIEĮ 49 str. 9 d. nurodytą atstumą nuo planuojamos vėjo elektrinės, kurių savininkui (-ams) nepavyko įteikti registruotų laiškų arba kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas

Žemės sklypo unikalus numeris

Žemės sklypo, kuriame planuojama vėjo elektrinė unikalus numeris

Žemės sklypo, kuriame planuojama vėjo elektrinė adresas

Žemės sklypo, kuriame planuojama vėjo elektrinė plotas

4912-0006-0140

4912-0006-0030

Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Gudzenkos k.

9,1600

4912-0006-0155

4912-0006-0060

Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Gudzenkos k

11,69

 

Numatoma vykdyti veikla: elektros energijos gamyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia: iki 7,5 MW

Šių sklypų savininkai turi teisę pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklypuose sąlygų[1].

Dėl papildomos informacijos gavimo apie planuojamą vėjo elektrinę arba susitarimo sudarymo, prašome, kreiptis šiais kontaktais: UAB „Sunly Land“, įmonės kodas: 305420705, adresas: Vilniaus g. 28-201, LT-01402, Vilnius, el. pašto adresas: akvile.burokiene@sunly.lt,tel. nr. +370 6758 2881darbo dienomis 9 – 12 val. ir 13 – 16 val.

-----------------------------------

[1]Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 17 d., negavus prieštaravimo raštu per nustatytą terminą, laikoma, kad žemės sklypų ir (ar) statinių, esančių Įstatymo 49 str. 9 d. nurodytu atstumu, savininkai planuojamai didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybai neprieštarauja.

 


Informuojame apie parengtą Teritorijos (Kadastro Nr. 0101/0151:336, Nr. 0101/0151:425, Nr.0101/0151:7, Nr. 0101/0151:6) buvusiame Pupojų kaime detaliojo plano statybos ribų ir statybos zonos, įvažiavimo į sklypą koregavimą žemės sklype Lietaviškių g.88C,Vilnius, kadastro Nr. 0101/0151:1263 ir galimybę susipažinti su sprendiniais.

Planuojama teritorija :Lietaviškiųg. 88C, Vilnius,kadastro Nr.0101/0151:1263.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius,Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, internetosvetainė.:www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius:fizinis asmuo(duomenys nuasmeninti).

Adresas korespondencijai - M.Daukšosg.30,Kaunas,el.p.:archidiza.darbas@gmail.com,tel.8-654-64286.

Detaliojo plano rengėjas – architektė I.Deveikytė, M. Daukšos g. 30,Kaunas, el.p.:

archidiza.darbas@gmail.comtel.8-654-64286.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguojama žemės sklypoLietaviškiųg. 88C,Vilniuje,detaliajame plane pažymėta statybos riba ir statybos zona, įvažiavimo į sklypą vieta.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m.birželio 25 d. sprendimas Nr.30-1647 “Dėl Teritorijos (Kadastro Nr. 0101/0151:336, Nr. 0101/0151:425,Nr. 0101/0151:7, Nr. 0101/0151:6) buvusiame Pupojų kaime detaliojo planotvirtinimo”.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka:supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2023-09-04 (10 darbo dienų)Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), taip pat (vieša ekspozicija) Antakalnio seniūnijoje, Antakalnio g. 17, Vilnius,plano rengėjo adresu M.Daukšos g. 30,Kaune.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

 


Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos

SKELBIMAS

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti materialiojo turto (toliau – Turtas) tiesioginį aukcioną. Aukcione bus parduodami naudoti baldai, seifai, biuro technika. Turto sąrašas ir pradinės jo pardavimo kainos skelbiamos STT interneto svetainės http://www.stt.lt skiltyje Administracinė informacija/Aukcionai bei STT facebook paskyroje.

Aukcionas įvyks 2023 m. rugsėjo 29 d. 10.00 val. adresu: Jakšto g. 6, Vilnius. Pirmajame aukcione neparduotas Turtas bus parduodamos pakartotiniame aukcione, kuris įvyks tuo pačiu adresu 2023 m. spalio 6 d. 10.00 val. Turto kainos pakartotiniame aukcione bus mažinamos 30 (trisdešimt) procentų ankstesniame aukcione nustatytos pradinės pardavimo kainos.

Dalyvių registracija, pateikus asmens dokumentą arba įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą ir asmens dokumentą, vyks aukciono dienomis nuo 9.00 iki 9.55 val. Aukcionas įvyks, jei jame dalyvaus ne mažiau kaip du dalyviai. Aukciono dalyvio ir žiūrovo dalyvavimas nemokamas.

Už aukcione įsigytą Turtą atsiskaitoma pavedimu į STT sąskaitą LT40 7044 0600 0152 8098, esančią AB SEB banke, per 3 (tris) darbo dienas aukcionui pasibaigus. Nupirktą Turtą laimėtojas pasiima (iš tos vietos, kur vyko Turto apžiūra) per 3 (tris) darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už Turto kokybę neatsako. Turtas gali būti neveikiantis. Aukciono dalyvis, dalyvaudamas aukcione, patvirtina, kad jis apžiūrėjo Turtą iki Turto pardavimo momento ir jokių pretenzijų dėl Turto komplektiškumo būklės ir (ar) kokybės neturi.

Informuojame, kad parduodamam Turtui registravimas valstybės registruose neprivalomas, tretieji asmenys teisių į jį neturi.

Turto apžiūra organizuojama 2023 m. rugsėjo 25–28 dienomis nuo 9.00 val. iki 12.00 val. Vilniuje, Jakšto g. 6, ir Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22. Vilniuje atsakingas asmuo – Violeta Sesicka, tel. 8 706 63 286, el. p. violeta.sesicka@stt.lt. Panevėžyje atsakingas asmuo – Arvydas Grikietis, tel. 8 687 18 009, el. p. arvydasg@stt.lt. Asmuo, atvykęs apžiūrėti turto, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kad būtų galima išduoti leidimą patekti į STT patalpas.“

 


2023 m. 09 mėn. 18 d. 10:00 – 10:30 val. bus atliekami žemės sklypo kadastro Nr. 4167/0500:0147esančio Papiškių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav., kadastriniai matavimai.

Į žemės sklypo ribų ženklinimą kviečiami atvykti žemės sklypo: kad. Nr. 4167/0500:0363 (savininkai: K.G;J.G.) savininkai, naudotojai, jų atstovai ir kitų suinteresuotų asmenų atstovai.

Darbų vykdytojas: UAB „Matininkų erdvė“; tel. Nr. +37061678715; el. paštas:matininkuerdve@gmail.com; veiklos adresas: J. Sniadeckio g. 4, Šalčininkai, Šalčininkų r. sav.

 


Atgal