VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

04.17. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Biomiškas“, įm. k. 303301570, Gardino g. 57-3, Druskininkai, mob.: (8 606) 25508, mesku.baras@gmail.com. 2.Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda. tel.: (8 46) 430 463, faks.: (8 46) 430 469, simona@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: Kombinuotųjų pašarų ir etanolio gamyba; Verpėjų g.28, Viečiūnai, Druskininkų sav. 4. Trumpas PŪV aprašymas: esamame pastate per parą planuojama perdirbti 6,75 t/parą įvairių grūdų, pagaminant iš jų 4,5 t/parą kombinuotųjų pašarų ir 3,0 t/parą etanolio. Gamybai bus naudojami fermentiniai preparatai ir vanduo. Gamyba bus vykdoma visus metus nepertraukiamai. Veiklos metu susidarys atliekos, nuotekos, į aplinkos orą bus išskiriami teršalai ir kvapai, skleidžiamas triukšmas. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinė apsaugos zona.5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Viečiūnų seniūnijos administracinėse patalpose (Jaunystėsg.17-2, Viečiūnai, Druskininkų sav.); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2021-04-21 iki 2021-05-05 imtinai; I-V: 08-12 ir 13-15 val. 3) PVSV ataskaita skelbiama interneto svetainėje: http://www.ekosistema.lt/. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks 2021-05-05, 17 val. nuotoliniu būdu prisijungiant per ZOOM platformą. Nuotolinio susirinkimo vaizdo transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/82576629691. Kilus nesklandumams prisijungiant skambinti tel.: (8 614) 01336. 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir registruotu laišku - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; arba el. paštu: simona@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: (8 5) 212 4098, info@nvsc.lt.

 


Pranešimas apie UAB „Raguvėlės vėjas“ planuojamo vėjo elektrinių parko Anykščių r. sav., Troškūnų sen. statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Raguvėlės vėjas“, Rūtų g. 9, Raguvėlės k., Anykščių r. sav., tel. +370 621 76803, el. paštas: raguvelesvejas@gmail.com

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas:UAB „Pajūrio planai“ Liepų g. 66, 92100 Klaipėda, tel. +370 698 08831, el. paštas: projektai@pajuriopalanai.puslapiai.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vėjo elektrinių parko Anykščių r. sav., Troškūnų sen. statyba ir eksploatacija.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių, planuojant pastatyti ir eksploatuoti apie 10 vnt. vėjo elektrinių su integruota iki 6,2 MW kiekvienos elektrinės nominalia galia ir per metus sugeneruoti apie 288000 MWh elektros energijos.

Planuojamos naudoti technologijos: vėjo elektrinių parką planuojama įrengti apie 270 ha ploto teritorijoje Troškūnų seniūnijoje. Numatoma įrengti iki 254 m aukščio (su rotoriaus sparno ilgiu) vėjo elektrines, kurių bokšto aukštis bus nuo 161 m iki 169 m, rotoriaus su sparnuote skersmuo nuo 158 m iki 170 m. Rotoriaus su sparnuote sukeliamas triukšmas gali siekti iki 106,0 dB(A). Elektros energija gali būti perduodama į elektros perdavimo linijas, eksploatuojamas LITGRID AB.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus pasinaudota teisė, numatyta LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Įstatymas) 7 straipsnio 11 punkte - pradėti poveikio aplinkai vertinimą be atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros, numatytos atlikti Įstatymo 2 priedo 3.8. punkte, kai planuojant vėjo elektrinių įrengimą, privaloma atlikti atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūras.

Numatoma nagrinėti poveikį aplinkai mažinančių priemonių ir veiklos nevykdymo alternatyvas, bei vėjo elektrinių išdėstymo vietovėje alternatyvas (alternatyvių vietų).

Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti Utenos apskr., Anykščių r. sav., Troškūnų sen. esančiuose privačios nuosavybės žemės sklypuose.

Vėjo elektrinių parką numatoma įrengti Vėjo jėgainių išdėstymo Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje specialiuoju planu, patvirtintu 2013-06-27 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-TS-213, suplanuotoje I teritorijoje. Specialusis planas 2014-04-24 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-TS-168 pripažintas Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi.

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje vyrauja sodybinis užstatymas gyvenamaisiais namais. Nuo Troškūnų miestelio artimiausia vėjo elektrinė numatoma už 1,0 km šiaurės kryptimi. Rukiškio kaimas nuo vėjo elektrinių parko yra už 0,8 km vakarų kryptimi.

Vietovėje esančios saugomosios teritorijos: Anykščių regioninis parkas su ekologinės apsaugos ir buferinėmis zonomis yra išsidėstęs už 9,5 km į pietryčius rytus nuo planuojamos vietovės rytinės dalies; Žalioji giria „Natura 2000“ teritorija yra už 0,4 km į šiaurės vakarus nuo planuojamos vietovės šiaurinės dalies.

Vietovėje esančios kultūros vertybių teritorijos: Troškūnų miesto istorinė dalis yra už 2 km planuojamos ūkinės veiklos teritorijos pietrytinėje dalyje; Naujasėdžio kapinynas yra už 2,8 km planuojamos ūkinės veiklos teritorijos šiaurės rytų kryptimi; Petkūnų palivarko sodybos fragmentų kultūros vertybė yra už 0,5 km Šiaurės rytų pusėje.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie nagrinės poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą:Anykščių rajono savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio - Utenos skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra. Jeigu agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; Jeigu agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

 Suinteresuotoji visuomenė turi teisę pateikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbia atsakingoji institucija. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje.

 


Informuojame žemės sklypo (SB“Sodžius“ skl.Nr.34), esančio Sodžiaus 3-ioji g. 11, Akmeniškių k., Marijampolio sen., Vilniaus r., savininkus ar naudotojus, kad UAB „Lorus construction“ matininkas Marius Kundelis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-953) 2021 04 28 14:00 vykdys žemės sklypo (SB“Sodžius“ skl.Nr.33), esančio Sodžiaus 3-ioji g. 9, Akmeniškių k., Marijampolio sen., Vilniaus r., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Lorus construction“ adresu Žalgirio g. 131, Vilnius, el. paštu marius@lorus.ltarba telefonu +37067632459.

 


Sužinokite naujausią savo nekilnojamo turto kainą. Tel. 864591618.

 

Atgal