VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Tautos mokykla

08 09. Tik nesakyk, kad tu esi lietuvis

Algirdas Berkevičius

Tik nesakyk Lietuvoje, kad tu esi lietuvis, nes jei taip pasielgsi, mūsų garbių intelektualų būsi apšauktas radikalu, ekstremistu arba net nacionalistu. Net asmens dokumentuose nerašoma lietuvio tautybė, visiškai nesiskaitoma su pagrindiniu Lietuvos įstatymu - Konstitucija. Ir vėliava jau reikiamai negerbiama - nebūtina ją kelti, nebūtina ją gerbti. Ir visa tai vyksta po 20-ies atkurtos valstybės metų. Be to, bet koks tautinis pasireiškimas mūsų „šviesuolių“ yra įvardijamas kaip pavojų keliantis Lietuvai. Todėl priminsiu, kad lietuvių Tauta, prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis, šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę, išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje - nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę, siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, niekada netaps vergų ar baudžiauninkų tauta. Konstitucijos antruoju straipsniu teigiama, kad Lietuvos valstybę kuria Tauta, kad suverenitetas, tai yra visiškas valstybės nepriklausomumas nuo kitų valstybių vidaus reikalų ir užsienio santykių tvarkyme, priklauso Tautai. Kažkodėl į visa tai šiandieninėje Lietuvoje jau neatsižvelgiama. Kažkodėl paklūstama „revoliucionierių profesionalų“ diktatui, revoliucionierių, besinaudojančių mūsų žmonių su baudžiauninko prigimtimi nuolaidžiavimu.

Vykstant partizaniniam karui, kovose už Tautos ir Tėvynės laisvę, partizanų būriuose daugiausia buvo jaunimas. Gi mūsų valstybės išmintingi žmonės, kai kurie generolai, ministrai dar 1940 metais savo Tautą jau buvo palikę likimo valiai

1918 - siais metais atkuriant Lietuvos valstybę, kovose už Tėvynės laisvę daugiausia su priešu grūmėsi mūsų jaunimas. Todėl to meto mūsų šviesuoliai: dr. P.Sližys, dr. J.Alekna, kar. Velykis, S.Lozoraitis, J.Vileišis, M.Sleževičius, P.Narusevičius, S.Kairys, prof. kun. J.Meškauskas, K.Pakštas, prel. M.Reinys, kan. J.Tumas - Vaižgantas, S.Šalkauskis, V.Černeckis, plk. T.Daumantas, dr. P.Karvelis, M.Krupavičius ir kiti, žvelgdami Tautos ateitin, labai susirūpino tinkamu mūsų jaunimo auklėjimu. Šių ir kitų garbingų žmonių pastangomis pasirinktas skautiškasis jaunimo auk1ėjimas. Pagrindiniais skautiškojo auklėjimo rėmėjais, skautų šefais buvo prezidentai A.Stulginskis ir A.Smetona, o Skautų sąjunga buvo Švietimo ministerijos žinioje. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, dori, garbingi žmonės buvo nepriimtini, todėl 1940 m. liepos 25 d. įstatymu Skautų sąjunga buvo panaikinta. Be skautų sėkmingai ir naudingai Tautai veikė ir tarnavo dar ateitininkai. Šiandieną labai svarbaus, tinkamo jaunimo auklėjimo jau atsisakyta, nes didžiausia vertybė mūsų valdančiųjų galvose jau yra ne Tauta, ne žmogus, ne moralė, bet pinigai, už kuriuos galima parduoti tėvą, motiną, Tautą ir Tėvynę Lietuvą.

Stovyklavimo akimirka

Vykstant partizaniniam karui, kovose už Tautos ir Tėvynės laisvę, partizanų būriuose daugiausia buvo jaunimas. Gi mūsų valstybės išmintingi žmonės, kai kurie generolai, ministrai dar 1940 metais savo Tautą jau buvo palikę likimo valiai. Ir 1991-siais metais kažkas panašaus nutiko, kai iš Lietuvos spruko kai kurie šiandieniniai mūsų politikai. Ir vieni, ir kiti suprato, kad svarbiausia yra sava gyvybė, bet ne Tautos lemtis. Ir praeitį jie labai keistai vertina. Kai Kaune buvo ketinama pastatyti paminklą partizanų motinai, tik aštuoni mūsų „tautos atstovai“

- Seimo nariai - šį sumanymą parėmė, nors Seime jų yra net 141.

Pasak stovykos "Mūsų šaknys - baltai" organizatorių, vasaros stovykla jaunimui rengta ketvirtus metus iš eilės. Kaip ir pernai, šiais metais vykdytas tęstinis projektas - stovykla "Mūsų šaknys - baltai" Dieveniškėse

Stebina kai kurių šiandienos mūsų kosmopolitų kalbos, kad Lietuvoje gali būti ir dvi kalbos, gatvių užrašai dviem kalbomis, nors Konstitucijoje nurodyta, kad valstybinė kalba Lietuvoje yra lietuvių. Stebina Lietuvoje parduodamų kai kurių knygų lietuvių kalba antraštės, kur naudojamas net svetimas raidynas. Stebina ir kai kurių mūsų valdininkų nuolaidžiavimas įvairaus rango revoliucionieriams profesionalams, kurie visiškai nesiskaito su mūsų Konstitucijos nuostatomis, atvirai tyčiojasi iš mūsų valstybės. Todėl privalu šių dienų Lietuvoje požiūrį į mūsų Tautą ir tautiškumą keisti iš esmės. Pasimokyti derėtų kad ir iš Lenkijos, kur labai daug dėmesio yra skiriama tautiniam jaunimo auklėjimui, kur kiekvienas tautinių mažumų atstovas žino, kad norint gauti geresnį darbą yra būtina save įvardinti lenku.

Stovyklautojai mokėsi lietuvių ir latvių kalbų, kultūros, istorijos, liaudies amatų

Apie labai rimtą mūsų Tautos padėtį Lietuvoje parodo atvejis Dieveniškėse, kur Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga buvo surengusi savo stovyklą. Net ten dalyvavę mūsų valstybės valdininkai buvo apkaltinti tuo, kad keliant valstybinę vėliavą ir giedant valstybės himną, jie atidavė privalomą ir reikiamą pagarbą. Kadangi ši kilni ir labai Lietuvoje reikalinga organizacija sėkmingai veiks ir toliau, siūlau visiems panorusiems susipažinti su šios Sąjungos veiklos kryptimis ir pagrindinėmis nuostatomis, perskaityti straipsnį, pavadintą „Lietuvos jaunimas tiki ateitim, giedodamas Tautinę giesmę“ („Lietuvos Aidas“, 2011 06 04, Nr. 127).

Stovykla buvo skirta lietuvių ir latvių suartėjimui, baltų kultūrai pažinti, apie 30 proc. stovyklos dalyvių buvo vietiniai lenkakalbiai žmonės

Tad kas darytina? Manau, kad kiekvienas Lietuvos valdininkas besąlygiškai privalo vadovautis pagrindiniu LR Įstatymu - Konstitucija. Jei susiduriama su Lietuvos pilietybę turinčiais žmonėmis, nepripažįstančiais pagrindinio mūsų Įstatymo, iš tokių žmonių būtina atimti Lietuvos pilietybę, piliečio pasą, kad savo veikla, poelgiais jie nedrumstų normaliems piliečiams gyvenimo. Privalu įvertinti ir bet kurio valdininko požiūrį į minėtą problemą. Jei valdininkas nesugeba ar nenori spręsti kilusios problemos, nedelsiant privalo būti pakeistas tokiu, kuris supranta, kad Konstitucijos nuostatų privalu laikytis be jokių išlygų.

Kad apgintume konstitucines nuostatas ir lietuvių Tautos teisę savarankiškai gyventi protėvių mums išsaugotoje žemėje Lietuvoje, manau, jog jau yra būtina nedelsiant savo Tėvynę Lietuvą mylintiems žmonės telktis Tautos Sąjūdyje. Pradėti reikėtų nuo iniciatyvinės grupės sudarymo. Manau, kad tai neturėtų būti kokia nors dar viena partinė organizacija, bet geros valios žmonių susitelkimas, kad apgintų savo Tautos ir Tėvynės interesus.

Atgal