VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

VISUOMENĖ. ŽINIASKLAIDA

05.18. TRANSPORTO RAIDOS VYSTYMOSI PERSPEKTYVOS DARNAUS VYSTYMO TIKSLŲ KONTEKSTE

Soc.m. dr., doc. M. Rastenytė

Transportas yra labai svarbus daugumosdarnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo veiksnys. Jis daug prisideda prietų DVT, kuriais siekiama skatinti užimtumą ir gerovę, mažinti nelygybę ir atskirtį. Tačiau kol kas DVT atžvilgiutransportas kelia nemažai iššūkių, susijusių su būtinybe mažinti klimato ir aplinkos poveikį, tobulintitransporto sistemas ir didinti eismo saugą, spręsti su darbo vietomis ir deramu darbu susijusias problemas.ES politika sudaropalankias sąlygas, kad transportas tenkintų žmonių ir įmonių judumo poreikius. Tamreikia, kad, laikantis DVT, būtų daug investuojama į tinkamą infrastruktūrą, inovacijas ir gerai veikiančias transporto,įskaitant viešąjį transportą, sistemas.

Taip pat reikia dėti pastangas vykdyti tuos DVT, kurie susiję su socialiniais transporto aspektais, kaip pavyzdžiui, visiškoir produktyvaus užimtumo, deramo darbo ir įgūdžių ugdymo skatinimas ir lyčių lygybės įgyvendinimasbeispecialų dėmesįskirti pažeidžiamoje padėtyje esantiems asmenims, kaipvaikams, neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus asmenims.   Transporto požiūriu ypač sudėtinga pasiekti su klimato kaita susijusį tikslą, todėl reikia intensyviai vystytitransporto sistemas, taikyti įvairias priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo priemones ir parengti naujas irinovatyvias judumo strategijas.

Skaitmeninimas ir robotizacija yra tos megatendencijos, kurios daro įtaką transporto vystymuisi. Skaitmeninimas prisideda prie darnaus transporto, užtikrindamas veiksmingesnęlogistiką, padėdamas geriau informuoti keleivius apie transportą ir padidindamas eismo saugą.Kadangi transportas yra svarbus visai visuomenei, į transporto politikos rengimą ir įgyvendinimą gyvybiškai svarbuįtraukti pilietinę visuomenę, kiekvieną gyventoją bei transporto vartotoją.Nors viešojo sektoriaus vaidmuo yra labai svarbus, reikėtų užtikrinti geresnes sąlygas veiktipagal principą „iš apačios į viršų“ ir sudaryti partnerystes, kad būtų rasti geriausi transporto sprendimai. 

Bendroji informacija. Jungtinių Tautų Darbotvarkės iki 2030 m. (darnaus vystymos tikslai)DVT plačiai apima įvairius ekonominių,socialinių ir aplinkosaugos iššūkius, su kuriais susiduriame visame pasaulyje aspektus. Keletas iš DVT papildančių169 uždavinių yra tiesiogiai susiję su transportu, pirmiausia infrastruktūros, vietos transporto sistemų ir kelių eismo saugossrityse. Atitinkamai ir trysgrupės  iš 232 rodiklių, kurie naudojami pažangai stebėti, yra susiję su transportu: vertinamas transportomastas, galimybė naudotis viešuoju transportu ir žūtys kelių eismo avarijose.Todėl transporto vaidmuo DVT požiūriu pasižymi įvairove, kadangi transportas yra prekių ir keleivių vežimas,naudojant visas transporto rūšis.Transporto, kaip DVT įgyvendinimo veiksnio, vaidmuo nagrinėjamas 3 ir 4 skyriuose. 5 skyriuje svarstoma, kuotransportui, sustiprindami jo pagrindus, galėtų būti naudingi DVT 6 ir 7 skyriuose nagrinėjama, kokio pobūdžioiššūkiai ir lūkesčiai kyla transportui dėl DVT. Remiantis šia analize 8 skyriuje apibendrinamos išvados dėl pasekmių irrekomendacijų politikos formavimui.

Transportas ir DVT ekonominio vystymosi ir užimtumo užtikrinimas

Transportas yra vienas svarbiausių ekonominio vystymosi variklių tiek ES, tiek pasauliniu lygmeniu, todėl ESdarbotvarkėje jam skiriamasvarbi vieta. Transportas labai svariai prisideda prie to, kad būtų pasiektas 8 tikslasužtikrinti tvarų, įtraukų ir darnų ekonomikos augimą, visišką, produktyvų užimtumą ir deramą darbą visiems.

 Nors skaitmeninimas plinta visose ekonomikos ir visuomenės gyvenimo srityse, nereiškia, kad dėl jo atsisakomamaterialios gamybos ir vartojimo. Logistika sujungia įvairias tiekimo grandinės dalis, apimdama žaliavų, tarpinių produktųir galutinių produktų vežimą vartotojams. Todėl transportas būtinas pramonei,statybai,žemės ūkiui ir prekybai.

Tinkamai valdomas transportas taip pat gali prisidėti prie konkretaus 8 tikslo uždavinio, kuriuo raginama vykdytidarnų turizmą skatinančią politiką, taip sukuriant darbo vietų ir pristatant vietos kultūrą ir produktus. Transportas ne tik aptarnauja kitas įmones, bet ir pats yra svarbus verslo sektorius, sukuriantis milijonus darbo vietųir svariai prisidedantis prie ekonomikos.Transportas stiprina apdirbamąją pramonę, automobiliųgamybos, geležinkelių, laivybos ir aeronautikos pramonės šakas.Bendrai paėmus,transportas prisideda ir prie 9 tikslo ženkliai padidindamaspramonės dalį užimtumo ir BVP sričių įgyvendinime. Kadangi su transportu susijusiame versle dalyvauja daug mažų ir vidutinių įmonių, jis taip pat prisideda prieMVĮ(mažų verslo įmonių)integravimo į vertės grandines ir rinkas ir skatina jų augimą, kurio siekiama 9 ir 8 tikslais.

Transportas  padeda geografiniu požiūriu geriau suderinti darbo vietas ir darbo jėgos pasiūlą, tuo pačiupasitarnauja geresniam gyventojų užimtumui.Pasireiškiantysiššūkiai skaitmeninimo ir robotizacijos segmentuose skatina pertvarką, po kurios nusimatoesminiai pokyčiai darbo vietų ir užduočių srityse.

Pasauliniu lygmeniu transportas prisideda prie 17 tikslo  stiprinti pasaulinę darnaus vystymosi partnerystę. Šistikslas ragina siekti visuotinės, taisyklėmis paremtos, atviros, nediskriminuojančios ir teisingos daugiašalės prekybossistemos, atitinkančiosPasaulio prekybos organizacijos taisyklėms. Esanttransportuiprekybos pagrindu, jam tenkadidelis vaidmuo siekiant šio tikslo. 9 tikslas ragina kurti darnią ir atsparią infrastruktūrą su besivystančiomšalimis. Tai susiję su 10 tikslu – mažintinelygybę tarp šalių ir pačiose šalyse, skirti paramą vystymuisi ir tiesiogines investicijas valstybėms, kuriose poreikiai yramažiausiai patenkinami. Padėdamas skatinti ekonominį vystymąsi ir deramų darbo vietų kūrimą gamybos, prekybos ir investavimopriemonėmis, transportas atlieka tam tikrą vaidmenį ir siekiant 1 tikslo – panaikinti visų formų skurdą visose šalyse.

Transportas ir DVT prieigos prie prekių ir paslaugų užtikrinimo

Transportunaudojamasi, kai reikia apsirūpinti prekėmis – tai gali būti maistas,kuriam skirtas 2 tikslas irkitos pagrindinės prekės arba labiau prabangos prekės. Žmonėms taip pat reikia transporto, kad pasiektų paslaugas, susijusias su turizmu ar pomėgiais, arba socialinės rūpybos sistemas.

Transporto vieta bendroje rinkos sistemojeyra vienas svarbiausių elementų,jungiančių tiek bendrąją, tiek tarptautinęprekybąužtikrindamosveiksmingumą ir masto naudą, tuo pačiuprisidėdamosprie prekių prieinamumo ir įperkamumovartotojams.

Transportas labai svarbus teikiant ir naudojant sveikatos priežiūros paslaugas tiek ES, tiek pasauliniu mastuir tuo pačiu  padėdamassiekti 3 tikslo, kad  užkirstųkelią ligoms,  užtikrintųsveiką gyvenseną ir skatintųgerovęvisiems.

Transporto vaidmuo  4 tiksloįgyvendinime,  užtikrinantvisa apimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinantvisą gyvenimą trunkančio mokymosi galimybes visiems.

Transportas ir DVT pagrindas judumui

Transportas turi būti pasiekiamas, prieinamas, sklandžiai veikiantis ir veiksmingas, taip pat saugus ir atitikti žmoniųir prekių judėjimo poreikius. Todėl labai svarbu, kad ES didintų investicijas į tinkamą infrastruktūrą ir reikiamastechnologijas bei tobulintų gerai veikiančias transporto sistemas.9 tikslas turi tiesioginį teigiamą poveikį transportui, nes jis ragina sukurti „kokybišką, patikimą, tvarią ir atspariąinfrastruktūrą“, kuri remtų ekonominę plėtrą ir žmonių gerovę.Galimybė sklandžiai kirsti sienas vidaus rinkoje ir tarptautinio transporto ir kelionių srityje yra nepaprastai svarbi,kad rinkos gerai veiktų ir galėtų judėti prekių ir žmonių srautai. 9 tikslas palaiko šį siekį, nes pabrėžia tarpvalstybinėsinfrastruktūros vaidmenį.Kad jį įgyvendintumėm,reikės visiems suteikti galimybę naudotis saugiomis, prieinamomis, pasiekiamomis ir darniomis transporto sistemomis,specialų dėmesį skiriant pažeidžiamoje padėtyje esančių asmenų, pavyzdžiui, vaikų, neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus asmenų,poreikiams. Tam reikia tinkamo žemės naudojimo ir eismo sistemų planavimo ir pakankamų viešųjų investicijųį infrastruktūrą. Šiuo atveju didelį vaidmenį atlieka viešojo transporto vystymas tiek miesto, tiek kaimo vietovėse.Inovacijų srityje 9 tikslas skatina plėsti mokslinius tyrimus ir modernizuoti pramonės sektorių technologiniuspajėgumus. Tai taip pat svarbu transporto ir su transportu susijusių sektorių plėtros požiūriu.7 tikslas ragina tarptautiniu bendradarbiavimu palengvinti prieigą prie švarios energijos mokslinių tyrimų irtechnologijų, taip pat skatinti investicijas į energetikos infrastruktūrą ir švarios energijos technologijas. Didėjant transporto skaitmeninimui ir robotizacijai vis daugiau dėmesio reikėtų skirti skaitmeninės infrastruktūrosporeikiams, įskaitant automatizuotas eismo valdymo ir kontrolės sistemas. 9 tiksle minima būtinybė labai padidintigalimybes naudotis informacijos ir ryšių technologijomis ir siekti užtikrinti visuotinę ir prieinamą prieigą prie interneto. 17tikslas, savo ruožtu, ragina plačiau naudoti didelio poveikio technologijas, ypač IRT. Dėl skaitmeninimo logistika tampaveiksmingesnė ir padeda geriau informuoti keleivius apie transportą.

Transportas ir DVT integravimasį socialinius lūkesčius

Nors transportas ir prisideda prie sveikatos priežiūros ir gerovės, bet tarša, kietosiomis dalelėmis ore, ireismo nelaimėmis, jis kelia pavojų sveikatai.  Sumažinus žmogaus klaidųskaičių, pažangioji automatizacija, nepaisant su technologijomis susijusių nuogąstavimų, savo ruožtu padidins transportosaugą.

Švietimas ir mokymas, kuriems skirtas 4 tikslas, yra labai svarbūs užtikrinant būtinus įgūdžius darbuotojams irverslininkams su transportu susijusiuose sektoriuose. Užduočių pokyčiai, sukelti, skaitmeninimo, reiškia, kad išesmės keičiasi įgūdžių paklausa. Todėl 4 tikslas yra labai svarbus transportui.  5 tikslas yra pasiekti lyčių lygybę ir visų moterų ir mergaičių įgalėjimą. Transporto sektorius gali padidinti lyčiųlygybę, pritraukdamas į sektorių daugiau moterų, kurios būtų verslininkėmis ar darbuotojomis, ir taip leistų atsiskleistiabiejų lyčių žmonių potencialui. Reikia pasirūpinti, kad moterims keliaujant būtų saugu naudotis transportu, ypač viešuoju. 8 tikslas ragina siekti visiško ir produktyvaus užimtumo, užkirsti kelią jaunimo atskirčiai, užtikrinti visiems deramądarbą ir ginti darbo teises. Besivystančiose šalyse aktualiausias uždavinys galibūtipagrindinių darbuotojų teisių įgyvendinimas, tuo tarpu ES didžiausią susirūpinimą ateityje kelsvisiško užimtumo irderamo darbo visiems skatinimas. 10 tikslas ragina skatinti visų žmonių socialinę, ekonominę ir politinę įtrauktį ir taikyti politiką didesneilygybei užtikrinti. Ši politika taip pat stiprina 1 tikslą – panaikinti skurdą. Transporto atžvilgiu 9 tikslas ragina visiemsužtikrinti prieinamą ir lygiateisę prieigą. Sudarydamas sąlygas gauti darbą, prekių ir paslaugų, transportas, o ypač viešasistransportas, atlieka tam tikrą vaidmenį užkertant kelią žmonių atskirčiai.10 tikslas taip pat ragina sudaryti geresnes sąlygas tvarkingai, saugiai, teisėtai ir atsakingai žmonių migracijai irjudumui. Su transportu tai susiję dvejopai: transportas atlieka tam tikrą vaidmenį užkertant kelią žūtims ir prisidedant priesaugaus ir teisėto pabėgėlių ir migrantų judėjimo. Kita vertus transporto sektorius suteikia galimybių migrantamsintegruotis į darbo rinkas.

Transportas ir DVT aplinkosaugos tikslų įgyvendinimas

Transporto paskirtistenkinti ne tik žmonių ir įmonių judumo poreikius, jis turi atitikti klimato ir aplinkos reikalavimus.13 tikslas pabrėžia, kad reikia skubiai imtis veiksmų kovoti su klimato kaita ir jos poveikiu. Kadangi transportas yra vienasdidžiausių pasaulyje išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio šaltinis, šis tikslas transporto sektoriui kelia ypačdidelių sunkumų. Reikės dėti daugiau pastangų, kad būtų pasiekti ES politikos nustatyti tikslai, taip pat reikės pasauliniobendradarbiavimo tarptautinio oro ir jūrų transporto srityse.

Ekonominio augimo atskyrimo nuo aplinkos būklės blogėjimo uždavinys, kurį numato 8 tikslas, yra didžiulisiššūkis transportui, nes transporto ir ekonominio augimo sąsaja yra itin glaudi. Siekiant tokiosatskirtiesreikiaintensyviai vystyti darnaus transporto sistemas ir įvesti pažangias technologijas,beiieškoti naujų ir inovatyvių judumo strategijų. Sutinkamai su  12 tiksluužtikrinti atsakingą vartojimą ir gamybą.

Ekologinio poveikio požiūriu 15 tikslas yra saugoti, atkurti irpropaguoti tausų sausumos ekosistemų naudojimą, o į tai reikia atsižvelgti planuojant žemės naudojimą ir statantinfrastruktūrą. Tas pats pasakytina ir apie 11 tikslą, kuris numato būtinybę dėti daugiau pastangų pasaulio kultūros irgamtos paveldo apsaugojimui ir išsaugojimui.

Kadangi energija yra būtina transportui, su energija susijęs 7 tikslas. Jis raginaženkliai padidinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalį pasauliniame energijos rūšių derinyje, pagerintienergijos vartojimo efektyvumą. 12 tikslas apima uždavinį laipsniškai atsisakyti žalingų iškastinio kurosubsidijų.  

14 tikslas, skirtas vandenynų, jūrų ir jūrų išteklių išsaugojimui ir tausiam naudojimui. Jis ne tik apima su sausumasusijusią veiklą, bet ir skatina jūrų transporto srityje gerinti atliekų tvarkymą ir mažinti išmetamų teršalų kiekį.Poveikis aplinkai yra susijęs ne tik su pačiu transportu, bet ir su transporto priemonių, orlaivių ir laivų gyvavimociklu nuo jų pagaminimo iki eksploatacijos pabaigos. Poveikį galima sumažinti efektyviau naudojant išteklius ir pramonėsprocesuose naudojant ekologiškas technologijas, kartu perdirbant ir pakartotinai naudojant, kaip ragina 9 ir 12 tikslai.

Mažinant išmetamųjų teršalų kiekį tam tikrą vaidmenį atlieka ir priemonės, gerinančios eismo srautus. Šiuo tiksluypatingai svarbi kokybiška infrastruktūra ir galimybė sklandžiai kirsti sienas, taip pat žemės naudojimo ir miestųplanavimas, veiksmingas viešasis transportas ir daugiarūšės krovinių vežimo alternatyvos. Skaitmeninimas ir robotizacija turėtų paskatinti didesnį transporto ir logistikosveiksmingumą, o tai teigiamai paveiktų transporto poveikį klimatui ir aplinkai. būtina sumažinti transporto išmetamus teršalus, transportas taip pat prisideda prie klimato iraplinkosaugos problemų prevencijos ir šalinimo, sudarydamas sąlygas plisti mažo anglies dioksido kiekio ir ekologiškomstechnologijoms, produktams ir sprendimams – to siekti ragina 17 tikslas.

Transportas ir DVT poveikis politikos formavimui

Analizė ankstesniuose skyriuose rodo, kad transportas yra susijęs su daugeliu DVT. Kadangi transportas labaiprisideda prie keleto DVT įgyvendinimo, šiuos tikslus įgyvendinant ES, valstybių narių ir vietos lygmenimis reikėtųtinkamai pripažinti transporto vaidmenį. ES transporto politika DVT turėtų traktuoti kompleksiškai, siekiant padėti pagrindus transporto ir judumogerinimui ir kartu atsižvelgti į socialinius ir aplinkosauginius siekius.  Svarbu, kad transporto politika būtųformuojama kaip visuma, kas  lemtų išsamesnius su transportu susijusius sprendimus.Politinis pagrindas taip pat turėtų apimti pasaulinę dimensiją, siekiant integruoti DVT į ES su transportu susijusįtarptautinį bendradarbiavimą ir užsienio veiksmus.Kadangi transportas yra visai visuomenei aktualus klausimas, svarbu į transporto politikos kūrimą ir įgyvendinimąįtraukti pilietinę visuomenę. Tai atitiktų 16 tikslą siekti atsakomųjų, įtraukių, visų dalyvavimu pagrįstų ir atstovaujamųjųsprendimų priėmimo visais lygmenimis. Dėl su darbo rinka susijusių ir pertvarkos procesų srityje svarbus vaidmuo turėtųtekti socialiniam dialogui.17 tikslas ragina skatinti ir propaguoti veiksmingas viešosios, viešosios ir privačios ir pilietinės visuomenėspartnerystes, remiantis partnerysčių patirtimi ir pasinaudojant jų strategijomis. Nors viešojo sektoriaus vaidmuo yra labaisvarbus, EESKR ragina ES politikus visiškai pripažinti svarbų pagal principą „iš apačios į viršų“ vykdomų veiksmų irpartnerysčių vaidmenį, nes jie leidžia surasti geriausius galimus sprendimus su transportu susijusiems iššūkiams įveikti irbūdams pasinaudoti galimybėmis per naujus gamybos ir vartojimo modelius, kuriuos kuria įmonės ir piliečiai.

EESRK(Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas)  ragina Komisijąperiodiškaivertinti DVT rodiklius transporto požiūriu ir sparčiau rengti prognozes, kad josbūtųaktualios, realiai ir informatyviai atspindėtų poslinkius ir atitiktų aprašytą kompleksinį požiūrį.

 

Atgal