VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

01 10. Apie Rokiškio krašto šviesuolį

Reda Kiselytė

LKRS Rokiškio skyriaus pirmininkė

Tikrų vertybių ir kilnių darbų jokios užmaršties dulkės neužpusto. Smagu, kad Rokiškio miesto vyresniosios kartos inteligentų paveikslai dar gyvi žmonių atmintyje. Sklaidau senus Lietuvos kultūros fondo Rokiškio raj. visuomeninės tarybos laikraščių „Prie Nemunėlio“ komplektus. Tuometinis šio fondo tarybos pirmininkas Petras Blaževičius rašė: „Pradėjus sirgti mūsų pirmajam redaktoriui Alfonsui Keliuočiui šio nelengvo darbo ėmėsi Elena Vajegienė, nemažai pasidarbavo Vytautas Vajega...“ Tai liudija rašytiniai šaltiniai, o kas gi žmonių atmintyje išliko apie pedagogą, Meno saviveiklos žymūną, Rokiškio liaudies teatro režisierių Vytautą Vajegą?

Suvienijo jėgas Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus, Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos Senųjų rūmų padalinio bendruomenės nariai, Rokiškio krašto muziejininkai ir surengė prisiminimų popietę „Jis atidavė visą save“, skirtą šviesios atminties Vytauto Vajegos 95-čiui paminėti.

Prisiminimų popietės akimirka gimnazijos skaitykloje Rūtos Vilutienės nuotr.

Renginyje dalyvavo ir prisiminimais dalinosi jo dukra Justa Vajegaitė – Petronienė. Viešnia dėkojo rengėjams, kad prisiminė jos tėtį. Nestokodamas šmaikščių frazių tuometiniam laikmečiui, Vytautą Vajegą prisiminė Lietuvos ūkininkų sąjungos Rokiškio skyriaus pirmininkas Vytautas Šlikas, nes jam teko darbuotis ir švietimo srities dirvonuose. Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Jolantos Juodinytės atmintyje išliko jaukūs Elenos ir Vytauto Vajegų namai su turtinga biblioteka ir tuometiniai šviesuolių susibūrimai, šioje inteligentų šeimoje.

LKRS Rokiškio skyriaus narė Jolanta Augulienė džiaugėsi, kad prieš renginį gimnazijoje išsikalbėjo su pedagoge Nadežda Jankauskiene, kuri buvo Vytauto Vajegos mokinė. Mokytoja prisiminimais sugrįžo į moksleiviškus metus... Aktyvi „Gimtojo Rokiškio“ straipsnių autorė, buvusi pedagogė Vanda Vasiliauskienė daug šiltų žodžių išsakė dukrai Justai. LKRS Rokiškio skyriaus pirmininkės pavaduotoja Vida Papaurelienė, prisiminė epizodą iš Vytauto gyvenimo, kai jiems kartu teko lankyti choro repeticijas, o Osvaldas Papaurėlis buvo Vytauto Vajegos mokinys, tad jis mintimis piešė tokį mokytojo portretą, koks jam atrodė vaikystėje. Pedagogė Zelma Gelžinienė dalinosi prisiminimais apie Elenos ir Vytauto Vajegų šeimą, nes su Elena jai katu teko dirbti tuometinėje Rokiškio kultūros mokykloje. Rokiškio krašto muziejaus istorikas Valius Kazlauskas sveikino viešnią Justą Vajegaitę – Petronienę, džiaugėsi jos tėčio kultūrine veikla.

Justa Vajegaitė – Petronienė tarp popietės dalyvių. Jolantos Augulienės nuotr.

Entuziastingasis V. Šlikas siūlė Vajegų namą paženklinti atminimo lenta, o dukra Justa siūlė geriau išleisti kokį leidinį, nes 2015 metais paminėsime ir jos mamos Elenos Naginskaitės – Vajegienės 90-ąsias gimimo metines.

Gimnazijos skaitykloje bibliotekininkės Dalia Laucienė ir Vida Erslovienė parengė jubiliejinė parodą pedagogo, kultūrininko Vytauto Vajegos atminimui. Pokalbiai ir diskusijos skaitykloje netilo, gurkšnojant kavą ir arbatą. Ridenome minčių kamuolėlius, prisimindami Rokiškio kraštui nusipelniusius žmones.

Atgal