VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Asmenybės

Nuoširdi padėka

Brangūs, gerbiami Tėvynainiai,

Metai nenuilsdami bėga, skuba su savimi nusinešdami, kas linksma, liūdna ir skaudu.

Buvo kadaise šviesios dienos. Gyvenome ramiai. Šeimoje gera, jauku. Mamytė, kasdieniais darbais užsiėmusi, augina mus mažas, jaunas dukras. Tėvelis paskendęs visuomenės ir politikos plačiai, plačiai banguojančioje jūroje. Tačiau namuose Jis - brangus tėvas. Nepaprastai gero būdo tėvelis, besidžiaugiantis savo šeima. Mums suteikiantis daug daug meilės, švelnumo.

V.Urbono knygos apie S.Šilingą viršelis

Apie politiką ir visuomeninę veiklą šeimoje nediskutuodavome. Gera buvo, kai 1938 m. su visam atsikėlėm į Misiūnų ūkį. Mes, mažosios, lankėme kaimo mokyklą. Kiek džiaugsmo būdavo, kai visa šeima suvažiuodavo vasaros atostogom. Su Tėveliais maudėmės Nemune. Džiaugėmės nokstančiais vaisiais sode ir linguojančiais javais laukuose. Kiek neišpasakyto grožio, darnos.

Deja, karas... Išvežė tėvus, sesę... Mes, likusios, išsibarstėme po platų pasaulį. Pasibaigus karui, 50 metų Lietuva sovietų rankose. Kenčiate Jūs... Vieni tremtyje, kiti dvasiniai surakinti, be laisvės savoje Tėvynėje. Ir galų gale, be ginklų, su daina išlaisvinot Lietuvą. Nepriklausomybė! Pradėjote prisiminti iškilesnius asmenis, juos prikelti iš praeities. Vienas iš jų - ir mūsų tėvas. Tiek daug jam suruošta paminėjimų, pagerbimų, jubiliejų. Viso to pradininkas - gerb. A. Vaičiūnas. Jo iniciatyva 1999 m. ypatingai jausmingai, gražiai, iškilmingai suorganizuotas mūsų tėvų, sesutės perlaidojimas iš Kelmės į Ilguvą. Tėvelio svajonė, paskutinis noras - ilsėtis kapinėse prie artimųjų, ant Ilguvos kalnelio, išsipildė A.Vaičiūno dėka.

Įsisteigė „Stasio Šilingo draugija“. Jos pirmininkė - B. Matijošaitytė. Išleido Ramunės Dranseškaitės knygelę „St. Šilingo politinė ir visuomeninė veikla“.

O kiek pristatymų, o juose - išsamių pranešimų, prisiminimų. Iškilių kalbėtojų, straipsnių - tiek spaudoje, tiek internete. Rašančiųjų, parodėlių rengėjų. Meninės dalies išpildytojų – sol. Danielius Sadauskas; deklamatorius Tomas Vaisieta; St. Šilingo dainos autorė. Jaunutės kanklininkės, kurių švelnios melodijos jausmų bangomis pasiekė ir mus...

Visų ir visko paminėti neįmanoma, bet mes norime išreikšti Jums visiems, visiems, brangieji, mūsų nuoširdžią, gilią padėką, prikėlusiems tėvelį iš praeities glūdumos - jį pagerbdami, jam skirdami prasmingų aprašymų, primindami jo šakotą veiklą. Neseniai iškilmingai atšventėte tėvelio įkurtos „Aušrinės“ 100-metį. Metų pabaigoje minėsite tėvelio 125-ąsias gimimo metines.

Ačiū, ačiū Jums už meilę, atsidėjimą rengiant šiuos visus minėjimus – jubiliejus.

Lai suteikia Jums Gerasis Dievas gausios Palaimos dabar ir ateityje.

 

Pagarbiai – Emilijos ir Stasio Šilingų likusios dukros Danguolė, Rusnė, Vingra su šeimomis, vaikaičiai, provaikaičiai ir proprovaikaičiai

Atgal