VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

03.02. ES auditoriai pabrėžia, kad yra rizika, susijusi su prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervu

Vakar paskelbtoje nuomonėje Europos Audito Rūmai išreiškė tam tikrą susirūpinimą dėl neseniai pateikto pasiūlymo dėl prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo Šis 5 milijardų eurų fondas – tai solidarumo priemonė, skirta remti tas valstybes nares, regionus ir sektorius, kuriuos labiausiai paveikė Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES. Auditorių teigimu, nors pasiūlymu valstybėms narėms suteikiama lankstumo, rezervo struktūra kelia tam tikro neaiškumo ir rizikos.

Europos Komisija siūlo, kad, patvirtinus prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervą, 80 % lėšų (4 milijardai eurų) būtų skirta valstybėms narėms kaip išankstinis finansavimas. Valstybėms narėms būtų skiriama išankstinio finansavimo dalis remiantis numatomu poveikiu jų ekonomikai ir atsižvelgiant į du veiksnius: prekybą su JK ir JK išskirtinėje ekonominėje zonoje sužvejotas žuvis. Taikant šį paskirstymo būdą, pagrindinė išankstinio finansavimo gavėja būtų Airija – jai būtų skirta beveik ketvirtadalis (991 milijonas eurų) paketo, po jos – Nyderlandai (714 milijonų eurų), Vokietija (429 milijonai eurų), Prancūzija (396 milijonai eurų) ir Belgija (305 milijonai eurų).

„Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervas yra svarbi finansavimo iniciatyva, kurios tikslas – padėti švelninti neigiamą „Brexit’o“ poveikį ES valstybių narių ekonomikai, – teigė už nuomonę atsakingas Europos Audito Rūmų narys Tony Murphy. – Manome, kad dėl prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo suteikto lankstumo valstybėms narėms neturėtų kilti netikrumo.“

Visų pirma ES auditoriai atkreipia dėmesį į prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo struktūrą, pagal kurią valstybės narės gautų neįprastai didelį išankstinį finansavimą, neprivalėdamos iš anksto pateikti Europos Komisijai informacijos apie finansuotinas priemones. Nors tai leistų greitai reaguoti į išskirtinę padėtį, Komisija šių priemonių tinkamumą galėtų įvertinti ne anksčiau kaip 2023 m. pabaigoje. Auditoriai įspėja, kad dėl siūlomos struktūros ir terminų padidėtų rizika, kad bus pasirinktos neoptimalios ir netinkamos finansuoti priemonės.

Be to, pasiūlyme nurodyta, kad įgyvendinimo priemonių tinkamumo finansuoti laikotarpis turėtų būti 2020 m. liepos mėn. – 2022 m. gruodžio mėn. Tačiau auditoriai įspėja, kad Komisija nepateikia motyvų, kodėl pasirinko šį tinkamumo finansuoti laikotarpį, ir neišnagrinėjo jo tinkamumo.

 

 

Atgal