VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

2022.05.17.Reikia užtikrinti geresnį ES paramos, skirtos padėti mažosioms įmonėms įsitvirtinti tarptautinėje rinkoje, valdymą ir matomumą

Remiantis nauja Europos Audito Rūmų ataskaita, Europos Komisija nustatė pagrindines ES mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) tarptautinimo kliūtis ir ėmėsi įvairių priemonių, kad padėtų joms plėsti verslą į tarptautines rinkas tiek ES, tiek už jos ribų. Tačiau šioms priemonėms kartais trūksta nuoseklumo ir matomumo, ir Komisija ne visada pakankamai jas derina su valstybių narių parengtomis programomis. Būtina užtikrinti geresnę Komisijos parengtos pavyzdinės Europos įmonių tinklo (EĮT) iniciatyvos, kuria nustatomas tarptautinių užmojų turinčioms MVĮ skirtas paramos tinklas, aprėptį ir ilgalaikį kitos, mažesnio masto, iniciatyvos „Startup Europe“, konkrečiai skirtos pradedančiosioms aukštųjų technologijų įmonėms, veiklos tęstinumą.

MVĮ, t. y. įmonės, kuriose dirba mažiau nei 250 darbuotojų, yra ES ekonomikos pagrindas: jos sudaro 99 % visų ES įmonių. Neskaitant finansų sektoriaus, joms tenka du trečdaliai versle sukuriamų darbo vietų ir daugiau kaip pusė ES ekonominės produkcijos, tačiau vos 30 % ES eksporto. Tarptautinėse rinkose MVĮ nėra tokios aktyvios kaip didelės įmonės: jos dažnai nežino apie tarptautinės prekybos ir viešosios paramos schemas ir neretai joms tiesiog trūksta reikiamos praktinės patirties. Siekdama spręsti šiuos klausimus, Komisija parengė daug paramos programų. 2011 m. ji priėmė ES strategiją dėl MVĮ tarptautinimo, kuria siekiama pagerinti visų esamų paramos veiksmų nuoseklumą ir suderinamumą.

„Mažų įmonių reikšmė Europos Sąjungai yra didžiulė. Prekiaudamos visoje Europoje ir eksportuodamos už jos ribų jos gali dar labiau prisidėti prie ES ekonomikos, – teigė už ataskaitą atsakinga Audito Rūmų narė Ivana Maletić. – Komisija turėtų sudaryti palankesnes sąlygas gauti informaciją apie paramą MVĮ tarptautinimui ir priartinti savo programas prie Europos MVĮ, kurios vis dar nežino apie daugelį esamų priemonių bei projektų.“

Auditoriai nustatė, kad strategija vis dar neįgyvendinta. Komisijai pavyko bent iš dalies įgyvendinti pagrindines priemones, pavyzdžiui, sukurti eksportuojančioms įmonėms skirtą internetinį informacijos portalą („Access2Markets“), tačiau svarbi veikla siekiant labiau suderinti ES ir valstybių narių lygmens priemones nebuvo sėkminga. Visų pirma Komisija nepateikė atnaujinto priemonių sąrašo, kad būtų galima nustatyti spragas, dubliavimąsi ir sinergiją. Be to, auditoriai kritiškai vertina daugelio ES veiksmų, kuriais tenkinami MVĮ tarptautinimo poreikiai, suderinamumą ir nurodo, kad trūksta koordinavimo įvairiais lygmenimis, įskaitant ES ir valstybių narių veiklą. Jie taip pat pažymi, kad Komisija ne visada tinkamai sprendė paramos programų finansinio tvarumo klausimą: kelios programos buvo nutrauktos, nors jas įgyvendinant pasiekta teigiamų rezultatų. Kalbant apie informuotumo didinimą, informacija apie tarptautinimo rėmimą dabar yra prieinamesnė, tačiau laisvosios prekybos susitarimų (LPS), kurie yra itin svarbūs, bet MVĮ labai sudėtingi, teikiamos galimybės dar nepakankamai propaguojamos.

Auditoriai nustatė, kad EĮT tikslai buvo pasiekti, tačiau būtina dėti daugiau pastangų siekiant pagerinti jo matomumą, koordinavimą ir aprėptį ES nepriklausančiose šalyse, taip pat stiprinti gebėjimus geriau remti MVĮ, kad jos galėtų gauti finansavimą ir pasinaudoti LPS teikiamomis galimybėmis. EĮT veikla įvairiose šalyse ir konsorciumuose buvo nevienoda ir, nors kai kurių ES nepriklausančių verslo bendradarbiavimo centrų (pavyzdžiui, ES ir Japonijos centro) darbas buvo vertinamas labai gerai, kiti kritikuoti dėl prasto aptarnavimo ir neoperatyvumo. EĮT nariai taip pat pranešė, kad centrų veikla buvo nepakankama šalyse, kurios yra pagrindinės prekybos partnerės, įskaitant Kiniją. Kalbant apie iniciatyvą „Startup Europe“, auditoriai nustatė, kad ja tenkinami tik trumpojo laikotarpio pradedančiųjų įmonių poreikiai, nes visi finansuoti projektai baigus galioti dotacijos susitarimams buvo nutraukti, o įgyvendinant visus veiksmus susidurta su bendromis tvarumo problemomis. Ryšiai su kitomis priemonėmis buvo riboti ir kartais ši iniciatyva lėmė tai, kad pradedančiąsias įmones įsigijo stambios ne ES įmonės, o tai galėtų prieštarauti tikslui padėti įmonėms augti tarptautiniu mastu, bet kartu pasilikti ES. Auditoriai taip pat ragina Komisiją pagerinti rezultatų stebėseną, kad būtų galima įvertinti, kokiu mastu šia iniciatyva apskritai prisidėta prie MVĮ tarptautinimo.

Atgal