VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

2022.06.06.Numatytos priemonės, kurios mažins ozono sluoksnį ardančių medžiagų emisijas

Europos Komisija pristatė pasiūlymą, kaip atnaujinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų. Jame numatytos priemonės, kurios leis sugriežtinti kontrolę ir sumažinti šių medžiagų emisijas. Nustatomas naujas reikalavimas ozono sluoksnį ardančias medžiagas surinkti iš izoliavimo putų renovuojant ar griaunant pastatus ir jas sutvarkyti.

Siūloma modernizuoti licencijavimo sistemą, siekiant ją suderinti su Europos vieninga muitinės sistema. Stiprinti reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą, nustatyti kovos su neteisėta veikla priemones, ataskaitų teikimo reikalavimus siūloma taikyti didesniam skaičiui medžiagų ir veiklos rūšių. Siūloma panaikinti ozono sluoksnį ardančių medžiagų kvotų ir registracijos reikalavimus, mažinti administracinę naštą ūkio subjektams ir institucijoms.

Lietuva parengė pirminę poziciją pasiūlymui dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų reglamento ir ją suderino su suinteresuotomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Pritariama daugeliui naujojo reglamento nuostatų, ozono sluoksnį ardančių medžiagų reikalavimų priežiūros stiprinimui, administracinės naštos ūkio subjektams ir institucijoms mažinimui, atsisakant perteklinių, nebeaktualių reikalavimų.

Daugiausia susirūpinimo Lietuvai gali kelti reikalavimų surinkti ir sutvarkyti ozono sluoksnį ardančias medžiagas iš izoliavimo putų įgyvendinimas. Pirminiais vertinimais Lietuvoje nebuvo plačiai naudojami putplasčiai su ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis, tačiau būtina atlikti situacijos analizę, surinkti duomenis ir parengti išvadas dėl šių medžiagų surinkimo bei tvarkymo.

Pasiūlymas dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų reglamento pristatytas praėjusią savaitę vykusiame Europos Sąjungos Tarybos Aplinkos darbo grupės posėdyje.

Detalūs pasiūlymo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų reglamento svarstymai prasidės nuo birželio, juose dalyvaus ir dėl reglamento nuostatų turės susitarti visos Europos Sąjungos valstybės narės, įskaitant Lietuvą. Pasiūlymas bus priimtas vadovaujantis įprasta teisėkūros procedūra.

Ozono sluoksnį ardančios medžiagos yra žmogaus sukurtos cheminės medžiagos – chloro fluoro angliavandeniliai ir kiti organiniai halogenų junginiai bei jų mišiniai. Praeityje jos naudotos šaldymo ir oro kondicionavimo sektoriuje, gaisro gesinimo priemonėse, putplasčių, aerozolių gamyboje, kenkėjams naikinti ir kitoms reikmėms. Šiuo metu ozono sluoksnį ardančių medžiagų gamyba ir naudojimas draudžiami, išskyrus tam tikras išimtis.

Ozono sluoksnį ardančios medžiagos skatina ozono skilimą stratosferoje ir ardo ozono sluoksnį. Be to, šios medžiagos yra šiltnamio efektą sukeliančios dujos, turinčios aukštą visuotinio atšilimo potencialą.

Ozono sluoksnį ardančias medžiagas pasauliniu mastu reglamentuoja Monrealio protokolas dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, kurį Lietuva ratifikavo 1994 m.

 

 

 

Atgal