VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

2022.12.07.Auditoriai nustatė, kad galimybės naudotis skaitmeninėmis viešosiomis paslaugomis visoje ES nėra vienodos

Nors Europos Komisija baigė įgyvendinti ES viešojo sektoriaus modernizavimo ir e. valdžios skatinimo veiksmų planą, kuriuo piliečiams ir įmonėms teikiamos viešosios paslaugos internetu, ne visos naujai sukurtos skaitmeninės viešosios paslaugos yra prieinamos visoje ES. Tai daugiausia lemia įgyvendinimo vėlavimai kai kuriose valstybėse narėse. Tokią išvadą padarė Europos Audito Rūmai šiandien paskelbtoje ataskaitoje. Auditoriai, be kita ko, rekomenduoja imtis veiksmų, jei vėluojama pasiekti skaitmeninius tikslus nacionaliniu lygmeniu, ir toliau propaguoti e. valdžios paslaugas tarp naudotojų.

„Skaitmeninėmis viešosiomis paslaugomis piliečiams ir įmonėms mažinama administracinė našta, nes jų bendravimas su institucijomis tampa greitesnis, patogesnis ir ekonomiškesnis, – teigė auditui vadovavusi Audito Rūmų narė Ivana Maletić. – Komisijos pradėti veiksmai, pavyzdžiui, elektroninė atpažintis, bendrieji skaitmeniniai vartai ir valstybių narių verslo registrų sujungimas, ne tik padeda valstybėms narėms sujungti savo sistemas ir keistis informacija, bet ir skatina jas paspartinti pokyčius ir skaitmeninti savo viešąsias paslaugas.“

E. valdžios veiksmų plano vizija buvo užtikrinti, kad iki 2020 m. visoje ES viešojo administravimo institucijos ir viešosios institucijos būtų atviros, efektyvios ir įtraukios. Europos Komisija padėjo valstybėms narėms įgyvendinti e. valdžios sprendimus naudodamasi ES finansuojamais projektais, teikdama techninę paramą nacionalinėms institucijoms ir skatindama jų tarpusavio bendradarbiavimą. Tačiau veiksmų planas apėmė tik tuos veiksmus, kuriuos turėjo įgyvendinti Komisija. Valstybės narės nebuvo įpareigotos įgyvendinti Komisijos parengtus e. valdžios sprendimus ir jais naudotis, nors savanoriško valstybių narių veiksmų pobūdžio stoka jau buvo nurodyta kaip reikšmingas trūkumas įgyvendinant ankstesnę e. valdžios iniciatyvą. Auditorių teigimu, tai yra viena iš priežasčių, kodėl buvo sunku visiškai patenkinti plane numatytus lūkesčius. Jie rekomenduoja Komisijai stiprinti įgyvendinimo sistemą, kad valstybės narės būtų raginamos toliau diegti e. valdžios paslaugas.

Kai kuriose šalyse skaitmeninių viešųjų paslaugų teikimo srityje padaryta gerokai didesnė pažanga nei kitose šalyse. Tačiau nebuvo įmanoma nustatyti, ar pažanga buvo susijusi su veiksmų planu ar kitais veiksniais, nes esami Komisijos naudojami stebėsenos rodikliai nebuvo tiesiogiai susiję su jokiais pagal veiksmų planą įgyvendinamais veiksmais. Auditoriai pažymi, kad 2021 m. Komisijos pasiūlyme „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“ numatyta stebėsenos sistema, pagal kurią reikalaujama, kad valstybės narės laiku praneštų apie pažangą.

Auditorių atlikta 2017 ir 2020 m. e. valdžios lyginamųjų indeksų analizė parodė, kad skaitmeninės viešosios paslaugos įmonėms yra labiau pažengusios nei piliečiams teikiamos paslaugos. Tokią raidą paskatino COVID-19 pandemija.

Siekdami didinti įmonių ir piliečių informuotumą apie ES lygmeniu teikiamas skaitmenines viešąsias paslaugas, auditoriai rekomenduoja parengti išsamią skatinimo strategiją, atsižvelgiant į valstybių narių šioje srityje vykdomą veiklą.

Specialioji ataskaita 24/2022 „Įmonėms skirti e. valdžios veiksmai. Komisijos veiksmai buvo įgyvendinti, bet e. paslaugų prieinamumas visoje ES dar skiriasi“ paskelbta Audito Rūmų interneto svetainėje.

Atgal