VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

03.27. In memoriam Vacys Bagdonavičius

Brangieji  vydūniečiai ir visi lietuvybės mylėtojai,

Mokslas, kultūra, visuomenė neteko vieno žymiausių Lietuvos  mokslininkų humanitarų ir kartu didžiojo humanisto, vydūnisto , ramaus  būdo, labai talentingo ir nuoširdaus bendražygio, bendraminčio doc. dr. Vaclovo (Vaciuko, Vacio) Bagdonavičiaus. Krito ne nuo korona viruso, o neatlaikė nuo didžiulių krūvių tautai dirbanti širdis. Tai smūgis visai pažangiajai demokratinei visuomenei.

Aš Vacį ir kelionėse po buvusį Klaipėdos  kraštą, ir spaudoje(Lietuvos Aidas, Donelaičio žemė, XXI amžius ir kitur) vadinau antruoju Vydūnu. Ir mirė kovo mėnesio 22 dieną, kada Vilhelmas Storostas, būsimasis Vydūnas gimė. Tą jis įrodė gausia savo kūryba, vydūnistika,(pradininkas), garbingu gyvenimu, nuostabiu įžvalgumu. Sunku rašyti – daugiau kaip 5 mėnesius sunkiai sergu.

Su Vaciu abu pažystami nuo studijų  Vilniaus universitete laikų. Mūsų pasaulėžiūra, visuomeninės, politinės bei idėjinės įžvalgos  sutapo. Labai sielojomės, pergyvenome dėl Lietuvoje vis labiau plintančių blogybių, didelės ir didėjančios gyventojų socialinės atskirties.  Kartu kurį laiką leidome keturtomę Mažosios Lietuvos   enciklopediją, išleistas Mažosios Lietuvos enciklopedinis žinynas lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis – doc. dr. Vaclovas  Bagdonavičius buvo vyriausiasis redaktorius. Vydūnietiškos dvasios vadovas. Žavėjo kuklumu, dvasingumu,  geranoriškumu, taktiškumu.

Turbūt  žymiausias Vaclovo Bagdonavičiaus veikalas iš vydūnistikos – su prof. dr. Aušra Martišiūte- Linartiene Vydūno 150  metų  jubiliejui ( 1868—2018 )skirta kapitalinė monografija Vydūnas (728 puslapiai, sveria kelis kilogramus). Autoriai eruditai, aukšto intelekto mokslininkai, atliko, sakyčiau Heraklio žygdarbį. Genialiai  monografijoje atskleidžiamas Vydūno tikėjimas Absoliutu, Visatoje nustatyta Dievo tvarka, Šventraščio nuostatomis grįsta mąstytojo gyvensena ir kūryba.

Sudiev, mielas bičiuli Vacy, susitiksime kažkur vydūniškoje Visatoje.

Reiškiu gilią užuojautą mylimai  žmonai, šauniajam sūnui, giminaičiams.

Atgal