VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

04.03. Susitiksime kažkur vydūniškoje Visatoje...

dr. Algirdas Matulevičius

Mažosios Lietuvos tyrėjas istorikas, enciklopedistas, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys

Mokslas, kultūra, visuomenė neteko vieno žymiausių Lietuvos mokslininkų humanitarų ir kartu didžiojo humanisto, vydūnisto, ramaus būdo, labai talentingo ir nuoširdaus bendražygio, bendraminčio doc. dr. Vaclovo (Vaciuko, Vacio) Bagdonavičiaus. Krito ne nuo korona viruso, o neatlaikė nuo didžiulių krūvių tautai dirbanti širdis. Tai smūgis visai pažangiajai demokratinei visuomenei.

doc. dr. Vaclovas Bagdonavičiaus (kairėje) ir kunigas Miroslavas Danys‘as Detmolde prie atminimo lentos Vydūnui  

Aš Vacį ir kelionėse po buvusį Klaipėdos kraštą, ir spaudoje(„Lietuvos aidas“, „Donelaičio žemė“, XXI amžius ir kitur) vadinau antruoju Vydūnu. Ir mirė kovo mėnesio 22 dieną, kada Vilhelmas Storostas, būsimasis Vydūnas gimė. Tą jis įrodė gausia savo kūryba, vydūnistika (pradininkas), garbingu gyvenimu, nuostabiu įžvalgumu.

Su Vaciu abu pažystami nuo studijų Vilniaus universitete laikų. Mūsų pasaulėžiūra, visuomeninės, politinės bei idėjinės įžvalgos sutapo. Labai sielojomės, pergyvenome dėl Lietuvoje vis labiau plintančių blogybių, didelės ir didėjančios gyventojų socialinės atskirties. Kartu kurį laiką leidome keturtomę Mažosios Lietuvos enciklopediją, išleistas Mažosios Lietuvos enciklopedinis žinynas lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis – doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius buvo vyriausiasis redaktorius. Vydūnietiškos dvasios vadovas. Žavėjo kuklumu, dvasingumu, geranoriškumu, taktiškumu.

Turbūt žymiausias Vaclovo Bagdonavičiaus veikalas iš vydūnistikos – su prof. dr. Aušra Martišiūte- Linartiene Vydūno 150 metų jubiliejui (1868-2018) skirta kapitalinė monografija Vydūnas (728 puslapiai, sveria kelis kilogramus). Autoriai eruditai, aukšto intelekto mokslininkai, atliko, sakyčiau Heraklio žygdarbį. Genialiai monografijoje atskleidžiamas Vydūno tikėjimas Absoliutu, Visatoje nustatyta Dievo tvarka, Šventraščio nuostatomis grįsta mąstytojo gyvensena ir kūryba.

Sudiev, mielas bičiuli Vacy, susitiksime kažkur vydūniškoje Visatoje.

Reiškiu gilią užuojautą mylimai žmonai, šauniajam sūnui, giminaičiams.

 

Atgal