VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

10.19. In memoriam Dim. mjr. Pranui URBANAVIČIUI

2020 m. spalio 15 d. mirus inžinieriui,  visuomenininkui,  Lietuvos atsargos karininkų sąjungos Centro Valdybos pirmininkui

 Dim. mjr. Pranui URBANAVIČIUI,

sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai, vaikams, artimiesiems ir bendražygiams.

Tegul Prano pilietiškumo ir patriotiškumo idėjos bei darbai visada išlieka mūsų atmintyje.

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga ir  Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba  

 

Atgal