VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

02.16. Mirus dim. vyr. ltn. Stanislovui Baltrūnui (1927 – 2021)

 

Mirus Lietuvos kariuomenės kūrėjui-savanoriui, Didžiosios kovos apygardos partizanui, apdovanotam Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Vyčio kryžiaus ordino medaliu

Dim. vyr. ltn. Stanislovui Baltrūnui (1927 – 2021), sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimos nariams, artimiesiems ir bendražygiams.

Tegul Stanislovo patriotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje.

Stanislovas Baltrūnas gimė 1927 m. gruodžio 17 d.  Staškūnų kaime, Ukmergės aps.. 1944 m. įstojo į Uosio (Prano Krupausko) partizanų būrį, gavo slapyvardį Aukuras. 1945 m. Uosio, Žvirblio ir Erškėčio būriai sudarė kuopą, kuri priklausė Didžiosios Kovos apygardos Žalio Velnio junginiui. Būriai veikė Giedraičių, Želvos, Širvintų, Gelvonų, Musninkų valsčiuose, visoje Ukmergės apskrityje. 1948 m. kovo 25 d. kautynėse prie Vilniaus Kirtimų buvo sunkiai sužeistas, atsidūrė ligoninėje, o vėliau kalėjime.

Sovietinio saugumo rūsiuose buvo tardytas, kankintas. Karo tribunolo 1948 m. liepos 14 d. nuteistas 25 metams lagerio ir 5 metams tremties be teisės grįžti į tėvynę. Po Maskvos ir  Vologdos kalėjimų atsidūrė Intos lageryje (Minlagas) Komijos ASSR. Lageryje akmens anglies kasyklose dirbo šachtininku.

1956 m. gegužės 25 d. buvo perkeltas į tremtį. Į Lietuvą S. Baltrūnas grįžo 1968 metais, apsigyveno Trakuose. Dirbdamas statybininku – apdailininku dalyvavo Trakų pilies restauravimo darbuose, Trakų katilinėje dirbo  dujinių įrengimų mašinistu.
Prasidėjus Atgimimui įsijungė į Sąjūdžio veiklą, įstojo į atkurtą Lietuvos Šaulių sąjungą. Buvo Lietuvos šaulių sąjungos Vilniaus apskrities karaliaus Mindaugo 10 rinktinės Trakų VI kuopos vado pavaduotojas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio atkurtos LLKS Didžiosios Kovos apygardos vėliavnešys.

Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino medaliu (2009 m.), Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2001 m.), Šaulių Žvaigžde, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio pirmo laipsnio Partizanų Žvaigžde ir kitais apdovanojimais.
2007 metais už aktyvią pilietinę poziciją visuomenėje ir patriotizmo idėjų diegimą jaunai kartai tapo Trakų rajono savivaldybės kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominantu ir buvo apdovanotas III laipsnio diplomu.

 

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga ir Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba

Atgal