VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

03.09. IZABELĖ SKLIUTAITĖ-NAVARACKIENĖ 1925 03 09 – 2021 03 02

Netekome žymios Laisvės kovų dalyvės, partizanų ryšininkės, pedagogės, palikusios ir ateities jaunuomenei keturias istorinę tautos atmintį žadinančias knygas.

Veržlaus charakterio Izabelė Skliutaitė-Navarackienė gimė ir užaugo 11 brolių ir seserų šeimoje Alytaus apskr., Daugų valsč., Dvarčėnų k., talžomame Daugų ežero bangų. Nuo pat vaikystės dienų labai skaudžiai išgyveno artimųjų lemtis: du dėdės  – Nepriklausomybės kovų savanoriai, grūmęsi žūtbūtinėse kovose, tėvas ir brolisVincas –1941 m. Birželio sukilimo dalyviai, abu patyrę sovietinės valdžios represijas, o gyvenimo saulėlydyje netekusi ir vienintelės dukters Gentvilės.

Ji pati,  Alytaus pedagoginės mokyklos auklėtinė, dalyvavo LLA – antinacinės karinės pasipriešinimo organizacijos – veikloje, o pokario metais tapo Dainavos apygardos, Merkio rinktinės ryšininke Ramune, Jūrate. Parūpindavo kovotojams šiltų drabužių, ginklų, medikamentų, platino partizanų pogrindinę spaudą. 1946 m. vasarą suimama, po 8 mėn. baisių tardymų teisiama 10 m. lagerio ir 5 m. tremties. Kalėjo Kemerovo srities Jajoje, Karabase,Atkase, lagerininkų mirtimis garsėjusiame Spaske.

1955 m. vasarą paleista į laisvę, per didelį vargą, tik padedant geriems žmonėms, įsidarbino Druskininkuose vaikų darželio auklėtoja, neakivaizdžiai sugebėjusi baigti net Šiaulių pedagoginį institutą. Atgimstanti Laisvei Lietuva, rodos, užaugino jai naujus sparnus; 1990–1995 m. I. Navarackienė – Druskininkų miesto tarybos deputatė, vadovavo politinių kalinių ir tremtinių chorui, gynė televizijos bokštą. Nuo to kovotojų pralieto kraujo, tragiškų mirčių meto iki 2008-ųjų – LNG Sausio 13-osios Brolijos Druskininkų skyriaus pirmininkė.

Didieji Izabelės mokytojai, gyvenant ir dirbant Druskininkuose, buvo Tėvynės pažinimo draugijos (TPD) pirmininkas dr. K. Račkauskas, prof. Ona Voverienė. Tapusi TPD nare, Izabelė aktyviai dalyvavo projektuose, ekspedicijose, bendradarbiavo laikraštyje  „Gimtinė“. Izabelės sukaupti tautotyros lobiai išdalinti mokykloms, muziejams, bibliotekoms. 2015 03 09 minint garbingą sukaktį, Tėviškės pažinimo paramos fondas už nuopelnus visapusiškai remiant tautotyros sąjūdį suteikė Izabelei Skliutaitei-Navarackienei Garbės mecenatės titulą. Tėvynės pažinimo draugija jubiliejinių gimtadienių proga įteikė Padėkas už vaisingą bendradarbiavimą TPD veikloje.

1988 m. „Už kilnų pavyzdį ir veiklos bendruomenės labui pasiekimus“ I. Navarackienei suteiktas Pasaulio moters vardas, apdovanota aukso medaliu, vėliau Kembridžio diplomu ir sidabro medaliu. Lietuva 2006-ais jai įteikė Vyčio kryžiaus ordino Riterio Kryžių.

Kai ši atkakli, didvyriška asmenybė 2020 m. šventė 95-ąjį savo pavasarį, leidinio „Izabelė: ten, kur Tėvynė šaukė“ sudarytojas Aurelijus Noruševičius stengėsi atskleisti jos nuopelnus.

 Su liūdesiu palydėjome I. Navarackienę į Amžinybę, tačiau jos šviesus atminimas, jos ryžtas ir gyvenimo pavyzdys įpareigoja vykdyti jos paliktą testamentinį įrašą: „ Maža tik žodžiais mylėti Tėvynę. Svarbu sugrąžinti pagarbą istorijai, kalbai, kultūrai, tautos paminklams ir žmogui“.

Tėviškės pažinimo draugijos Druskininkų  skyrius

 

Atgal