VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

08.24. Stefa Juodvalkyte-Gedgaudiene amžinojo poilsio palaidota šalia savo vyro Vytauto Gedgaudo

Pirmadienį, Juodojo kaspino dieną Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje visuomenė atsisveikino su pernai JAV mirusia Stefa Juodvalkyte- Gedgaudiene  (1927-2020).

Velionės valia buvo grįžti į Lietuvą ir būti palaidotai šeimos kape Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje, šalia vyro, žurnalisto ir redaktoriaus Vytauto Gedgaudo (1912-1999). Velionės urną į Lietuvą parvežė jos brolis ir paskutiniųjų gyvenimo metų globėjas Liudas su žmona.

Žinoma išeivijos ir Lietuvos skautė, ilgametė „Dirvos“ laikraščio darbuotoja buvo pagerbta ir kaip Lietuvos žurnalistų sąjungos garbės narė, Vilniaus universiteto žurnalistikos specialybės studentų mecenatė, taip pat Skautų organizacijos Lietuvoje atkūrėja 1988 m. ir aktyvi jos narė, įkūrusi Lietuvos Skaučių Seserijos organizaciją.

Skaute sesė tapo 1939 m. dar Lietuvoje, po to aktyviai veiklą tęsė išeivijoje. Vos tik prasidėjus atgimimui dar 1988m. atvyko į Lietuvą ir jau spalio mėnesį inicijavo ir pasirašė oficialų Lietuvos skautų atkūrimo dokumentą, todėl skautų organizacija yra viena iš dviejų pirmųjų jaunimo organizacijų atsikūrusių Lietuvoje. Netrukus persikėlė gyventi į Vilnių. Buvo viena ryškiausių ir matomiausių patirties turinčių skaučių, rengdavusi įkvepiančias sueigas, užmezgusi daugybę asmeninių ryšių, rėmė, palaikė atskirus vienetus. Aktyviai skautavo Lietuvos skautų sąjungoje, yra pradininkė Lietuvos Raitųjų ir įkūrėja Lietuvos skaučių seserijos organizacijų. Palaikė ryšius su visų skautiškų organizacijų nariais.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, S. Gedgaudienė rūpinosi jaunimo edukavimu, prisidėjo prie įvairių visuomeninių organizacijų kūrimo, buvo viena iš Vydūno palaikų pargabenimo į gimtinę iniciatorių. 2000 metais Vilniaus universiteto žurnalistikos bakalauro programos studentams įsteigė žurnalisto ir redaktoriaus Vytauto Gedgaudo vardo stipendiją, kurią iki šiol gavo beveik 50 studentų, kurie šiuo metu yra ne tik žinomi žurnalistai, bet ir literatai, jaunieji mokslininkai.

Šv. Jonų bažnyčioje skautų kunigai Antanas Saulaitis SJ ir Juozapas Marija Žukauskas OFM aukojo šv. Mišias. Pagarbos velionei kalbas sakė Seimo narys prof. Valdas Rakutis, Vilniaus universiteto prof. Andrius Vaišnys, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, išeivijos skautų palydėjimo žodį, atsiųstą s. Elenos Namikienės, perskaitė skautė filisterė s. Nomeda Bepirštytė.

Sesę Stefaniją Juodvalkytę-Gedgaudienę į paskutinę kelionę iškilmingai išlydėjo 7 skautiškos vėliavos, viena iš jų – pačios S. Gedgaudienės lėšomis atkurta ir padovanota Nacionaliniam muziejui -  istorinė tarpukario Lietuvos skaučių seserijos vėliava.

Bažnyčioje VU Komunikacijos fakulteto ir VšĮ „Atminties brasta“ rūpesčiu buvo parengta atminties paroda apie S. Juodvalkytės-Gedgaudienės gyvenimą ir darbus, kuriuos lydėjo šūkis: „Dievui, Tėvynei, Artimui“.

Atgal