VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

2022.05.02. A†A REGINA GYTĖ F. NARUŠIENĖ

Mirė balandžio 25 d., 2022 m. savo namuose Salt Lake City, Jutoje, JAV. Į Viešpaties globą ir pas a. a. mylimą vyrą Bernardą (susituokė- 1959 m. birželio 8 d.) bei a. a. tėvelius Eugeniją (Česnavičiutę) ir Viktorą Firantą, bei kūdikį broliuką Vytą išėjo ramiai, savo artimųjų apsuptyje kartu prisimenant gražiausias gyvenimo akimirkas Amerikoje ir Lietuvoje, gimines, artimuosius ir draugus.

 

Regina gimė 1936 m. spalio 12 d. Kaune, Lietuvoje. Kartu su vyru Bernardu gyveno Oakwood Hills, Ilinojaus valstijoje ir Vilniuje, Lietuvoje, o prieš metus sugrįžusi iš Lietuvos - Salt Lake City, Jutoje.

Liūdesyje liko sūnus Viktoras Narušis (Clara Narusis), dukros: Elena Narušytė-Behrens (Mike Behrens) ir Suzana Narušytė-Losurdo (Angelo Losurdo), devyni anūkai: Jonas, Juozas, Teresė (jos vyras Matthew Hartz); Marytė, Mata, Onutė, Aleksas, Enzo ir Zanna bei proanūkas Leonas Hartz, giminės bei artimieji JAV ir Lietuvoje.

Į JAV su tėvais atvyko1949m. rugsėjo 13 d., JAV piliečiais tapo1954 m.

gruodžio 2 d.. Atkūrus Nepriklausomą Lietuvą, Reginai atstatyta ir Lietuvos Respublikos pilietybė, ji buvo JAV ir LR pilietė.

1957 m. University of Illinois, įgijo politinių mokslų Bakalauro, o 1959 m. ten pat sulaukusiai 22 m. – suteiktas Teisės mokslų daktarės laipsnis (Juris Doctor). Regina buvo patyrusi advokatė, aistringa bendruomenės, pilietinės visuomenės ir Lietuvos teisių gynėja.

Nuo 1960 m. ji pradėjo teisinę advokato praktiką savo namuose Oakwood Hills, Illinojuje. Nuo 1968 iki 1975 m. ėjo Ilinojaus valstijos advokato padėjėjo pareigas McHenry apskrityje. 1969 m. kartu su vyru Bernardu sukūrė „Narusis ir Narusis“ advokatų kontorą.

Kaip bendruomenės ir pilietinės visuomenės gynėja, ji buvo išrinkta Prairie Grove School District nare, ir keletą kadencijų iki 1979 m. ėjo prezidentės pareigas. Nuo 1980 m., ji tarnavo Rockford Diocese (vyskupijai), o nuo 1990 m., buvo Rockford Diocese Finance Council (finansų taryboje) taip pat ir Diocesan Foundation narė bei pirmininkė, vykdomoji narė Diocesan Association Foundation, ir narė Marian Central Catholic High School Board (valdyboje). Kartu su vyru Bernardu, Regina buvo McHenry County Community College įkūrėja, District Health Council valdybos narė, Social Assistance Council, taip pat Ilinojaus State Highways Advisory Board. Ji ir vyras Bernardas buvo lietuvių advokatų- American Lithuanian Bar Association (LABAS) įkūrėjai, ėjo pirmininkės pareigas ir buvo tarybos narė. Regina buvo aktyvi Respublikonų Partijoje, kur darbas joje vėliau padėjo gauti Lietuvai JAV parėmimą, siekiant nepriklausomybės ir įstojimo į NATO.

Į lietuvišką veiklą įsijungė nuo studentavimo metų, dalyvaudama lietuvių kultūrinėje veikloje, tautinių šokių grupėje “Klumpė”, vėliau įsijungdama į veiklą Waukegan – Lake County apylinkėje. Buvo šios apylinkės pirmininkė, vėliau - JAV LB Krašto Valdybos vicepirmininkė ir pirmininkė, Tarybos narė ir Tarybos pirmininkė (2000-2006 m.). 2006-2012 m. išrinkta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininke. Aktyviai dalyvavo LR Seimo ir JAV LB ir PLB komisijos veikloje.

Prasidėjus aktyviam Lietuvos išsilaisvinimui iš Sovietų Sąjungos jungo 1987 - 1990 metų bėgyje, jos aistringas Lietuvos nepriklausomybės siekio palaikymas dar labiau suklestėjo. Vienas iš jos svarbesnių pasiekimų buvo sėkmingas darbas ir pagalba Lietuvai, dalyvaujant Central/Eastern European Coalition NATO Expansion darbo grupės valdyboje, organizuojant Lietuvos įstojimą į NATO 2004 metais. Naujausios pastangos ir palikimas Lietuvos valstybingumui stiprinti - jos naujai išleistos knygos “JAV lietuvių indėlis atkuriant Lietuvos valstybingumą – Lai gyvuoja laisva Lietuva” ir “Pilietybės išsaugojimo pagrindai ir argumentai - Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt”.

Regina buvo Lietuvos Valdovų rūmų atkūrimo aistringa rėmėja ir VR Paramos fondo steigėja, narė ir valdybos pirmininkė (2003-2020); Valdovų Rūmų atstatymo paramos komiteto JAV pirmininkė. Nuo 2018 m. Regina buvo Vilniaus klubo narė, labai džiaugėsi dalyvaudama jų renginiuose, kur susirado daug naujų ir ypatingų draugų.

Ji ir jos vyras Bernardas buvo Jeruzalės Šventojo Kapo Riterių Ordino riteriai, kuriame dalyvaudami jie įgavo daug stiprybės ir paguodos.

Tarp daugybės turėtų apdovanojimų, ji ypač džiaugėsi gavusi Gedimino II laipsnio ordiną, LR garbės medalį už nuopelnus tautai (1998), Grigaliaus Didžiojo Ordiną, jai Popiežiaus įteiktą už nuopelnus Katalikų bažnyčiai.

Atsisveikinimas su velione vyks Querhammer & Flag Funeral Home (500 W. Terra Cotta Avenue, Crystal Lake, IL 60014) gegužės 5 d., ketvirtadienį, nuo 16:00 iki 20:00 0val.. Šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos Sts. Peter & Paul Catholic Church (410 N. First Street, Cary, IL 60013) gegužės 6 d., penktadienį, 11:00 val. ryto. Velionė bus laidojama Crystal Lake Memorial Cemetery, Crystal Lake, IL.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui (Lithuanian Foundation,Inc.), 14911 127 th Street, Lemont, IL 60439 (www.lithuanianfoundation.org) arba Nacionaliniam muziejui Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai, adresas: Katedros a. 4, Vilnius 01143, Lietuva. (https://www.valdovurumai.lt )

Nuliūdę artimieji

Atgal