VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

In memoriam

2023.01.03. Mirė tremtinys, politikos ir visuomenės veikėjas Vytas Miliauskas

Mirus buv. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos valdybos pirmininkui, buv. Vilniaus m. savivaldybės tarybos nariui  

VYTUI MILIAUSKUI  sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai,  artimiesiems ir bendražygiams.

Tegul Vyto pilietiškumo,  patriotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje.

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Lietuvos Sąjūdžio Kauno taryba  bei  Kovo 11-osios gatvės bendrija

 

Vytas Miliauskas gimė 1941 m. rugpjūčio 16 d. Barnaulo mieste, pakeliui į tėvų tremties vietą Altajaus kraštą, Troicko rajoną, antrąjį miško ruošos punktą (Južakovo miško pramonės ūkis).

1959 m. su tėvais grįžo į Lietuvą. 1972 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, tapo inžinieriumi, radijo aparatūros konstruktoriumi. 1972 - 1974 m.  dirbo Vilniaus ,,Sigmos‘‘ susivienijimo Automatizacijos priemonių SKTB vadovaujančiu konstruktoriumi,  1974-1995 m.-  Lietuvos mokslų akademijos Puslaidininkių fizikos instituto Konstravimo biuro vedėju. 1997 m. laimėjęs konkursą,  dirbo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje Nukentėjusių asmenų ir socialinių grupių politikos skyriaus viršininku iki 2006 metų. Čia dirbdamas, 1996 - 2000 m.  buvo Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinių pensijų komisijos narys, LRV Nuolatinės komisijos, koordinuojančios grįžtančių tremtinių programos priemonių įgyvendinimą narys bei  Paramos fondo prie LGGRTC Valdybos narys.

1994 - 1995 m.  V. Miliauskas buvo Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Tarybos pirmininkas, nuo 1995 m. iki 2019 m. – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Valdybos pirmininkas.   1995 - 2011  m.   renkamas   Vilniaus miesto Savivaldybės Tarybos nariu,   kur  dvi kadencijas buvo Finansų ir biudžeto komiteto pirmininku.

1997 m. V. Miliauskas išrinktas tarptautinio Kongreso „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“ bei Visuomeninio Tribunolo, kurie įvyko 2000 m. , Lietuvos organizacinio komiteto pirmininku. Šiuose renginiuose dalyvavo 25 valstybių atstovai. Kongreso ir tribunolo medžiaga lietuvių ir anglų kalbomis (atskirai) išspausdinta knygoje „Antikomunistinis Kongresas ir Tribunolo procesas“, kuri iškeliavo į Briuselį, Hagą, Jungtines Tautas ir Amerikos senatą.   Didelis V. Miliausko indėlis, organizuojant šių dokumentinių knygų išleidimą. Organizacinio komiteto pastangomis sukurtas dokumentinis filmas „Įteisintas blogis“, kuris kelis kartus buvo demonstruotas per Lietuvos televiziją.

Komitetas tęsė darbą ir 2005 metais organizavo tarptautinę konferenciją „Vilnius 2005“, skirtą paminėti kongreso penkerių metų sukakčiai, kurioje dalyvavo 9 valstybių pranešėjai.  

Už dalyvavimą organizuojant tarptautinį Kongresą „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“, Visuomeninį Tribunolą bei tarptautinę mokslinę antikomunistinę  konferenciją „Vilnius 2005“,  V. Miliauskas 2007 m.  apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“  medaliu. Įvertinant  jo visuomeninę veiklą, apdovanotas LPKTB medaliu „Vilties žvaigždė“.

Vytas Miliauskas

nuotraukos iš Vyto knygos  „POST TÉNEBRAS LUX (PO TAMSOS ŠVIESA)“ pristatymo Vilniuje ir Kaune

V. Miliauskas sudarė ir išleido giminės  prisiminimų knygą „Beržų godos“, 2020 m. ir 2021 m. knygą „POST TÉNEBRAS LUX (PO TAMSOS ŠVIESA)“   Tai prisiminimų ir pasvarstymų biografinė knyga.  Taip pat publikavo eilę straipsnių aktualiais klausimais. Kartu su kitais autoriais parašė savo prisiminimus knygose „Gyvensime tėvų žemėje“ ir „Sibiro Alma mater“.

Atgal