VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

In memoriam

10 15. Mirė karė savanorė Elena Pupelytė – Stavarienė

Gintaras Šidlauskas

Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos pirmininkas

Elena Pupelytė – Stavarienė gimė 1922 m. vasario 25 d. Rokiškio apskrities Obelių valsčiaus Kubiliškio kaime, Antano ir Emilijos Pupelių šeimoje.

Šeimoje augo trys sūnus ir keturios dukterys. Tėvai anksti mirė.

Sovietiniai okupantai (NKVD) 1944 m. sudegino Pupelių sodybą įtardami, kad joje įrengtas partizanų bunkeris. Nuo tada Elena gyveno nelegaliai.

1945 m. ji pradėjo vykdyti Vytauto apygardos Lokio rinktinės partizanų būrio, kuriam vadovavo Juozapas Streikus – Stumbras, ryšininkės ir rėmėjos pareigas.

1947 m. liepos mėn. įstojo į savo brolio Vincento Pupelio-Svoto vadovaujamą partizanų būrį, priklausiusį Juozo Streikaus vadovaujamai partizanų kuopai.

Elena Pupelytė davė partizanės priesaiką.

Buvo ginkluota, gyveno nelegaliai.

Rezistencinėje kovoje naudojo slapyvardį Valija.

Tų vietovių partizanai taip pat veikė dalyje Latvijos teritorijos, Ilūkstės apskrityje. Vienoje sodyboje, kurioje Elena laikinai gyveno, ji slėpė ir globojo savo brolį partizaną Petrą Pupelį ir latvių partizaną Valdį.

Elena partizanams gamino valgį, skalbė ir taisė drabužius, pirko vaistus, tiekė popierių partizanų laikraštėlių leidybai, rinko ir teikė žinias apie okupacinės armijos kareivių ir stribų judėjimą, platino laikraštėlius.

Yra dalyvavusi ginkluotuose susirėmimuose su okupacinės valdžios struktūromis, vieną kartą kartu su kitais partizanais išsiveržė iš apsupimo.

Elenos trys broliai Vincentas, Petras ir Jonas buvo ginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyviai.

Jonas žuvo 1945 m., Petras – 1951 m., o Vincentas ginkluoto susirėmimo metu 1953 m. buvo sužeistas ir suimtas, nuteistas, iš įkalinimo paleistas 1973 m.

Elena Pupelytė suimta 1951 m. kovo 24 d. Latvijoje, Jelgavoje. Arešto metu iš jos paimtas pistoletas, 8 šoviniai, dokumentai Valerijos Brakauskaitės vardu.

Ją tardė Latvijos SSR čekistai. Tardymų metu buvo kankinama. Ištvėrė.

1952 m. sausio 9 d. MGB kariuomenės karinis tribunolas už pasipriešinimo okupacijai (rezistencinę) kovą ją nuteisė pagal Rusijos SFSR baudžiamojo kodekso 58-1a ir 58-11 str.  25 m. laisvės atėmimo bausme.

Kalinta Mineralnyj lageryje (Minlage) Komijoje. Dirbo miško darbus, Intos anglies kombinate.

Iš įkalinimo paleista 1956 m. birželio 30 d.

1959 m. Intoje (Komijoje) ištekėjo už politinio kalinio Vlado Stavario.

Tais pačiais metais Intoje gimė duktė Vita.

Vladas Stavaris buvo partizanų rėmėjas, suimtas 1947 m., nuteistas 10 m. lagerio, pasibaigus įkalinimui nutremtas, iš tremties paleistas 1958 m.

Elenai Pupelytei-Stavarienei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 2002 m. pripažino Kario savanorio teisinį statusą.

2002 m. apdovanota Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.

Gyveno Alytuje.

Mirė 2013 m. spalio 14 d.

Viešpatie, uždėk ant mūsų tautos kovotojos Elenos Pergalės ir Garbės vainiką.

Atgal