VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2014-01-21
Ankstyvą, tamsų ir šaltą kovo dvidešimtosios rytą, į septynioliktojo namo Liepų alėjoje buto duris, beldė pranašumo bildesiu, kuris nuvilnijo sienomis, pasiekė miegamąjį ir mus visus prikėlė. Motina nemiegojo, ji to nerimastingai tikėjosi. Pašoko iš lovos, užsimetė drabužį ir nuskubėjo prie priebučio durų. Plačiau
2014-01-15
Klaipėda – Lietuvos vartai į Baltiją ir į pasaulį lietuviams gyvybiškai brangus. Kraštas po ilgų netekties amžių 1923 m. sugrįžo prie tautos žemės. Plačiau
2014-01-10
Amerikoje dar iki šiol menama, kad lietuviai ir lenkai kartu pasistatę bendras bažnyčias JAV esančioje Pennsylvanijos valstijoje, nesutarė kokia kalba mišias laikyti. Lenkai mielai paėmė lietuvių paaukotus pinigus, bet po bažnyčios pastatymo, ją įregistruodavo kaip lenkiškąją. Plačiau
2013-11-29
Apie tarpukario Lietuvos kariuomenės kareivinių gyvenimą bylojantis I-ojo gusarų pulko karių rankraštis-dainynas, greta aprašomų kareivinių gyvenimo nutikimų ir jausmų, primena ir ano meto visuomeninius politinius įvykius bei nuotaikas. Plačiau
2013-11-23
Lietuvos skautų sąjungos tunto „VALDOVŲ RŪMAI“ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės armijos generolo inžinieriaus Kazimiero Simonavičiaus-Simonaičio draugovės skautai sveikina Lietuvos kariuomenės eilinius karius ir vadus su 95-siomis atkurtos Lietuvos kariuomenės metinėmis ir linki visada būti pasiruošusiais apginti savo Tėvynę Lietuvą ir Europą. Plačiau
2013-11-23
1945 metų pradžioje sąjunginės Vakarų valstybių pajėgos jau baigė Vakarų fronte triuškinti Hitlerio armijas, artėjo prie Elbės. Iš rytų tarybinė armija jau buvo persiritusi per visą Rytų ir Centrinę Europą, per Budapeštą ir Belgradą, artėjo prie Potsdamo, Drezdeno, Berlyno, išėjo prie Oderio. Vermachto pajėgos buvo demoralizuotos, išskaidytos, praradusios vieningą vadovavimą, apsupamos masiškai kapituliavo. Plačiau
2013-11-15
Ne tik Nalšios krašte sklando pasakojimai apie kunigaikštį Daumantą. Bet, greta jo legendų apie žygius ir turtus pasigirsta atodūsis dėl jo pasitraukimo iš tėviškės. Neramu, nes tai siejama su karaliaus Mindaugo ir karalaičių Ruklio (Gerstuko) bei Rupeikio žūtimi. Lapkričio 14 d. vis prisimenama jog 1263 m. vėlyvą rudenį Lietuvai buvo suduotas skaudaus smūgis. Plačiau
2013-11-04
Mokslui bei kalbotyrai aiškinantis tautos kilmę būtinas ir visai kitoks kur kas realistiškesnis ir sudėtingesnis baltų kultūros bei jų kalbų susidarymo modelis su abejų pirmojo poledyninio migravimo krypčių protėvynėmis iš Madleno bei Svidrų kultūrų – atitinkamai nuo Oderio pabaltijo bei priekarpačių regionų bei vėlesnėmis stipriomis keramikos, žemdirbystės ir gyvulininkystės bei metalų įvaldymo technologijų kaip ir kitų kultūrinių slinkčių – pvz., prieuralės „kurganų“ įtakomis. Plačiau
2013-10-11
Paveldimos, o esant būtinybei ir skiriamos, valstybių valdovų pareigybės istoriniai vardai Europoje gali atskleisti svarbius diplomatinius derybinius momentus bei vykusiais politines intrigas nuo seniausių laikų iki šių dienų. Tų vardų būta visokių. Jų įvairovėje ir lietuviškas kunigaikštis giminingas anglų king verčiamam mūsuose į karalių, germanų „kionigui“, kilusiam iš senosios formos *kuning bei slavų kniazj. Romėnų valdovui – jų karaliui naudotas lotyniškas žodis rex, turintis aisčių žemėse atitikmenį – rikis, o karalienei - regina. Graikiškoje karaliaus įvardijimo tradicijoje yra „bazilėjus“, iš kur kilę ir slaviški vardai – Vasilijus. Slavai valstybės valdovui, kaip ir germanai savo karingam valdovui naudojo ir caro, kaizerio įvardijimus, kilusius nuo Cezario. Gi pats karaliaus pavadinimas yra pakankamai vėlyvas, nes jis radęsis iš frankų valdovų karolingų-merovingų dinastijos, siaubusios aplinkines žemes VIII-X a. mėgdžiojimo. Plačiau
2013-09-24
Tekę matyti ir įrodinėjimų, kad Nemuno vardas yra vienas iš gausokų ugro-finizmų baltuose, tačiau jo vardą perskaitę graikiškai - bus kilęs nuo „anemos“, reiškiančio vėjo gauname vėjo kelią upe arba šiek tiek kitoje su Mensko - mažosios menės traktuote ir Nemuno - vėjo menės prasmę. Plačiau
2013-08-09
Politinių bei ekonominių priežasčių verčiami, uždarbiavimo tikslams, XIX amžiuje lietuviai vyko Amerikon. Jie keliavo į Amerikos miškingąją Pensilvanijos valstiją, apsigyvendami besikuriančiuose angliakasių miesteliuose. Juose ne tik dirbo sveikatai kenksmingą darbą, bet ir statėsi bendras katalikiškas bažnyčias su lenkais. Tačiau susikivirčiję kokia kalba turi būti laikomos mišios, išsiskirstė kas sau ir statėsi lietuviškus maldos namus, bei mokyklas. Anglies kasyklos šioje vietovėje pradėjo plėstis 1800 – aisiais metais. 1910 - aisiais veikė 22 kasyklos, iš kurių  anglis į industrinius centrus, buvo gabenama vagonuose. Plačiau
2013-08-02
Europos skaitmeninės bibliotekos, muziejaus ir archyvo "Europeana" naujas projektas "Europeana 1989" rugpjūčio mėnesį Baltijos šalyse organizuoja prisiminimų surinkimo dienas, siekdamas įamžinti 1989-ųjų įvykius, nulėmusius istorines permainas Lietuvoje, Baltijos ir buvusio Rytų bloko šalyse.   Plačiau
2013-07-30
Totorių kaimo našlys Antanas Bickus (1882–1949 03 15) vedė Rakučių kaimo Kupiškio parapijos (Kupiškio ir Šimonių parapijų riba), gausios ir turtingos šeimos dukrą Adelę Šlapelytę (1887–1967). Su pirma žmonaŠlekyte buvo susilaukęs 1924 m. gimusio sūnaus Antano (1924–1947) ir dukros Onos (Čeikienės). Plačiau
2013-07-26
Daugel metų atgal, lietuviai šią vietą laikė savo sostine, ją vadindami Vilniumi. Ir šiandien dar šiame miestelyje lietuvių priskaičiuojama  apie 14,65proc. Teigiama, kad jo merais net buvę. Tai - Shenandoah miestelis, įsikūręs Pensylvanijos valstijoje. Shenandoah vietovės vardas yra kilęs iš indėnų žodžio ‘‘sprucy stream’’ arba ,,upė tekanti šalia aukštų kalvų ir kalnų‘‘. Amerikiečiai jį vadino Angliakasių miesteliu. Plačiau
2013-07-19
Šią savaitę minimos 80-osios lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą metinės. Šiam istoriniam įvykiui įamžinti Lietuvos paštas šeštadienį, liepos 20 dieną, į apyvartą išleis naują pašto ženklą – „S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui – 80 metų“. Plačiau
2013-07-12
1941 m. birželį prasidėjus Vokietijos-Sovietų sąjungos karui, Lietuvos žmonės, patyrę sovietinės okupacijos košmarų, sutiko vokiečius kaip išvaduotojus iš sovietinės vergijos. Tačiau po pirmos pažinties su vokiečių kariauna žmonės suprato, kad turi reikalų ne su išvaduotojais, bet su naujaisiais okupantais. Plačiau
2013-07-12
Aikštėje priešais rotušę išsirikiuoja XVIII a. pabaigos - XIX a. pradžios apranga vilkintys "Kauno pavieto laisvųjų šaulių" artilerijos tarnybos atstovai. Jie pristato XIX a. patrankos kopiją. Pagal komandą, atlikus teatralizuotus patrankos užtaisymo veiksmus, skelbiama saliutų dedikacija. Nugriaudi trys saliutai.   Plačiau
2013-05-31
Shenandoah- indėnišku pavadinimu nedidelis miestelis, Pensylvanijos valstijoje, JAV. Per jį teka upė ir supa kalnai. Anuomet atvykėlių lenkų ši vieta buvo vadinama ,,Amerikos Šveicarija“, o lietuvių - Vilniumi. Kad susidaryti tikresnį vaizdą,  minėta vieta yra nutolusi 169 - erių kilometrų atstumu nuo Filadelfijos. Jis įsikūręs antracito anglies regione, miškingoje Pensilvanijos valstijoje. Būtent antracito poreikis ir užsidirbti pinigų užplūdusių žmonių srautas, nuėmė šio miestelio augimą. Plačiau
2013-04-05
Vis garsiau ir nebe pirmi metai kalbama, kad Lietuva - policinė valstybė. Tūlas pilietis, nuo ryto iki vakaro iš bambalio gurkšnojantis „Kobros“ alų, šiai nuomonei gal ir nepritars, bet kiek blaiviau žvelgiantis ir matantis lietuviškos biurokratijos augimą, su tuo nesutikti negali. Plačiau