VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Įvykiai

06 28. Susitiko du mūsų tautos milžinai...

Birutė Silevičienė

Pateikiu 2014 m. birželio 21 d. Lietuvos Kaimo rašytojų sąjungos ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo, vykusio Jonavoje, Suaugusiųjų švietimo centre (J.Basanavičiaus g.7), ir respublikinės šventės „Mes atėjome ir einame“ apžvalgą.

Pagal numatytą dviejų dalių scenarijų, suvažiavimą vedė ir buvo už jį atsakingas LKRS pirmininkas Kostas Fedaravičius. Dalyvavo 130 narių, sulaukėme daug svečių. Suvažiavimas prasidėjo 12 val., sugiedotas himnas, uždegtos žvakės išėjusiems mūsų sąjungos nariams atminti, jie pagerbti tylos minute. Nuo LKRS gyvavimo pradžios jau išėjo net 50.

Kostas Fedaravičius

Buvo apdovanoti respublikinio konkurso „Geriausia knyga apie kaimą“ dalyviai, įteikti diplomai. Laureato pripažinimą ir premiją pelnė Stasys Liutvinavičius, jam premiją įteikė Jonavos rajono savivaldybės vicemeras Vytautas Venckūnas. Jis pasveikino laureatą ir suvažiavimo dalyvius, padėkojo už kūrybą, išleistas knygas, pasidžiaugė, kad suvažiavimas visada vyksta Jonavoje. Palinkėjo visiems geros vasaros, naujų knygų, sveikatos, laimės ir susitikimų kitais metais.

Suvažiavimo metu pagerbtas nemažas būrelis jubiliatų. Nors senjorams jau 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, bet visi jie tebedega kūrybos ugnele, leidžia knygas, dalyvauja renginiuose, atvyksta iš tolimiausių šalies kampelių į Jonavą tarsi į namus: pasimatome, pasidžiaugiame, pasikalbame ir apsikeičiame parašytomis knygomis. Apsikabiname, vildamiesi, kad prabėgs metai, ir vėl suskrisime Jonavon į mūsų LKRS šventę...

Naujiems Sąjungos nariams buvo įteikti nario bilietai. Bilietą gavo ir respublikinio laikraščio „Lietuvos aidas“ vyriausiasis redaktorius Algirdas Pilvelis. Jam LKRS pirmininkas K.Fedaravičius įteikė ir Padėkos raštą už literatūrinę ir kultūrinę veiklą 70-ties metų sukakties proga.

A.Pilvelį pasveikinau ir aš, kaip Vilniaus skyriaus pirmininkė, atminimui įteikiau Angelo skulptūrėlę palinkėdama, kad šis angelas saugotų „Lietuvos aidą“, jo redakciją, nuoširdžiai dirbančią laikraščio leidyboje. Čia visada surasi ir rašančių žmonių būrį: universitetų profesoriai, docentai, daktarai, mokslininkai, istorikai. „Lietuvos aidas“ – pasaulio šviesai atvertas langas žmogui, jo darbų įvertinimui, žinių teisingumo perdavimui be melo, apgaulės, be keršto, pavydo ir neapykantos.

Algirdas Pilvelis ir Birutė Silevičienė

Štai ir susitiko du mūsų Tautos Milžinai Jonavoje: LKRS pirmininkas Kostas Fedaravičius ir „Lietuvos aidas“ leidėjas Algirdas Pilvelis. Jie puikiai žino ir supranta, kiek dėl Lietuvos yra nuveikę...

Kostas Fedaravičius įkūrė LKRS, atkūrė V.Kudirkos leistą „Ūkininką“, tapusį žurnalu. Su šūkiu „Mes atėjome ir einame“ – dirbti tautai, jos žmonėms. Ateities kartos bus dėkingos už tai, kas daroma žmogui, kuris aria žemę, sėja grūdą, maitina. Jūs suburiate žmones kultūrai, kviečiate rašyti ir šlovinti Lietuvos kaimą, mylėti savo tėvynę, gimtinę, jos gražią gamtą, nepamiršti artimųjų, ligonių, mylėti tėvelius, visur ir visada spėti padėti žmogui, nušluostyti skausmo ašaras, apglėbti pečius ir sušildyti savo širdies gerumu.

LKRS suvažiavimo pirmoje dalyje muzikinę pertraukėlę užpildė Virginijos Stundžienės atliekamos dainos, pritariant gitarai. Virginija atliko ir LKRS narių kūrybos, ir lietuvių liaudies dainas. Dainavo visa salė, ošdama tarsi Baltijos jūros bangos...

Renginio akimirka

Antroje dalyje vyko LKRS ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo darbas, išklausytos pirmininko K.Fedaravičiaus, finansininkės Dženetos Gedvilienės, revizoriaus Povilo Latvėno ataskaitos. Pasisakė skyriaus pirmininkai: Birutė Silevičienė (Vilnius), Reda Kiselytė (Rokiškis), Jadvyga Kulnickienė (Kėdainiai).

Vilija Mickienė (Šiauliai), Albinas Klizas (Gargždai), Elena Dekaminavičienė (Kazlų Rūda) pasisakė diskusijose dėl pirmininko ataskaitos. Vidai Sereikienei pasiūlius pirmininko kandidatūrai Kostą Fedaravičių, jis vieningai išrinktas ir toliau tęsti pirmininko darbą. Išrinktasis pirmininkas pasirinko ir toliau dirbti su buvusia valdyba, ir pasiūlė į jos sudėtį įtraukti Vilniaus skyriaus pirmininkę Birutę Silevičienę. Suvažiavimo dalyviai tam pritarė.

Suvažiavimo metu patvirtintos skyrių pirmininkų kandidatūros. B.Silevičienė liko ir toliau vadovauti Vilniaus skyriui. Taip pat buvo aptarta Sąjungos tolimesnė veikla, numatytos valdybos skyrių veiklos gairės. Aktyviausiems Sąjungos nariams įteiktos padėkos.

Dėkodami perrinktam pirmininkui už nuveiktus darbus, suvažiavimo dalyvių vardu padėką pareiškė Valdybos narė Elena Dekaminavičienė, įteikdama K.Fedaravičiui knygą apie Lietuvą, o Vilija Mickienė – gėlių puokštę. Pirmininkas buvo apsuptas žmonių būryje ir gėlių jūroje.

Visa salė giedojo „Lietuva brangi“, pritardami Virginijai Stundžienei. Dar ilgai nesiskirstėme iš šios šiltos šventės, dar norėjosi pabendrauti ir pasveikinti vieni kitus, nusifotografuoti su K.Fedaravičiumi.

Birutė Silevičienė ir Kostas Fedaravičius

Gyvenkime džiaugsmingai, darykime gerus darbus, tada galėsime susikibę rankomis išdainuoti lietuviškas dainas, pritariant V.Stundžienės gitarai, palinguoti, susikibę rankomis kaip Baltijos kelyje: „Mes einame einame einame ir Eisime eisime eisime...“ Ir tuo dvasiniu artumu, supratingumu įveiksime visas negandas, audras ir cunamius. Mus ves Tikėjimas, Meilė, Gerumas ir Viltis.

Lietuvos KRS narių kūrybos antologijos knygą „Jau saulelė...“, skirtą Kristijono Donelaičio 300 metų gimimo sukakčiai pažymėti, pristatysiu skaitytojams kituose „Lietuvos aido“ puslapiuose.

Atgal