VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

04 29. Už gražią, žaliuojančią Lietuvą

Vytautas Leščinskas

Šį pavasarį Lietuvai pagražinti draugija švenčia savo įkūrimo 90-mečio sukaktį. Ta proga vyksta nemaža renginių, per kuriuos įvairiuose šalies miestuose, miesteliuose bei kitose vietose LPD narių pastangomis sodinami ąžuolai. Šių medžių sodinimo akcijos jau tapo tvirta Lietuvai pagražinti draugijos tradicija.

2011 m. kovo 23 d. Žemės dienos proga gerokai paūgėjęs ąžuoliukas, poeto J.Marcinkevičiaus atminimui, buvo pasodintas, Vilniuje, Saulėtekio alėjoje, prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto rūmų.

Reikia Žemei gražaus rūbo...

Tą dieną visas fakultetas sujudo, į didžiulę auditoriją, kurioje buvo numatyta surengti Žemės dienos šventę, rinkosi dėstytojai ir studentai. Atvyko būrelis svečių – aktyviausių LPD draugijos narių.

VGTU Aplinkos apsaugos katedros vedėjas prof., habil. dr. Pranas Baltrėnas sveikino susirinkusiuosius šios tarptautinės šventės proga, dėkojo atvykusiems svečiams.

Akylai saugoti žaliąjį žemės rūbą, puošti, gražinti Lietuvą, savo gerais darbais garsinti jos vardą dabartiniams studentams – būsimiesiems aplinkos inžinerijos specialistams – linkėjo Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas Juozas Dingelis, rašytojas Selemonas Paltanavičius. 

Susirinkusieji karštai plojo ir aktyviam LPD nariui, buvusiam VGTU auklėtiniui Jonui Ivoškai, kuris dabar yra ne tik žinomas advokatas, bet ir poetas, savo kūrinius pasirašinėjantis Jono Šėlos slapyvardžiu. Su džiaugsmingu sielos šėlsmu padeklamuoti jo poezijos posmai labai derinosi su vyravusia salėje bendra šventiška nuotaika.

Be to, J. Ivoškos rūpesčiu iš Trakų buvo atgabentas labai dailus ąžuoliukas, kuris, pasak jo, yra tiesioginis Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto laikus menančio tenykščio ąžuolo ainių ainis. Šventės dalyviai tą ąžuoliuką labai rūpestingai pasodino iš anksto parinktoje vietoje, o studentai įsipareigojo jį prižiūrėti ir saugoti, kol suaugs į liekną ir tvirtą medį...

Jiems nekliudė nė žiema

...Prisimenu tada, 2011 m. vasario 11 d., LPD Birštono skyriuje vyko ataskaitinis susirinkimas, į kurį buvo pakviesta nemaža svečių. Dalyvavo vietos valdžios atstovai – Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, Birštono seniūnas Jonas Kederys. Iš Vilniaus atvažiavo LPD valdybos pirmininkas J. Dingelis, etnologė Gražina Kadžytė.

Lietuvai Pagražinti Draugijos pirmininkas Juozas Dingelis. Vytauto Leščinsko nuotraukos

LPD Birštono skyriaus pirmininkas Antanas Justinas Vilkas papasakojo, kaip buvo įkurtas šis skyrius, kokie svarbiausi jo atlikti darbai.

Skyriaus pirmininko ataskaitą susirinkusieji įvertino palankiai. J. Dingelis taip pat sakė, jog Birštono skyrius dirba puikiai. Tačiau ir kaip kitaip įvertinsi, kai to darbo rezultatai yra tokie, kad juos visi mato, kad nori prie bendrų pastangų prisidėti gražinant savo miestą ir visą Lietuvą. Tad ir organizacijos narių skaičius vis didėja.

Labai svarbu, žinoma, kad jos veiklą mielai palaiko vietos valdžia. Merė N. Dirginčienė sakė, kad jai labai patinka LPD Birštono skyriaus narių aktyvumas, susitelkimas. Kalbėdamas apie skyriaus veiklą, negailėjo gerų žodžių ir seniūnas. Trumpai sakant, susirinkusieji jautė, kad jų veikla yra vertinama, remiama, belieka tik dirbti toliau su tuo pačiu entuziazmu...

Tačiau vienas dalykas atrodė visai netikėtas: kaip tik per tą susirinkimą parašė prašymus priimti į LPD ir merė, ir seniūnas. Ir, aišku, buvo mielai priimti, o J. Dingelis jiems iškilmingai prisegė draugijos nario ženkliukus. Taigi niekam neliko abejonės, kad vietos valdžia skyriaus veiklą ateityje dar labiau rems. O kai atsiranda tokių aktyvių narių kaip Teresė Murauskienė, Stasė Belickienė, ir skyriaus pirmininkui nėra sunku visą tą veiklą koordinuoti.

Pasak G. Kadžytės, Birštono skyriuje yra daug nepaprastų, dvasingų žmonių, su kuriais visada malonu susitikti. O tą kartą kai kurie iš tų dvasingų ir draugijos veiklai pritariančių bei talkininkaujančių žmonių buvo apdovanoti padėkos raštais. Juos teikdamas A. J. Vilkas vylėsi, kad šie žmonės kada nors taps ir tikraisiais LPD nariais.

Taigi nors LPD Birštono skyrius dar, galima sakyti, visai jauna organizacija – gyvuoja tik antrus metus, bet nuveiktais darbais jau gali būti pavyzdys ir kai kuriems gerokai anksčiau veikiantiems skyriams. Ir labai gerai, kad tie darbai – ir bendras aplinkos tvarkymas, medelių sodinimas, ir įvairių švenčių organizavimas, kiti – visiems svarbūs.

Kas ta lemiama jėga?

Daugelyje LPD renginių teko dalyvauti ir man, tad turbūt jau galėčiau ir savo nuomonę pareikšti, kas vis dėlto taip sėkmingai stumia priekin tą sunkų didelės organizacijos vežimą? Valdybos pirmininkas J.Dingelis? Taip, tai tikrai geras organizatorius, kiekvienam žmogui randantis progą pasakyti šiltą žodį, pagirti kad ir už labai nedidelį indėlį į bendrą draugijos veiklą. Kartais stebiuosi, kaip jis visur suspėja – kas savaitę, kai kada ir ne po vieną kartą – važiuoja tai į vieną renginį, tai į kitą, o tie renginiai neretai – vienas viename Lietuvos gale, kitas – kitame...

Nežinau, kaip, bet J. Dingeliui pavyksta į draugijos veiklą tiesiogiai ar netiesiogiai įtraukti labai daug Lietuvoje visiems žinomų, iškilių žmonių – mokslininkų, rašytojų, publicistų, menininkų, kultūros darbuotojų, visuomenės veikėjų, dvasininkų ir net verslininkų. Mielai talkininkauja toje veikloje nemaža žiniasklaidos darbuotojų, žmonių su fotoaparatais, vaizdo kameromis rankose...

Bet neabejotinai ypatingą vietą toje ilgoje sėkmingo iškilių žmonių „atradimo“ grandinėje užėmė jau amžinybėn išėjęs poetas Justinas Marcinkevičius, kuris buvo LPD garbės pirmininkas ir kuriam šios draugijos veikla buvo ypač artima tuo, kad žadino ir tebežadina mūsų tautinę savimonę, ugdė ir tebeugdo pagarbą lietuvių kalbai bei kultūrai.

Todėl visai jau priartėjęs Lietuvai pagražinti draugijos įkūrimo 90-metis yra, aišku, ir didelė Juozo asmeninė šventė. Tačiau, nors būčiau linkęs paprieštarauti populiariam pasakymui, jog vienas lauke ne karys, nes tikras karys yra visada karys, bet ir toks gali nepalyginamai daugiau nuveikti, kai yra ne vienas. LPD sėkmingai toliau plėtoja savo veiklą, kad tokių žmonių, kuriuos tikrai galima pavadinti talentingais organizatoriais, esama daugelyje Lietuvos miestų, miestelių ir net kaimų. Jie visi drauge ir įkūnija tą jėgą, metai iš metų varančią visą sudėtingą organizacijos mechanizmą, kuris, kaip antai Birštone, pajėgia įtraukti į aktyvios veiklos sūkurį net valdžios žmones. Tokiais laimėjimais gali pasigirti anaiptol ne dažna visuomeninė organizacija.

Lietuvai pagražinti draugijos 90-mečio minėjimas

Kauno įgulos karininkų ramovėje (A. Mickevičiaus g. 19)

2011 m. balandžio 30 d. 13 val.

12.30–13.00 Registracija

13.00–13.15 Meninis prologas: Kauno choras „Indraja“ (vadovė Zinaida Gerasina), aktorius Tomas Vaisieta

13.15–13.30 „Draugijos įkūrimo idėja ir jos realizavimas minint 90-ties metų jubiliejų“. LPD valdybos pirmininkas Juozas Dingelis  

13.40–13.45 Draugijos atkūrėjos, Garbės narės Birutės Federavičienės žodis

13.30–13.40 „Kaunas – LPD lopšys“. Kauno J. Tumo-Vaižganto vardo LPD skyriaus pirmininkas Alfas Pakėnas

13.40–14.00 Svečių pasisakymai (Seimo, Prezidentūros, vyriausybės, Kauno savivaldybės, visuomeninių organizacijų atstovai)

14.00–14.10 „Draugijos ištakos ir raidos trajektorija“. LPD valdybos ekspertų grupės vadovas akademikas Romualdas Grigas

14.10–14.20 „Laiko ženklai – praeities ir dabarties sąsajos“, rašytojas Laimonas Inis

14.20–14.30 „Pranašo žvilgsniu žvelgęs į Europos politinę ateitį“. LPD Garbės nario, politologo Viliaus Bražėno 98-ąsias gimimo metines minint. Lietuvos moterų lygos pirmininkė, LPD garbės narė prof. Ona Voverienė

14.30–14.35 „Kūryba – sielos puošmena“. LPD Vilniaus skyriaus pirmininkas, rašytojas Jeronimas Laucius

14.35–14.50 LPD skyrių atstovų pasisakymai

14.50–15.00 Apdovanojimai

15.00–15.10 Draugijos naujų narių priėmimas su priesaika prie vėliavos

15.10 Koncertas. Dalyvauja Ąžuolo katalikiškosios vidurinės mokyklos ansamblis„Gilė“ (vadovai Artūras Sinkevičius, Dobilas Juška), aktorius Tomas Vaisieta, solistas Tomas Vaitkus

 

Lietuvai pagražinti draugija 

Kauno karininkų ramovė 

Atgal