VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

08.20. Atgaivinta praeitis

 Alfonsas Kairys

Laikraštyje ,,Lietuvos aidas“  (2018 01 27, Nr.19-1) rašiau apie Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  darbuotojus.

Ir atėjo A.Kubiliaus vyriausybės laikas tą instituciją panaikinti, instituciją, dariusią tiek daug gero žmonėms, gyvenantiems Lietuvoje ir už jos ribų.Vartau  jau agonijoje esančio departamento susirašinėjimus. Štai 2009 m. birželio 10 d. Ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus ir Užsienio reikalų ministro Vygaudo Ušacko  pasirašytas nutarimas Nr. 634 „DĖL TAUTINIŲ MAŽUMŲ IR IŠEIVIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVIŲ GRĮŽIMO Į TĖVYNĘ INFORMACIJOS CENTRO REORGANIZAVIMO“: ,,Reorganizuoti Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės iki 2010 m. sausio 1 d. išdalijant teises ir pareigas Kultūros ministerijai, Švietimo ir mokslo ministerijai ir Užsienio reikalų ministerijai.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr.43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2007, Nr. 72-2831) 22 straipsnio 8 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.96 straipsniu ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2000, Nr. 83-2511) 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybėnutaria:

1. Reorganizuoti Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės iki 2010 m. sausio 1 d. išdalijant teises ir pareigas Kultūros ministerijai, Švietimo ir mokslo ministerijai ir Užsienio reikalų ministerijai.

2. Patvirtinti Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės reorganizavimo išdalijimo būdu, perduodant teises ir pareigas Užsienio reikalų ministerijai, Kultūros ministerijai ir Švietimo ir mokslo ministerijai, sąlygų aprašą (pridedama).

3. Reorganizuoti Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centrą iki 2010 m. sausio 1 d. prijungiant prie Užsienio reikalų ministerijos.

4. Patvirtinti Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centro reorganizavimo prijungimo prie Užsienio reikalų ministerijos būdu sąlygų aprašą (pridedama).

5. Sudaryti šią Reorganizavimo komisiją (toliau vadinama – komisija):

Kęstutis Jankauskas - Užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius (komisijos pirmininkas);

Edmundas Aštrauskas - Užsienio reikalų ministerijos Teisės ir tarptautinių sutarčių departamento Teisės skyriaus atašė;

Žilvinas Beliauskas - Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centro direktorius;

Danutė Čornij - Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centro direktoriaus pavaduotoja;

Arvydas Daunoravičius -Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius; (...)

MINISTRAS PIRMININKAS ANDRIUS KUBILIUS

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS VYGAUDAS UŠACKAS

Nuo šio nutarimo pasirašymo iki 2009 gruodžio 31 d. vyko reorganizavimo darbai. A.Kubiliaus vyriausybės neįtikino dar 2008 12 22 Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių bendrijos raštas Nr. 16, kuriame rašoma: „(...) Mūsų  nuomone, minėto departamento (TMID - autorius) panaikinimas net visuotinės krizės metu būtų ne į naudą mūsų valstybės politikai ir santarvei šiame regione (Rytų Lietuvoje - autorius). Tuo esame giliai įsitikinę ir kreipiamės į Jus su prašymu Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą, įvertinus jo nuopelnus Lietuvos valstybei, neišformuoti. Pagarbiai, Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių bendrijos pirmininkas Albinas Gutauskas.“

Tėvynės pažinimo draugija rašte „Dėl dėmesio tautiškumui ir lietuvybei“, adresuotu irgi Vyriausybei  ir registruotu ten 2008 12 17 d. Nr. 21405, rašoma:  „Prašome naujosios vyriausybės įsiklausyti į mūsų Kreipimąsi ir nenaikinti  Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės - dabar ženkliausios valstybės institucijos, kuri nuosekliai ir apčiuopiamai palaiko tautinių vertybių puoselėjimą šalyje, Vilnijos krašte ir išeivijos bendruomenėse. Pirmininkas dr.Kazys Račkauskas, dr. Alma Gudonytė, dr.Natalija Kairiūkštytė, dr. Mindaugas Tamošiūnas“. Panašiai į Vyriausybę kreipiasi Vilnijos draugija, atskiros Rytų Lietuvos mokyklos  (Poškonių, Dieveniškių „Ryto“, Baltosios Vokės „Šilo“, Aukštadvario ir t.t.), tačiau iš ten gaunami maždaug tokio turinio atsakymai: „(...) „Tikimės Jūsų  tolesnio bendradarbiavimo šioje srityje, taip pat ir palaikymo Vyriausybės, turinčios priimti ryžtingus (kai kuriais atvejais nepopuliarius) sprendimus, tiek optimizuojant valstybės institucijų veiklą, tiek įveikiant situaciją šalies finansuose ir ekonomikoje (2008 12 31 d. LR vyriausybės kanceliarijos raštas - atsakymas Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių bendrijai Nr. G-3303/33-960).

Gal buvo paklūsta tik Pasaulio lietuvių bendruomenės balsui: „kreipiamės ir prašome sukurti (reorganizuoti esamą TMID) kaip atskirą departamentą,  tiesiogiai pavaldų Ministrui Pirmininkui  - Užsienio lietuvių reikalų departamentą prie LRV“. Toks dabar veikia Lietuvos Respublikos  užsienio reikalų ministerijoje.

Rūpinimasis tautinėmis mažumomis perduotas Kultūros ministerijai, įkūrus ten Tautinių mažumų skyrių, deja, jame  neatsirado vietos Rytų Lietuvos programų poskyriui (toks buvo Tautinių mažumų ir išeivijos departamente).

Saulėlydžio komisija (Komisijos sudėtis (2009 m.) Valentinas Milaknis – Ministro Pirmininko patarėjas (Komisijos pirmininkas); Deividas Matulionis – Vyriausybės kancleris (Komisijos pirmininko pavaduotojas); Petras Auštrevičius – Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas; Vytautas Kurpuvesas – Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas; Kęstutis Masiulis – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys; Rūta Vainienė – Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė; Algimantas Vakarinas – vidaus reikalų viceministras; Rimantas Večkys – Vyriausybės kanceliarijos Strateginio planavimo ir viešojo administravimo departamento direktorius; Ramūnas Vilpišauskas – Respublikos Prezidento patarėjas, Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovas; Artūras Zuokas – Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narys; Edmundas Žilevičius – Finansų ministerijos sekretorius) (koks romantiškas pavadinimas. Jo nežinomam, t.y, nepagarsintam, autoriui turėtų būti skirtas spacialiai sugalvotas apdovanojimas) savo darbą „atliko“. Būsimiesiems Rytų Lietuvos projektams (pirmiausiai, švietimo ir kultūros, tautiškumo ir pilietiškumo ugdymo, tautinės santarvės) kelias užkirstas.

Primintina, kad pirmą kartą Saulėlydžio komisija buvo įkurta 1977 metais Teksaso valstijoje JAV, siekiant nustatyti valstybinių institucijų darbo dubliavimąsi ir didinti jų veiklos efektyvumą.

Ir po 4 metų laikraštyje ,,Respublika“ (2013 03 22 d.)  išspausdintame žurnalisto Jauniaus Pociaus interviu,,Saulėlydžio komisijos pirmininkas R.Motuzas: Valdininkams nereikėtų drebėti, jų nemažės, tik algos didės“ su pervardintos Saulėlydžio komisijos  (tada ji - Viešojo valdymo tobulinimo komisija: tai jau šiek teik suprantamiau!) pirmininkas Remigijus Motuzas (dbr. Lietuvos Respublikos ambasadorius RF)  teigė, (...) kad Saulėlydžio komisija iš tikrųjų asocijavosi su institucijų mažinimu. Pradėjusių veikti Saulėlydžio komisijų uždavinys buvo peržiūrėti valstybinių institucijų skaičių ir atsisakyti nereikalingų. Manyčiau, kad tas etapas yra įveiktas. Iki šiol nemažai institucijų reorganizuota, uždaryta. Kaip vieną svarbiausių pasiekimų praėjusi Saulėlydžio komisija ataskaitoje nurodė Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės likvidavimą. Nesakau, kad tai yra blogai. Matyt, taip reikėjo. Kita vertus, paklauskime, ar tai buvo pagrindinė ir svarbiausia institucija, kurią reikėjo likviduoti. Juk šiandien neturime tautinių mažumų įstatymo, neišspręstas užsieniečių vardų ir pavardžių rašymas, tautinių mažumų švietimo problemos ir taip toliau. Manyčiau, daugiau turėtume žiūrėti valstybės institucijų efektyvios veiklos“.

Taigi, ar vertėjo reorganizuoti ir kas tuo laimėta? Bet... darbas jau padarytas: tik kažin ar gerai.

Kita vertus, tai buvo Vyriausybės dovana visiems, susijusiems su departamentu ir jame dirbusiems darbuotojams Naujųjų, 2010-ųjų,  metų proga!

 

 

 

Atgal