VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

11.09. 2018 metai – Lietuvos katalikių moterų sąjungosmetai:renginys Šiluvoje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

2018 m. spalio 20 d. į Šiluvą iš daugelio Lietuvos vietovių atvyko katalikės moterys  dalyvauti konferencijoje, minint Lietuvių katalikių moterų draugijos įkūrimo 110-ąsias ir Lietuvos katalikų moterų sąjungos įkūrimo 100-ąsias metines.

Lietuvių katalikių moterų draugijos ženklas pradėtas vartotas vėliavose. Sukurtas 1927 m. dailininko Antano Tamošaičio (1906 02 15– 2005 06 25)

Renginys vyko trijose erdvėse: Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje (Jono Pauliaus II g. 2), Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos pastoraciniame centre – Šventojo Jono Pauliaus II namuose (M. Jurgaičio g. 5) bei Piligrimų informacijos centre ir muziejuje (M. Jurgaičio g. 17).

Šv. Mišios

Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje – ypatingoje vietoje – vyskAlgirdas Jurevičius vadovavo šv. Mišių aukai. Kartu koncelebravo ir LKMS dvasios tėvas kun. Vytautas Rapalis. Primintina, kad  Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčia pastatyta 1912–1924 m. pagal architekto Antano Vivulskio projektą. Kertinį koplyčios akmenį pašventino prelatas Maironis. Dar iki Šv. Mišių aukos pradžios vysk. A. Jurevičius  kalbėjo, kad prieš 410 metų šioje vietoje pasirodė Švč. Mergelė Marija. Jos pasirodymas tokiu sunkiu katalikybei  metu buvo labai svarbus impulsas tikėjimui atgimti ir sustiprėti. Dabar irgi sunkus metas, tačiau dėmesį reikia kreipti ne tik į praeitį, bet žvelgti ir į ateitį. Svarbiausia– prašyti Švč. Mergelės Marijos globos.

Šv. Mišių metu giedojo LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro ansamblis „Angelo sparnas“ (vadovė Gintarė Masalskienė).

Katalikės moterys su Trispalve Šiluvoje prie Švč. Mergelės Marijos statulos

LKMS jubiliejinės konferencijos istorinė nuotrauka. LKMS atstovės Šiluvoje prie Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos. (prašom nenukirpti bažnyčios viršaus – turi matytis ne tik bokštai, bet ir kryžiai)

 

Konferencijos dalyvius sveikina JE vyskupas dr. Algirdas Jurevičius (kairėje). Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: LKMS pirmininkė Rita Baušienė, dr. Aldona Vasiliauskienė ir dr. Vilma Žaltauskaitė . Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės ir LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro archyvų

Homilijos metu vysk. A. Jurevičius komentavo popiežiaus Pranciškaus mintis apie moters pašaukimą dovanoti pasauliui švelnumą ir padėti visuomenei transformuotis į bendruomenę. Komentuodamas Evangelijos ištrauką apie padrąsinimą išpažinti tikėjimą, Vyskupas pastebėjo, jog dar ne visi katalikai išėjo iš sovietmetyje praktikuoto „pogrindžio“, nes kasdienybėje nedrįsta liudyti savo tikėjimo, tarsi ko bijotų. Čia ypatingą vaidmenį atlieka Katalikių moterų sąjunga,  vienijanti ir drąsinanti moteris bendrai katalikiškai veiklai. Maldos metu prašyta, kad Šiluvos Mergelė padėtų įvykdyti rezultatyvų katalikių moterų veiklosproveržį.

Po šv. Mišių katalikės moterys per visą aikštę – iki Šventojo Jono Pauliaus II namų nešė  10 metrų ilgio ir  3 metrų pločio trispalvę.

Pasirengusios rimtam darbui ir  Šventojo Jono Pauliaus II namuose skaniai pamaitintos katalikės moterys, dvasios vado kun. V. Rapalio paragintos skubėjo bendrai istorinei nuotraukai prie Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios.

Jubiliejinę – istorinę LKMS konferenciją Šiluvoje,  be šv. Mišių, sudarė dar trys dalys: sveikinimai, moksliniai pranešimai ir LKMS draugijų veiklos pristatymai.

Konferencija: sveikinimai

Konferencija, kurią labai sumaniai moderavo  LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro direktorė Alma Šiaudinienė, vyko Piligrimų informacijos centre. Direktorė,  sveikindama dalyvius, kalbėjo apie tris jubiliejus: tai ne tik katalikių moterų organizuotos veiklos 110 ir 100 metų minėjimas, bet ir LKMS vaikų ir jaunimo paramos centroįkūrimo 15-os metų sukaktis. Į A. Šiaudinienės pakviesto  ansamblio  „Angelo sparnas“ atliekamą  giesmę „Marija, Marija“ įsijungė visa salė.

LKMS pirmininkė Rita Baušienė, pradėdama renginį, pasidžiaugė atvykusiųjų gausa; sveikindama juos, visiems linkėjo sėkmės, gerų įspūdžių, susitelkimo ir pasišventimo tolimesniems darbams.

JE vysk. A. Jurevičiuskonferencijos dalyvius sveikino visų trijų sukakčių progomis, pabrėždamas, kad organizacija kiekviename laikmetyje turi išsigryninti veiklos tikslus ir rasti efektyvios darbuotės galimybių. Dabartinėje gyvenimo epochoje bet kuri organizacija arba atidžiai peržiūri savo tarnybą ir, atsinaujinusi bei suformulavusi naujus tikslus, turėdama aiškią viziją, veržiasi į priekį, arba ji „išsivaikšto“. Kaip pavyzdį Vyskupas paminėjo prieškaryje itin gausią pavasarininkų organizaciją: deja, atstačius Nepriklausomą Lietuvą, ji nebegebėjo atsikurti... Katalikių moterų 110 ir 100 metų jubiliejai istoriniame kontekste liudija politinių režimų kaitą. Prieškaryje moterys darbo  tikslus brėžė atsižvelgdamos į  to meto situacijas. Dabar reikia galvoti – ką daryti, kad pastebėtume aštriausias šiųdienes problemas, rastume savo vietą jų sprendimų kontekste. Vyskupas ragino Katalikių moterų sąjungą reflektuoti buvusią ir esamą veiklą, rasti terpę, kurioje sąjunga galėtų labiausiai pasitarnauti žmonėms. Ganytojas linkėjo įsigilinti į dabarties iššūkius, o juos perpratus atnaujinti veikimo būdus ir lyg strėlėms veržtis į priekį, telkiant katalikes moteris visuomeninei bei religinei veiklai. Tad būtina kiekvienai klausti savęs: „Ką šiandien galiu padaryti?“

Kaišiadorių draugijos pirmininkė Marytė Šakienė  perskaitė Seimo narės  Laimutės Matkevičienės sveikinimą, pabrėždama, kad tik Seimo narės iniciatyva šie metai buvo paskelbti ir Lietuvos katalikių moterų sąjungos metais.

LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narės Laimutės  Matkevičienės siūlymu 2018-ieji buvo paskelbti Lietuvos katalikių moterų sąjungos metais. Tuo siekta pabrėžti LKMS svarbą – organizuotos lietuvės katalikės moterys  visada skatino ir palaikė lietuvių tautos laisvės troškimą, nuveikė daug svarbių ir reikšmingų darbų Lietuvai.

2018-ieji, Seimo paskelbti  Lietuvos katalikių moterų sąjungos atkūrimo šimtmečio metais, labai gražiai įsipina į kitus prasmingus jubiliejus: Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejų, Simono Daukanto, Vydūno,Adolfo Ramanausko-Vanago, Tėvo Stanislovo, Lietuvosskautų judėjimo  bei Sąjūdžio trisdešimtmečio metais.

Vyriausybė patvirtino Lietuvos katalikių moterų sąjungos 110-ųjų įkūrimo ir 100-ųjų atkūrimo metinių minėjimo 2018 metais planą.  Kultūros ministerija kartu su asociacija ,,Lietuvos katalikių moterų sąjunga“, bendradarbiaudamos su savivaldybėmis, Lietuvos istorijos institutu, kultūros ir mokslo institucijomis, parengė kultūrinę, edukacinę programą, kurios didžioji dalis skirta regionams.

Konferencija: pranešimai

Po sveikinimų buvo išklausyti du pranešimai: „110 metų katalikių moterų kelias“ (dr. Aldona Vasiliauskienė) ir „Kunigo Povilo Januševičiaus socialinės veiklos pradžia“ (dr. Vilma Žaltauskaitė). Pranešimų santraukos bus išspausdintos kituose „Lietuvos aido“ numeriuose.

Iš 15 užsiregistravusių LKMS draugijų, konferencijoje dalyvavo dešimt, atvažiavo per 100 atstovių.

 

Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės ir LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro archyvų
Atgal