VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

11.13. 2018 metai – Lietuvos katalikių moterų sąjungosmetai (2): bendros LKMS draugijų veiklos kryptys

Dr. Aldona Vasiliauskienė

 

2018 m. spalio 20 d. Šiluvoje vyko konferencija, skirta Lietuvos katalikių moterų sąjungos 110-ųjų įkūrimo ir 100-ųjų atkūrimo metinių progomis.

Lietuvių katalikių moterų draugijos ženklas pradėtas vartotas vėliavose. Sukurtas 1927 m. dailininko Antano Tamošaičio (1906 02 15– 2005 06 25) 

LKMS draugijų veiklos pristatymai

LKMS draugijos pirmininkės arba jų pavaduotojos kalbėjo apie draugijų /  skyrių įsikūrimą, narių skaičių, veiklos kryptis, rengiamas kultūrines bei piligrimines keliones, išklausytas paskaitas, aplankytus ir aptartus spektaklius, organizuotus susitikimus su žymiais žmonėmis. Kai kurių draugijų moterys, siekdamos asmeniškai geriau pažinti Dievo Žodį, lanko Šventojo Rašto grupelę, kur dalijasi Šventojo Rašto skaitymo ir supratimo patirtimis. Nemažai katalikių įsijungusios į parapijos rūpesčių sprendimą, dar kitos dalyvauja Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) veikloje.

Nepamirštos ir problemos. Pirmiausia – narių skaičiaus mažėjimas: dalis jau iškeliavo į Amžinybę, kitos, būdamos garbaus amžiaus, dėl sveikatos nebepajėgia ateiti į renginius, tad traukiasi iš organizacijos. Bendras visų draugijų nerimas –  jaunų pajėgų, norinčių įsijungti į šią garbingą veiklą, trūkumas.

Nepaisant laimimų projektų, savivaldybės kasmet vis mažiau skiria lėšų, tad  sudėtinga organizuoti renginius, ekskursijas. Apgailestauta, kad, Socialinės apsaugos ministerijai priėmus nutarimą dėl mokinių stovyklavimo tik prie savo mokyklų (kitaip neskiriama lėšų), nutrūko katalikių moterų globojamų vaikų kelionės. Tačiau sumanios moterys ieško ir  randa naujų  būdų tradicijoms tęsti, veiklai išsaugoti.

Ne viena LKMS draugijos pirmininkė savo kalbą baigė viltingai: „Tikimės, kad laikai pagerės, ir vėl galėsime atnaujinti / efektyvinti savo veiklą“. 

Daugelis pasisakymų buvo iliustruoti nuotraukomis, videosiužetais. O Pasvalio LKMS pirmininkė Vlada Čirvinskienė konferencijos dalyviams pristatė nares –  pačią didžiausią delegaciją (24 dalyvius) su savo vėliava.

Kalba JE vyskupas Algirdas Jurevičius. Kairėje pusėje prezidiume sėdi konferencijos  moderatoriai  LKMS dvasios vadas kun. Vytautas Rapalis ir  Alma Šiaudinienė.

Pranešimą „110 metų katalikių moterų kelias“  LKMS konferencijoje Šiluvoje skaito  dr. Aldona Vasiliauskienė. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės ir LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro archyvų

Visos kalbėjusiosios džiaugėsi ir dėkojo dvasios vadui kun. V. Rapaliui, kad jis visada randa laiko atvykti į renginius, aktyviai juose dalyvauja, nestokoja gerų žodžių atliekamais darbais pasidžiaugti, moka skatinti ir taktiškai išsakyti pastabas, pamokymus bendram darbui gerinti.

LKMS pirmininkės Ritos Baušienės pasisakymas

LKMS veiklą apžvelgė bei planus ateičiai pristatė sąjungos pirmininkė Rita Baušienė, primindama Marijos Galdikienės, kuri net tris kartus buvo renkama Lietuvių katalikių moterų draugijos pirmininke, sumanymą – gegužės mėnesio pirmąjį sekmadienį švęsti Motinos dieną. Todėl 2018-tais Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje buvo iškilmingai paminėtas Motinos dienos 90 metų jubiliejus (Motinos dieną katalikės moterys pradėjo švęsti 1928 m.). Pirmininkė R. Baušienė palinkėjo visoms ir visiems atsiliepti į Popiežiaus Pranciškaus kvietimą „Gyventi save aukojant kitiems“.

Iš LKMS Kaišiadorių draugijos veiklos

LKMS Kaišiadorių draugijos pirmininkė Marytė Šakienė kalbėjo, kad jų draugija, įkurta 1996-aisiais, vienija 25 nares ir jau 18 metų gauna paramą iš Danijos. Per Kaišiadoris ši parama pasiekia Tauragę, Panevėžį, Širvintas. Pradžioje, iš Danijos gavus kompiuterių, pagal Katalikių moterų su pedagogais parengtus testus vykdytas projektas-konkursas  „Švieskime vaikus“. Nugalėtojams išdalyti kompiuteriai. Juos gavo kelios mokyklos. Be šios socialinės-labdaringos ir švietėjiškos veiklos, teikiama pagalba bažnyčiai. Draugijos narės bendradarbiauja su Kaišiadorių katedra: talkina piligrimystėje, padeda puošti ir gražinti Katedrą bei jos aplinką. Ne vieno konferencijos dalyvio atmintin įstrigo M. Šakienės žodžiai: „Paliekam pėdsaką savo mažų darbų veikloje,bet jį išvedame į didelį kelią“.

Apie  LKMS Panevėžio draugijos veiklą

Kad katalikių moterų draugija yra Panevėžyje, jos pirmininkė Milda Krasnickienė pirmiausia dėkojo mons. Juozapui Antanavičiui, paskatinusiam ir paraginusiam katalikes susiburti į draugiją. Pažymėtina, kad mons. J. Antanavičius keletą kadencijų buvo LKMS dvasios vadas. 

Panevėžio katalikės moterys, 1994 m. susibūrusios į draugiją, užsiima labdaringa, švietėjiška veikla, draugauja su Politinių kalinių ir tremtinių Panevėžio skyriaus bendrija. Pirmininkė M. Krasnickienė pasidžiaugė, kad Panevėžyje labai aktyviai veikia Trečiojo amžiaus universitetas (TAU). Katalikėms moterims buvo pasiūlyta vadovauti Dvasinio tobulėjimo fakultetui. Rezultatas – 50 fakulteto narių prisijungė prie 28 LKMS Panevėžio draugijos.

LKMS Zarasų draugijos  veiklos akcentai

2002 m. susikūrė LKMS Zarasų draugija, tada vienijusi 39 nares (pirmininkė Janina Akciutova). Vienos  jų labai aktyvios, nors šalia esama ir pasyvių narių.

Draugija veiklai intensyvinti siekia išnaudoti palankias politines situacijas. Lėšų (nors ir menkų) gaudavo iš projektų. Tad organizavo įvairius kursus, iškylą prie Antalieptės marių... Į Zarasus iš Panevėžio Caritas veždavo labdarą. Tačiau greit paaiškėjo, kad tai nuostolinga – per dideli atstumai, per brangi kelionė. Tad šią veiklą teko nutraukti.

Iš LKMS Radviliškio draugijos veiklos

Radviliškio katalikių moterų draugijos pirmininkė Aldona Poškevičienė  kalbėjo apie draugijos įkūrimą, jos įregistravimo problemas. LKMS Radviliškio draugiją 1995 m. įkūrė Jūratė Stankevičienė, kuri ir buvo išrinkta jos pirmininke. Draugijon susibūrė 20 narių. 1996 m. pirmininkė norėjo įteisinti draugiją Registrų centre, pasigamino ir antspaudą. Tačiau įregistruota tik 2003 m. spalio 17 d.

Nuo 1997 m., J. Stankevičienei atsisakius pirmininkės pareigų, LKMS Radviliškio draugijai vadovauja A. Poškevičienė, išgyvenanti dėl narių skaičiaus mažėjimo.

Pirmininkė dėkojo Šiaulių katalikių moterų draugijai už pagalbą, už kvietimus dalyvauti jų renginiuose.

Draugijos veikla orientuota į socialinę kryptį: kai kurių globojamų vaikų tėvams organizuotas susitikimas su psichologais, surengtos šventės su dovanomis nepasiturintiems – „Velykų bobutė“, „Trys Karaliai“, rinkta ir dalinta labdara. Be to, kaip pasakojo pirmininkė A. Poškevičienė, domimasi savo krašto istorija, ypač prieškario Katalikių moterų veikla Radviliškyje. Iš kelių parengtų projektų Radviliškio savivaldybei, 2015 metų projektas „LKMD veikla 1927–1940 metais Radviliškio krašte“ laimėjo konkursą. Gautos lėšos panaudotos medžiagai šia tema rinkti: kelionėms į archyvus, nuotraukoms, dokumentų kopijoms apmokėti. Sukauptos medžiagos pagrindu tikėtasi parengti ir išleisti knygelę apie Katalikių moterų veiklą Radviliškyje. Pirmininkė apgailestavo, kad, nesulaukus tikėtos pagalbos, darbas nutrūko.

LKMS Šiaulių Šv. Elžbietos katalikių moterų draugija

LKMS Šiaulių Šv. Elžbietos katalikių moterų draugiją pristatė pirmininkės Janinos Klungevičienės pavaduotoja Rima Kivilienė. Tai vienintelė visoje LKMS organizacijoje esanti draugija, turinti savo globėjos vardą – „Šv. Elžbietos katalikių moterų draugija“.

Ši draugija, įsikūrusi 1994 m., – pati gausiausia iš visų Lietuvoje veikiančiųjų  – jungia beveik 90 narių. Draugija atlieka nemažai svarbių socialinės srities darbų, organizuoja piligrimines keliones po Lietuvą, noriai dalyvauja kitų draugijų renginiuose. Visos Šiaulių Šv. Eližbietos katalikių moterų draugijos narės – aktyvios TAU lankytojos.

Pavaduotoja pasidžiaugė garbaus amžiaus sulaukusia, bet visuomet energinga  Vlada Rakauskaite – draugijos gyvąja enciklopedija. Vlada 2010 m. išrinkta LKMS Garbės nare.

 

 

 

 

 

Atgal