VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

11.24. 2018 metai – Lietuvos katalikių moterų sąjungosmetai (3):LKMS draugijų atlikti darbai

Dr. Aldona Vasiliauskienė

LKMS Tauragės katalikės moterys

Lietuvių katalikių moterų draugijos ženklas pradėtas vartotas vėliavose. Sukurtas 1927 m. dailininko Antano Tamošaičio (1906 02 15– 2005 06 25) 

Iš Tauragės atvykusi Remigija Černiauskienė prisipažino, kad jai labaimalonu dalyvauti tokiame gražiame jubiliejiniame renginyje. Trumpai priminė, kad LKMS Tauragės draugijos šviesios atminties buvusi pirmininkė Antanina Saveikienė  (1930 08 30–2014 08 04) 1996 m. kovo 6 d. oficialiai įteisino katalikių moterų draugiją, kurios tikslas – vadovaujantis 10 Dievo Įstatymų, tobulėti dvasiškai ir siekti vis gilesnio Dievo malonės veikimo, keliant uždavinius – dirbti taip, kad Lietuvoje stiprėtų dora ir teisingumas, būtų ugdoma meilė Dievui ir Tėvynei, diegiamas katalikiškas požiūris į santuoką ir moterį, puoselėjamos krikščioniškos šeimos tradicijas,  skatinamas pareigingumas ir atsakomybė bendruomenei, kad  tvirtėtų nusiteikimas dalyvauti katalikiškoje veikloje.

Šiuo metu draugija vienija 23 nares – labai aktyvias ir draugiškas. Katalikės  kasmet organizuoja iki 20 įvairių renginių. Kaip pasakojo LKMS Tauragės draugijos pirmininkė R. Černiauskienė, moterys dažnai renkasi bendrai maldai, Švč. Sakramento adoracijai, patarnauja bažnyčioje ir parapijos namuose, organizuoja renginius, rūpinasi krikščioniškų filmų demonstravimu. Nuo 2011 m. moterų katalikių iniciatyva kiekvieną vakarą kalbamas  Dievo Gailestingumo vainikėlis. Draugijos iniciatyva visose Tauragės dekanato mokyklose kasmet organizuojamas piešinių konkursas (pagal vyskupų paskelbtus metus). Piešinių konkurso laimėtojai apdovanojami nemokama kelione (laimėtus projektus finansuoja rajono savivaldybė) po Lietuvą.

LKMS jubiliejinės konferencijos istorinė nuotrauka. LKMS atstovės Šiluvoje prie Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos

JE vyskupas  dr. Algirdas Jurevičius (kairėje) ir LKMS dvasios vadas kun. Vytautas Rapalis  (dešinėje) Šiluvoje prie Šventojo Jono Pauliaus II  skulptūros

LKMS Pasvalio katalikės moterys  konferencijoje Šiluvoje. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės ir LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro archyvų

Draugijos narės rūpinasi daugiavaikėmis šeimomis,  siekdamos palengvinti jų gyvenimą, ieško rėmėjų. Moterų iniciatyva  pagerėjo Ingridos ir Vaclovo Lingių  šeimos, kurioje auga 17 vaikų, buitis: padedant rėmėjams,  pakeistas namo stogas,  langai, pastatytos sūpynės vaikams, nupirkta sportinio inventoriaus. Šeimai padedama maistu, drabužiais, ji dažnai aplankoma. Pirmininkė džiaugėsi, kad LKMS Tauragės draugijos moterų iniciatyva pakrikštyta 14 vaikučių, jiems surengta graži šventė (Pasakojimas  iliustruotas vaizdais).

Tauragės katalikių moterų veiklos pristatymą   R. Černiauskienė  baigė trumpu video medžiagos demonstravimu, liudijančiu  ir kitus atliktus darbus.

LKMS Vilkaviškio draugija

LKMS Vilkaviškio draugijos pirmininkė Konstancija Pušinaitienė kalbėjo, kad 1996 m. spalio 8 d. Vilkaviškio rajono savivaldybė įregistravo katalikių moterų draugiją kaip nevyriausybinę organizaciją, kad tuomet buvę 20 narių, dabar esą kiek mažiau.

      Pagrindinė veiklos kryptis – darbas su socialiai remtinų šeimų vaikais ir našlaičiais, daugiavaikių šeimų, rizikos grupių vaikais. Įsikūrusi draugija rašė  prevencines programas. Laimėjus konkursus, pasak  pirmininkės, plėtota konkreti veikla. Iš pradžių draugija buvo įsikūrusi savivaldybės skirtose patalpose. Kadangi reikėjo nemažai mokėti ne tik už jas, bet ir už visus patarnavimus, patalpų atsisakyta, moterys veiklą  perkėlė į dekanato skirtus darbo kambarius.

      Vilkaviškio katalikių moterų veiklos principai ir uždaviniai pirmiausia buvo išdėstyti „Pilietinės visuomenės plėtros programoje“. Už jos  įgyvendinimui skirtus 5 320 ekiu įsigyta baldų, įrengtas žaidimų kambarys vaikams. Vilkaviškio katalikių moterų draugija bičiuliavosi ne tik su norvegais, labdaros gaudavo ir iš vokiečių.

Svarbiausios  veiklos kryptys: materialinė gerovė, muzikinis vaikų lavinimas, istorinės – pažintinės kelionės, dvasinis tobulėjimas.

Rašyti projektai Atviros Lietuvos fondui, Baltijos – Amerikos partnerystės programai, PHARE Pilietinės visuomenės partnerystės programai.

K. Pušinaitienė pasakojo, kad už pinigus, gautus pagal projektus, vaikams buvo organizuotos kelionės po Lietuvą – aplankyta Klaipėda, Palanga, Vilnius, Trakai, Druskininkai, Anykščiai ir kitos svarbios istorinės vietos. Kauno muzikiniame ir Vilniaus operos ir baleto teatre lankyti spektakliai, kurių žiūrėjimas įgalino puoselėti vaikų kultūrinį sąmoningumą, lavinti saviugdos poreikį. Keletą metų dalyvauta Kauno sporto halėje vykusiuose koncertuose „Grok, Jurgeli“.

Gyvavusi  tradicija – vasaros atostogų metu grupė vaikų stovyklaudavo Pažaislio vienuolyne.  Iš čia lankė žymias Kauno vietas ir muziejus, Rumšiškių buities muziejų, svečiavosi Prezidentūroje, kur ponia Alma Adamkienė vaikams padovanojo bilietus į atrakcionus Sereikiškių parke, ekskursiją į televizijos bokštą.

         K. Pušinaitienė akcentavo, kad vaikai, stovyklaudami vienuolyne, tvirtėjo ne vien dvasiškai, kad įgavo pasitikėjimo, ramybės, bet ir mokėsi bendrauti bei gerbti vienas kitą, o maudydamiesi Kauno mariose – stiprėjo fiziškai. LKMS Vilkaviškio draugijos iniciatyva vaikai vienerius metus stovyklavo Raudonės pilyje įsikūrusioje mokykloje.

        Pirmininkė apgailestavo dėl Socialinės apsaugos ministerijos priimto nutarimo, kad vaikai stovyklauti gali tik prie savo mokyklų ir tik tada skiriamos lėšos. Dėl šios priežasties katalikių globojamų Vilkaviškio vaikų kelionės nutrūko.

Kaip pasakojo draugijos pirmininkė, taikantis prie susidariusių sąlygų, projektai pradėti rašyti Vilkaviškio savivaldybei, o vasaros stovyklos ruoštos tai vienoje, tai kitoje mokyklose. Deja, savivaldybė kasmet vis mažiau skiria pinigų, todėl įmanoma organizuoti vos vieną kitą ekskursiją.

 Vis dėlto K. Pušinaitienė  Vilkaviškio moterų katalikių nuveiktų darbų  pristatymą užbaigė viltingai: „Tikimės, kad laikai pagerės, ir vėl galėsime atnaujinti savo veiklą“.

LKMS Liudvinavo draugija

Liudvinavo draugijos (Marijampolės r.) pirmininkė Rima Daukšienė priminė, kad organizacija įteisinta 1990 m. Per šiuos beveik 30 metų pasikeitė narių sąrašas – neteko 11-os, į veiklą įsijungė 10 aktyvių naujokių. Dabar LKMS Liudvinavo draugijai priklauso 25 katalikės. Jos rengia pažintines keliones, susitikimus, dalis moterų lanko Šventojo Rašto grupelę. Yra ištikimų narių, tačiau kai kurios jų dėl sveikatos nebeateina į renginius, nors aktyviai tebesidomi katalikiška veikla.

LKMS Pasvalio draugija 

1994 m. rugpjūčio 22 d. atsikūrė LKMS Pasvalio draugija (kitur  ji įvardyta skyriumi). Pirmoji pirmininkė – atkūrimo iniciatorė ir organizatorė Bronė Aukštikalnienė greitai švęsianti 90-metį. Jos vadovaujamos katalikės moterys atliko daug prasmingų darbų. 

Po keturiolikos metų  (2008 m. kovo 9 d.) draugijos vadeles perėmė kun. Algirdo Palioko SJ  sesuo –  Aldona Ona Petkevičienė (1943 10 06–2016 07 23). Jai mirus, pirmininke išrinkta pavaduotoja Vlada Balzarevičiūtė-Anilionienė-Čirvinskienė. Šiuo metu organizuotų Pasvalio katalikių moterų yra 54, kurių net 24 atvyko į konferenciją Šiluvoje, iš kitų delegacijų išsiskirdamos atsivežta vėliava, savo rankomis pasisiūta, kurią dar 2002 m. rugpjūčio 11 d. pašventino tuometinis Pasvalio dekanas mons. Jonas Balčiūnas (1927 11 06–1949 09 25–2008 05 02 ).

Pasvališkės materialiai remia laikraštį „XXI amžius“ ir vaikų namus, vysto plačią švietimo, socialinę veiklą, organizuoja įvairius renginius, bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis Lietuvoje veikiančiomis katalikių moterų organizacijomis, apie savo veiklą plačiai informuoja  rajoninėje bei respublikinėje spaudoje. Atliktus ir tebedirbamus darbus liudijo nuotraukų gausa.

LKMS Vilniaus draugija

Jauniausias LKMS padalinys – 2017 m. įsikūrusi Vilniaus draugija, vadovaujama Dalios Michelevičiūtės. Pristatydama draugijos veiklą, pirmininkė, glaustai komentuodama, vardijo  per trumpą laiką atkliktus gana svarbius darbus, buriančius moteris, išklausytų paskaitų poveikį dvasiniam tobulėjimui, aplankytus ir aptartus spektaklius kultūriniam akiračiui plėsti, organizuotus susitikimus su žymiais žmonėmis. Dera priminti, kad Lietuvių katalikių moterų draugijos Vilniaus  skyrius buvo įsikūręs dar 1913 metais.

 

 

Atgal