VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

03 04. Įdomus ir prasmingas skautų renginys

Algirdas Berkevičius

Kasmet, vasario 22 dieną, viso pasaulio skautai mini skautiškojo judėjimo pradininko ir įkūrėjo lordo Roberto Baden Powellio ir jo žmonos, gimusios tą pačią dieną, gimtadienius. Vasario 22-oji pasaulio skautėms yra Susimąstymo diena. Apie šią dieną knygoje „Sese, budėk“ taip rašoma: „Susimąstymo dienos grandis, apjuosianti visą pasaulį, pradedama Naujoje Zelandijoje, nes ten prasideda diena. Saulei tekant, grupė N.Zelandijos skaučių įkopia į Eden kalno viršūnę netoli Auckland“... ir pirmiesiems saulės spinduliams brėkštant, maldoje, meilėje ir susikaupime pasveikina gimstančią Vasario 22-ją dieną“.

Skautai dalyvauja loterijoje

Toliau draugovių sueigos vyksta Islandijoje. Dešimt skaučių iš eilės uždega po žvakę ir įstato jas į žvakidę. Sueigos dalyvės drauge kartoja dešimt skaučių įstatų, prie kiekvieno pridėdamos „Skautė gera draugė ir sesuo kitai skautei“. Viena kitai paspaudžia kairę ir dainuoja apie draugystę.

„Ir mes norime būti skautais”, - sako tunto vadui jo anūkas

Kiti kraštai turi savo Susimąstymo dienos tradicijas, bet visur pabrėžiamas draugiškumas. Belgijoj skaučių vienetai rengia laužus. Australijoj visos skautės tą dieną vienu sutartu laiku nutraukia bet kokį darbą ir susikaupia trumpai maldai už viso pasaulio skautes. Olandijoj šventės rytą skautės renkasi atnaujinti savo įžodžio ir gauna žalią lapą su snieguolės žiedu, kurio baltumas simbolizuoja stiprią ir gają draugystę.

„Valdovų rūmai” tunto vadas R.Simonaitis su viešniomis, norinčiomis tapti skautėmis

Šiais metais ši diena gražiai, prasmingai ir įspūdingai buvo paminėta ir Vilniuje, tik ne 22-ją, bet 20-ą dieną. Renginys vyko Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. Renginį organizavo Lietuvos skautų sąjungos „Valdovų rūmų“ tunto vadovybė, vadovaujama vieno aktyviausių Sąjungos vadų, skautininko Ričardo Simonaičio. Pravedant renginį aktyviai dalyvavo ir LSS Tarybos pirmininkė, vyresnioji skautininkė Dalia Tarailienė, kuri savo intelektualumu, prasminga kalba, nuostabiomis eilėmis, skirtomis mūsų dainiui Justinui Marcinkevičiui atminti ir pagerbti, bei sudainuota daina visiems dalyviams ir svečiams padarė didelį įspūdį.

Šoka „Vilnios” pagrindinės mokyklos Vytauto Didžiojo draugovės skautės

Pagrindinį, išsamų ir vertą dėmesio pranešimą skaitė Kauno skautų atstovas, skautininkas Aloyzas Jagminas.

Nuostabą sukėlė didelė tunto skautų veiklos ir pasiekimų paroda, bei skautai, dalyvavę meninėje programoje. Už dainas ir šokius belieka tik padėkoti ir palinkėti sėkmės ateityje. Įdomu buvo stebėti ir „Raitijos“ skautų - skaučių pasirodymą, kadangi programėlė buvo kiek netikėta, bet įdomi.

Parodos atidarymas. Kalba tunto vadas s.Ričardas Simonaitis. Greta LSS Tarybos pirmininkė v.s. Dalia Tarailienė

Renginio pabaigoje „Valdovų rūmų“ tunto medaliais buvo apdovanoti du LSS skautininkai už ilgalaikį mūsų jaunimo auklėjimą skautiška dvasia, taip pat: Lietuvos Valdovų rūmų paramos fondo steigėjas, skautas akademikas Edmundas Kulikauskas. Medaliu buvo pagerbtas ir Lietuvos Bajorų karališkosios sąjungos vadas Jonas Ragauskas už bendradarbiavimą su tunto „Valdovų rūmai“ skautais ir už Vytauto Didžiojo biusto dovaną Griunvaldo muziejui. Buvo pagerbtas ir UAB „Arimex“ vadovas Arnas Jurskis už nuolatinę paramą skautams. Šis žmogus gali pasigirti ir tuo, kad jo senelė vyresnioji skautininkė Koletta Jurskienė ilgą laiką Lietuvos skautų sąjungoje ėjo labai atsakingas pareigas.

Vilniaus „Vilnios” pagrindinės mokyklos Vytauto Didžiojo draugovės stendas. Vadė Leonarda Misevič

Nors renginį galima vertinti tik teigiamai, labai gaila, kad mūsų plačioji visuomenė apie tai nebuvo informuota.

Skautų tunto „Valdovų rūmai”, K.Simonavičiaus draugovės stendas

Nuotraukos Jolantos Laurušienės

Atgal