VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Kultūra, menas

2022.02.21. METINĖ KONFERENCIJA

LLA sąjungos Garbės pirmininkė

Irena Montvydaitė – Giedraitienė

2022 m. sausio 29 d. į metinę konferenciją, Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčią Papilio g., rinkosi Lietuvos laisvės armijos karių ir rėmėjų sąjungos organizacijos nariai. Šv. Mišias už žuvusius laisvės kovotojus aukojo šios organizacijos narys, kapelionas kunigas, gvardijonas Saulius Bytautas. Vėliau konferencija tęsėsi bažnyčios salėje. Pilnoje salėje vieningai sugiedotas Lietuvos himnas. Tylos minute pagerbti Amžinybėn išėjusieji laisvės kovotojai. Konferencijos narius  pasveikino naujai išrinktas organizacijos pirmininkas dim. kpt. Zigmas Gulbinas. Plačiau apie Lietuvos laisvės armijos organizacijos ištakas papasakojo organizacijos pirmininko pavaduotojas Saulius Valiulis.

Toliau–ataskaita apie organizacijos nuveiktus darbus. Garbės pirmininkė Irena Montvydaitė-Giedraitienė pateikė žinias apie organizacijos veiklą per 17 metų. Ši pasipriešinimo prieš Lietuvių tautos okupacijas organizacija atkurta praėjus 15 metų po Nepriklausomybės atkūrimo. Buvusios daugiatūkstantinės organizacijos kovotojai ne kartą buvo kviečiami atsišaukti, susiburti, atgaivinti organizaciją. Tačiau, dėl kai kurių prieštaravimų, vis nepavykdavo.

LLA sąjungos Garbės pirminikė Irena Giedraitienė

LLA sąjungos pirminikas Zigmas Gulbinas, LLA sekretorė Raimundė Gečienė

 

2005 m. balandžio 9 d. Kauno karininkų ramovėje vykusioje istorinėje konferencijoje tema „LLA–Lietuvių tautinė pasipriešinimo organizacija“ įvyko organizacijos atkūrimas. Buvo sukviesti kariai, partizanai, šauliai, piliečiai, neabejingi Lietuvos nepriklausomybei. Organizacija atsikūrė su kariais ir rėmėjais. Atkūrimo iniciatoriai buvo mokytojas Vytautas Urbikas (Kelmė) (ilsisi Amžinybėje) ir verslininkas Albinas Klimas (Plungė). Vienbalsiai buvo nutarta, kad organizacijai vadovautų LLA nario, paskutinio Žemaičių apygardos vado dukra, LLKS narė Irena Giedraitienė. Nuo to laiko iki šių dienų praėjo 17 metų. Atkurtos organizacijos tikslas–įteisinti LLA vardą Laisvės kovų ir Lietuvos istorijoje, įamžinti LLA atminimą paminklais, rašytiniais ir statytiniais, vykdyti švietėjišką veiklą.

Kas nuveikta? Per 17 metų įvykdyta ne mažai projektų. Paminėtos tautos įvykių jubiliejinės datos. Pagerbti didvyriai kurie, dėl Lietuvos laisvės aukojo brangiausius turtus - savo gyvybes, kurių dėka galime džiaugtis šiandiena. Per kiekvieną organizacijos metinę konferenciją buvo pateikiami nauji planai, projektai... Paminėtos LLA organizacijos įkūrėjo Kazio Veverskio gimimo ir žūties metinės. Kreiptasi į Lietuvos vyriausybę dėl leidimo jo vardu pavadinti tiltą per Nevėžį, ties Raudondvariu, prie kurio  žuvo. Paminėtos LLA Žemaičių legiono vado Jono Semaškos žūties metinės. Paminėtos Lietuvos partizanų Žemaičių apygardos vado pulkininko Vlado Montvydo-Žemaičio gimimo ir žūties metinės. LR Seime paminėjome LLA Žemaičių legiono 65 - ąsias sunaikinimo metines. Pastatytas akmeninis paminklas Lietuvos laisvės armijai Plateliuose, Plungės rajone. Paminkle Iškaltas Karžygio portretas. Užrašytas šūkis „Lietuvių kova  dėl laisvės – amžina“. „ Paminklas stovės 500 metų“ – garantavo Žemaitijos skulptorius A. Vaškys. Pastatytas paminklas Varniuose, Telšių raj. Lietuvos partizanų Žemaičių apygardos vadui Vladui Montvydui. Prie buvusio NKVD pastato Varniuose pastatytas nerūdijančio metalo kryžius. Įamžinta Vlado Montvydo sodybos vieta, naujai perstatytas kryžius, pastatytas informacinis stendas. Paminėta 60 -ies metų sukaktis, kai Platelių miškuose veikė Lietuvos laisvės armijos „Vanagų“ karinė mokamoji stovykla. Pastatytas laukų akmens paminklas Vlado Montvydo gimtinėje Šilalės rajone Gatautiškės kaime. Legendinio Medvėgalio kalno papėdėje atstatytas Žemaičių apygardos bunkeris – vadavietė. Išleistos dvi knygos „Lietuvos laivės kovos Žemaitijoje“ (I ir II dalys). Knygose pateikiami tikri, neiškraipyti faktai apie tai, kaip vyko karas po karo–tikras partizaninis karas. Sukurti nuotraukų stendai iš kurių žvelgę dešimtys jaunų LLA vadų. Kituose stenduose atkurtos organizacijos veiklos ir darbų akimirkos. Vykusieji renginiai įamžinti mėgėjų filmuose. Suorganizuoti trys žygiai partizanų takais, Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinėje, kuri Žemaičių apygardoje - viena didžiausių. Suorganizuoti du sąskrydžiai prie Platelių ežero. Galėjome pabendrauti, pasidalyti prisiminimais, pasisukti šokių sūkuriuose.

          Pagerbiant žuvusiuosius už tėvynės laisvę, minint jubiliejines ir istorines datas, sukurti medaliai – ženklai. Organizacijos medaliai skiriami pagerbti LLA karius, rėmėjus, svečius už nuopelnus Tautai ir Tėvynei. Apdovanojimai įteikiami garbingoje aplinkoje.

Įvykdyta nemažai projektų. Tai buvo įmanoma atlikti tik su rėmėjų pagalba. Esame jiems dėkingi.

 Organizacijos veikla prasidėjo nuo monsinjoro Alfonso Svarinsko organizacijos vėliavos pašventinimo. Šita vėliava visur mus lydi iki šių dienų.

Dėl metų naštos ir sveikatos stovio tenka atsisakyti vadovavimo. Džiugu, kad 17 metų puoselėtą organizaciją galiu perduoti į garbingo asmens rankas.

Paskutinis projektas šios organizacijos yra vykdomas legendinio Medvėgalio kalno papėdėje. Čia, Karūžiškės II kaime, Šilalės raj. savivaldybėje, Lietuvos laisvės armijos karių ir rėmėjų sąjunga vykdo memorialinio objekto–partizaninės Žemaičių apygardos žeminės-vadavietės su natūralaus akmens paminklu statybos, įrengimo ir aplinkos sutvarkymo veiklas.

Ateities kartos mums neatleis jeigu nepaliksime tikros tiesos apie pasiaukojančią ir kruviną Laisvės kovotojų, raudonojo okupanto niekinamą - partizanų kovą.

LLA sąjungos Garbės pirmininkė

Irena Montvydaitė – Giedraitienė

 

Atgal