VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

2022.03.16. Poetinio žodžio kelionė

 

Zita Sinkevičienė

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje parengta Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkės, Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatės,poetės Dalios Milukaitės – Buragienės kraštotyrinė spaudinių paroda „Dėsiu žodžių prasmę į eilėraščių puokštę“.  Lietuvos poetė ir medikė gimė Lazdijų rajone, Šeštokuose.

Kūrybą mėgusi nuo vaikystės poetė sako turėjusi tikslą gydyti žmogaus sielą kaip poetė, ir kaip gydytoja išgydyti žmogaus akis. Juk akys tai sielos veidrodis.

Dalia Milukaitė-Buragienė 

Poetė rašė, kad  vaikystėje per literatūrines radijo valandėles  klausėsi lietuvių  poezijos kūrinių. Kūrybos šaknys tikriausiai atėjo iš senelio brolio, kunigo Antano Miluko. Jis buvo  redaktorius ir knygų leidėjas. Vaikystėje matydavo ant aukšto sukrautas visas jo knygas, domėjosi literatūra. Poetė daug rašo apie savo tėviškę, Šeštokus, apie Žemaitiją, kurioje ilgai gyveno (Naujoji Akmenė), apie įžymius tautiečius (Simoną Daukantą, Maironį), apie savo garsųjį dėdę, knygnešį, leidėją Antaną Miluką.

 

ŽODŽIO ŠVIESA

Knygų leidėjui, rašytojui, knygnešiui ir kunigui Antanui Milukui (1871-1943)

 

1

Šeštokų kaimelis. Purienų ir karklų laukai,

Alyvų akelės ... Birželį - stebuklas šviesus! -

Čia gimė ir augo, mokėsi ir iškeliavo

Didžiausias šio kaimo žmogus.

2

Tu gyveni mano eilėrašty,

Tyras vaikystės blizgesy,

Skaidriajam meilės spinduly.

Esi šviesus ir nemarus,

Esi aušra pirmoji knygose

Ir pirmo palytėjimo styga

Į kelią amžiną -

Lietuviškus žodžius.

3

Aš gimiau tuos namuos,

Kur Tavieji žvaigždynai

Liejo šviesą ir skleidė

Lietuviško žodžio garsus,

Ir žinau, kad kely,

Į kurį taip skubėjai,

Gimė žodžiai:

Meilė, Tėvynė, Žmogus.

4

Kas priglaus prie krūtinės

Tavo raštų žiedynai -

Susvyravo lemtis -

Amerika ar Lietuva

O lietuviškų žodžių žiedynas 

Tau apšviečia šeštokus mažus...

Tai juose ... Tai juose - Lietuva.

5

Tu - žmogus fenomenas.

Balto žodžio šalnoj

Surinkai ašarėles širdies,

Pasakei: „Duokit Lietuvai ranką ...“

Milijoninis kelio atstumas

Nematė lietuviško žodžio mirties.

6

Ateinu su Tavim. Ir su Lietuva.

Po baltaisiais šeštokų beržais

Mus paklausia balsais

Senos protėvių vėlės:

„Ar lietuviškas žodis skambės?“

7

Keliasi kryžiai, keliasi žvaigždės.

Vėl prisikėlė žemelė gimta.

Šimtmečio vėjai dulkėmis braižos,

Nušluosto užmarštį meilės ranka.

Kur koplytėlė, lelijos žiedas,

Alyvų upės, šviesūs laukai?

Kur jūs, namučiai, kodėl pasenot?

Tamsėja topoliai, kelias ilgėja ...

Rymo Šeštokai -

Dievo malda.

8

Padainuokim abi, tėviškėle,

Apie didįjį žmogų - Lietuvą,

Kuris gimė Žaliojoj gatvelėj,

Po berželių baltų karalija,

Ten, kur liepos jaunystėj rasojo,

Aviliai glaudė dūzgesį taikų

Ir kur medų gimtinei tausojo -

Lyg lietuviško žodžio vaisių ...

9

... Bet gimtųjų namų laiko audros netranko,

Čia Šeštokai - didžiosios giminės pradžių pradžia,

Žalios vasaros lankos, jazminas po langu -

Nemirtinga tėviškėlė man po saulės šviesa.

Švelnios topolių rankos namus tuos apglėbė,

Vėl klevai jaunyste sužaliuoja kieme -

Skleidžias liepžiedžių rūbai tokie paslaptingi

Lyg gimtosios kalbos atmintis ir pradžia.

Mano sielos gelmė - Tavo knygų pasauly ...

Kunigaikštį Algimantą skaitom, o matom Tave.

Tavo vasaros čia, kur bijūnai žiedelį sukrauna.

Gal todėl Tave žino ir mena visa Lietuva!..

1997.03.16

 

Poetės eilėraščiai – tarsi siaučianti jausmų bangų jūrą, pavasario apipinta baltais žiedų nuometais. Joje gali rasti džiaugsmo pasaulį, nuraminti neviltį ir skausmą, įsisąmoninti amžiną tiesą, jog „mūsų gyvybės džiaugsmas – kiekvieną diena“.

Pirmoji poetės knyga išleista 1990 metais,  pirmieji poezijos rinkiniai: „Virš pilkos dienos“ (1990), „Ilgesio paukštė“ (1995), „Vakaro vėjas“ (1996), „Likimo rožė“ (1997) ir t.t.

 Su savo kūrybos pristatymais poetė važinėja po visą Lietuvą, neaplenkdama ir mažų Lietuvos rajonų. Juose lankydamasi ir bendradarbiaudama su žmonėmis neretai sukuria tam kraštui ar sutiktam žmogui akrostichų ( eilėmis parašytas tekstas, kur sujungus pirmąsias kiekvienos eilutės raidės gaunamas žodis – miesto pavadinimas, žmogaus vardas, pavardė. Išleidusi 37 poezijos knygas, iš jų 4 vaikams. Daugkartinė medikų poezijos pavasarių laureatė ir prizininkė, Akmenės krašto Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatė (2004m.), Vilkaviškio mažojo poezijos pavasario laureatė (2002, 2009) JAV (Los Andželas) Stasio Bataičio literatūrinės premijos laureatė (1999, 2004), Eduardo Šulaičio (Čikaga, 2004) literatūrinio fondo premijos laureatė. Išleistos 2 knygos Brailio raštu ir keturios garsinės poezijos knygos. D. Milukaitė-Buragienė ne tik skaito savo kūrybą, bet parodo kaip atrodo Brailio raštu užrašytos knygos, mat autorės net dvi  knygos yra skirtos  mažiesiems skaitytojams, turintiems regėjimo  negalią. Tai parodo poetės atjautą silpnesniam, jos pastangas suteikti galimybę neįgaliesiems socializuotis visuomenėje. Poetė vaikams yra išleidusi šias knygas: „Medžių abėcėlė“ (2005), „Lietuvos uogelės“(2007), „H. K. Anderseno pasakų herojai“ (2008), „Tėviškėlės akmenėliai“ (2011).

Už akrostichų rinktinę „Viltingais žodžiais virpanti styga“ (2008) Factum agentūros pripažinta Lietuvos rekordu ir įrašyta į raštijos skyrių, kaip daugiausia parašiusi akrostichų autorė Lietuvoje – 217 šio žanro eilėraščiu. Dalia Milukaitė-Buragienė išleido savo naująją akrostichų rinktinę „Iš jausmo išaugus“ kurią agentūra Factum  pripažino nauju literatūriniu Lietuvos rekordu. Knygoje publikuojama 450 akrostichų, kurie skirti įvairių profesijų ir pomėgių žmonėms, tiek įžymioms  datoms paminėti.

Išleido knygą „Kamanų klampynė“ (2010), sonetų vainikas, skirta Kamanų Valstybinio gamtinio  rezervato  gamtai apdainuoti.

Su Anapilin išėjusiu poetu Vladu Buragu yra išleidusi šias knygas „Neramioji liepsna“ (1998), „Dviejų saulių nemigusios žaros“ (2000),  eilėraščių rinktinė „Gerumu vienas kitą apgynę“ (2010), eilėraščių rinkinį „Mintimis ir širdimi“ (2014), išleido knygą „Poezijos dainius“ su Vytautu Šiaudyčiu (2018 straipsnių ir eilėraščių rinkinys apie poetą Vladą Buragą). Poetės  yra išleistos garsinės knygos: „Čiulba ulba volungėlė“, skaito aktorė Virginija Kochanskytė,  „Stebuklingąjį žmogų šaukiu“, skaito aktorė Jūratė Onaitytė. Garsinių knygų įrašus galite pasiklausyti Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos internetinėje literatūrinėje svetainėje www.akmeneskrastoliteratai.lt. Apie poetę informaciją galite rasti Akmenės krašto enciklopediniame žodyne, kuris randasi Viešosios bibliotekos internetinėje svetainėje www.abiblioteka.lt.

Poetės kūryba yra publikuojama Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“, literatūriniame žurnale „Metai“, literatūriniuose almanachuose „Žiemgalijos užrašai“ I, II, III dalyse. Viešosios bibliotekos direktorės Zitos Sinkevičienės išleistose literatūrinėse rodyklėse „Gėlės – žemės džiaugsmas“, „Kūrybos paukštė viršum Tėvynės klonių“, „Literatūrinio rudens paletė“, „Poezijos keliai veda į Lietuvą“, „Viešoji biblioteka informacijos ir kultūros skleidėja“ I, II, III, IV dalyse ir t.t.

Gerbiama poetė yra išleidusi almanachą „Mieloji mano, rudenio žemele“, 2018 metais išleido Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąvadą, albumą „Vardą rašysim ant laiko delnų“.

Nuo 2017 metų poetė Dalia Milukaitė-Buragienė Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos  pirmininkė, periodinio leidinio „Gintaro gimtinė“ redaktorė.

Pagal poetės sukurtas eiles dainuojamos dainos, skirtos tėviškei, gimtinei. Didelio populiarumo sulaukė dainininko Arūno Armono atliekama daina  „Miela mano“.

Eilę metų Viešosios bibliotekos ir jos filialų literatūriniai, informaciniai renginiai buvo filmuojami ir patalpinami Akmenės krašto literatų internetinėje literatūrinėje svetainėje www.akmeneskrastoliteratai.lt. Ventos regioninė televizija turi filmuotos medžiagos už kelis dešimtmečius apie Akmenės kraštą, apie Viešosios bibliotekos ir jos filialų literatūrinius renginius, seminarus, konferencijas. Gerbiamai poetei Daliai Milukaitei – Buragienei Ventos regioninė televizija parengė filmuotą  literatūrinių prisiminimų ciklą „Literatūrinių renginių jūroje“. Poetė buvo nustebinta ir padėkojo už malonius prisiminimus Ventos regioninei televizijai, Viešajai bibliotekai, skaitytojams.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė (dokumentinio filmo autorė, režisierė) kartu su Šiaulių  kino meno klubo pirmininkų Viktoru Gundajevu (dokumentinio filmo operatorius) sukūrė dokumentinius filmus: „Akmenės kraštas ir jo žmonės“, skirtą Akmenės rajono 70-mečiui ir„Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ženklai: prasmė ir kaita“, skirtą Viešosios bibliotekos 75-erių metų įkūrimo jubiliejui paminėti. Šiuose dokumentiniuose filmuose minima poetė Dalia Milukaitė-Buragienė. Filmus galima peržiūrėti http://www.abiblioteka.lt/lt/filmu-leidyba.

Prancūzų rašytojas, filosofas Volteras yra pasakęs: „Dėkingumas yra nuostabus dalykas. Jis padaro taip, kad kas nuostabu kituose, priklausytų ir mums“.

Viešosios bibliotekos ir jos filialų fondai pasipildė  Dalios Milukaitės-Buragienės dar neturėtomis knygomis, kurios džiugins skaitytojus ir suteiks įdomių  žinių.

 

„Atsiklaupiu prieš knygų lentyną –

Ten gyvena poezijos Dievas.

Ir skamba eilėraščių himnas,

Užpildantis rimstančią sielą“.

 

(iš Dalios Milukaitės – Buragienės poezijos  rinktinės „Skamba devynbalsė mūzą“)

 

 

 

 

 

 

Atgal