VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Į pradžią

12.01. ES bankų pertvarkymas: ES auditoriai pateikia 2020 m. atskleistos informacijos apie riziką apžvalgą ir vertinimą

Europos Audito Rūmai privalo kasmet teikti ataskaitas dėl bet kokios finansinės rizikos, kylančios dėl teisinių procesų, susijusių su bendru pertvarkymo mechanizmu (BPeM) – ES sistema, kuria bankų sąjungoje užtikrinamas tvarkingas žlungančių bankų pertvarkymas. 2020 finansiniais metais Bendra pertvarkymo valdyba (BPV) nenurodė jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų, susijusių su pertvarkymo sprendimu, bet nurodė įsipareigojimus, susijusius su teisiniais ginčais dėl bankų įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą (BPF). Auditoriai mano, kad informacija atskleista tinkamai, tačiau atkreipia dėmesį į naują teismų praktiką, dėl kurios sumažėja finansinė rizika. Todėl jie BPV rekomenduoja kitais metais iš naujo įvertinti jai kylančią riziką pagal naują metodą.

Bendrame pertvarkymo mechanizme, kuris įsigaliojo 2014 m., dalyvauja BPV, Europos Komisija, Taryba ir nacionalinės pertvarkymo institucijos. BPV atlieka pagrindinį vaidmenį ir administruoja Bendrą pertvarkymo fondą, kuris finansuojamas bankų ex ante įnašais ir gali būti naudojamas bankų pertvarkymui remti. Iki šiol BPF nebuvo panaudotas, tačiau daug teismo procesų tebevyksta.

„Sunku numatyti su banko pertvarkymu susijusių teismo procesų baigtį ir jų poveikį, – teigė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Rimantas Šadžius. – Vis dėlto suinteresuotosioms šalims yra svarbu žinoti tiksliausią galimos finansinės rizikos įvertį. Būtent todėl BPV turėtų rasti būdą, kaip iš naujo įvertinti vykstančių ginčų dėl bankų įnašų į fondą poveikį, ypač atsižvelgiant į naują teismų praktiką.“

ES lygmeniu nagrinėjama 100 bylų, susijusių su 2017 m. įvykdytu „Banco Popular Español“ pertvarkymu, o nacionaliniu lygmeniu vykstančių administracinių procesų ir teismuose nagrinėjamų bylų skaičius siekia 1 451. Ieškovai prašo panaikinti BPV pertvarkymo schemą ir Komisijos patvirtinimo sprendimą. Kai kurie ieškovai taip pat pateikė neteisėtumu grindžiamus prieštaravimus dėl teisinio pagrindo ir ieškinius ES dėl žalos atlyginimo. Be to, ES teismuose pareikšti trys ieškiniai, kuriais prašoma panaikinti BPV sprendimus dėl abiejų ABLV bankų ir banko „PNB Banka“ nepertvarkymo. BPV ir Komisijos vertinimu, nepalankios teismo proceso baigties tikimybė yra maža. Todėl jos nenumatė, kad tam prireiks išteklių, ir dėl 2020 finansinių metų nenurodė jokių susijusių neapibrėžtųjų įsipareigojimų. Auditoriai nerado įrodymų, kurie tokiam vertinimui prieštarautų. Taryba nedalyvauja jokiuose teisiniuose ginčuose, susijusiuose su jos užduotimis pertvarkymo srityje, todėl ji jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų neatskleidė.

Kalbant apie teisinius ginčus dėl bankų įnašų į BPF apskaičiavimo, 2020 m. BPV atskleidė 5 561 milijono eurų dydžio neapibrėžtuosius įsipareigojimus, susijusius su 41 ES lygmeniu vykstančiu teismo procesu. Kitaip nei ankstesniais metais, BPV neatskleidė neapibrėžtųjų įsipareigojimų, susijusių su nacionaliniais procesais dėl sprendimų dėl ex ante įnašų, vadovaudamasi Teisingumo Teismo neseniai priimtu sprendimu, kuriame pabrėžiama, kad nacionaliniai teismai neturi kompetencijos panaikinti šių sprendimų. Kita vertus, auditoriai pažymi, kad BPV laikėsi apdairaus požiūrio ir kaip neapibrėžtuosius įsipareigojimus atskleidė visą ES lygmeniu ginčijamų ex ante įnašų sumą, atsižvelgdama į praėjusių metų sprendimą, kuriame keliamas klausimas dėl ex ante įnašų apskaičiavimo metodikos teisėtumo. Tačiau jie taip pat pažymi, kad mažai tikėtina, jog BPV turės kompensuoti visą įnašų sumą. Atsižvelgdami į tai ir į naują Teisingumo Teismo sprendimą, kuriuo patvirtinamas metodikos teisėtumas, auditoriai rekomenduoja iš naujo įvertinti 2021 m. atskleidimus. Siekiant atskleisti tikslius rizikos įverčius, visų pirma reikėtų parengti metodą, pagal kurį būtų apskaičiuojamas numatomas skirtumas tarp įnašų sumų, nurodytų pradiniuose sprendimuose, ir sumų, kurios gali būti nurodytos persvarstytuose sprendimuose. Jie taip pat rekomenduoja nacionalinių bylų rizikos stebėseną vykdyti tol, kol dauguma bylų bus išspręstos.

Bendroji informacija

Šioje audito ataskaitoje nagrinėjami tik 2020 finansinių metų neapibrėžtieji įsipareigojimai, atsiradę dėl BPV, Europos Komisijos ir Tarybos užduočių pagal BPeM reglamentą vykdymo. Ji paskelbta Audito Rūmų interneto svetainėje 23 ES kalbomis.

Atgal