VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parama, labdara

12 06. Surengtas dešimtasis Valdovų rūmų paramos vakaras

Valdovų rūmų paramos fondas surengė jau dešimtąjį tradicinį Valdovų rūmų atkūrimo paramos vakarą. Tai įvyko 2011 m. lapkričio 19 d. Taikomosios dailės muziejuje. 2009 m. paramos vakaras pirmą kartą vyko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose. Tačiau šis paramos vakaras dėl vykstančių statybos darbų vėl surengtas Taikomosios dailės muziejuje.

Renginio pagrindinė tema buvo Valdovų rūmų trečiojo aukšto reprezentacinės salės frizas. Tai greta sosto salės esančios salės sieninė tapyba, kuri susideda iš 23 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės dignitorių herbų. Renginio tikslas buvo pristatyti šį įspūdingą projektą, kuris bus įgyvendintas rėmėjų lėšomis iki 2013 m., kai Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai, ir Rūmai bus naudojami renginiams. Džiaugiamės Valstybės institucijoms nutarus, kad Valdovų rūmai turi veikti 2013 m.

Viduramžių pasiuntinių riteriai sutinka svečius

Vakaro svečius sutiko prie muziejaus durųTrakų pilies brolijos „Viduramžių pasiuntiniai“ šarvuotų riterių garbės sargyba. Salėje svečius priėmė Fondo steigėjai Dalia Gruodienė ir Valdybos narys Edmundas Kulikauskas. Svečius sveikino ir siūlė loterijos bilietus renesansiniais rūbais išsipuošę Vilniaus licėjaus moksleiviai.

Iki Valdovų rūmų atidarymo šiame muziejuje bus Valdovų rūmų vertybių ekspozicija. Renginys vyko muziejaus antrojo aukšto salėje, kurioje visos sienos yra papuoštos Valdovų rūmų gobelenais – ji vadinama „Gobelenų sale“. Tai sudarė puikią aplinką ir labai tinkamą aurą susirinkusiems pusantro šimto svečiams. Visus svečius sveikino ir programą vedė aktorius Saulius Čėpla.

Programos pirmąją - meninę - dalį atliko Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, kurio meno vadovas ir dirigentas prof. Donatas Katkus. Koncerto solistai buvo saksofonistas maestro Petras Vyšniauskas ir jo sūnus trimitininkas Dominykas Vyšniauskas. Muzikiniai kūriniai buvo renesansiniai ir šiuolaikiški. Prof. D.Katkus pristatė juos su humoru, su autorių sulietuvintom pavardėm ir jo sukurtais istoriniais įvadais. Tai suteikė visam vakarui gerą nuotaiką. Savo žodžiais programos metu prof. D. Katkus parodė, kad jis yra nuoširdus Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjas. O Petras Vyšniauskas, vienas iš Fondo steigėjų, parodydamas entuziazmą, 2001 m. suorganizavo aštuonis koncertus-renginius Valdovų rūmų požemiuose bei užsienyje. Vieną iš jų Rūmų požemiuose atliko Šv.Kristoforo orkestras, vadovaujamas prof. D.Katkaus.

Valdovų rūmų atkūrimo ir Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų veiklą apžvelgė direktorius dr. Vydas Dolinskas. Muziejus dirba sunkiomis sąlygomis, t.y. negali priimti lankytojų, neturi ekspozicijų bei normalių darbo valandų, nes pastato darbai nėra baigti. Jis tikisi, kad bent pusė Rūmų bus įrengti ir perduoti Valdovų rūmų muziejui 2013 m. birželio mėn. Nors ir šiomis sąlygomis nuo 2009 m. per Muziejaus gidų vedamas ekskursijas, edukacines programas ir renginius su Rūmais susipažino virš 100.000 visuomenės. Iki metų pabaigos Muziejus bus išleidęs 30 knygų ir apie 80 informacinių leidinių bei surengęs daugelį renginių. Jis kvietė vakaro metu susipažinti su laikinai esančia Valdovų rūmų vertybių ekspozicija šiose Taikomosios dailės muziejaus patalpose.

Valdovų rūmų paramos fondo valdybos pirmininkas Algirdas Vapšys trumpai apžvelgė Fondo veiklą. Fondas buvo įsteigtas 2000 m. ir jo veikla labai plati. Fondas dovanojo Valdovų rūmams kultūros vertybių, kurių tarpe 5 gobelenai, parėmė leidinius apie Valdovų rūmus, vasaros metu rengė renginius Katedros aikštėje prie Valdovų rūmų ir vykdė kitą veiklą. Šiais metais, sustabdžius Valdovų rūmų statybas, Fondas inicijavo, kad būtų sušauktas Valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties klausimų komisijos posėdis padėti spręsti iškilusias problemas. Fondo ir daugelio nuomonė yra, kad jeigu iš tiesų yra rasti nusižengimai, reikia rasti ir teisti nusižengusius, bet negalima žlugdyti Valdovų rūmų atkūrimo projekto, t.y. LR Seimo priimto įstatymo projekto – Tūkstantmečio projekto, kur tiek daug darbų atlikta ir tiek mažai reikia atlikti, kad Rūmus būtų galima naudoti. Fondas taip pat aktyviai dalyvavo renkant iškilių asmenų parašus, kad Rūmų atkūrimo darbai būtų tęsiami. Kultūros ministrui Arūnui Gelūnui įteiktas įspūdingas sąrašas su daugiau negu 700 parašų – universitetų rektorių, akademikų, nacionalinės premijos laureatų ir kitų žinomų asmenų. Šią vasarą Fondas tęsė Katedros aikštės ceremonijas, kurias padėjo finansuoti Vilniaus m. savivaldybė. Fondas taip pat aktyviai padeda įgyvendinti įvairius Valdovų rūmų paramos komiteto JAV projektus.

Valdovų rūmų paramos komiteto JAV projektus apžvelgė pirmininkė Regina Narušienė. Pasaulio lietuvių bendruomenė nuo pat pradžios pritarė Valdovų rūmų atkūrimo įdėjai. Visi PLB pirmininkai – Vytautas Kamantas, Gabrielius Žemkalnis ir Regina Narušienė yra Valdovų rūmų paramos fondo steigėjai. Paramos komitetas JAV buvo įsteigtas 2003 m. ir jau finansavo svarbius objektus – Gotikinės menės įrengimą, t.y. grindinį, krosnį, langų vitražus ir kitus elementus. Komitetas taip pat finansavo Didžiosios menės, 100 metrų (300 pėdų) ilgio frizo su 71 Valstybės ir savivaldybių herbais dizainą. Autorius yra dailininkas Arvydas Každailis. (Dalis šio frizo jau pagaminta ir sumontuota. Frizą audžia UAB „Audėjas“, jo gamybą finansuoja Lietuvos savivaldybės.) Jau prieš daugiau kaip metus buvo nulietas Tūkstantmečiui paminėti varpas, kuriam šiuo metu gaminamas stovas. Varpo idėja kilusi iš JAV lietuvių dovanoto varpo Lietuvai 1922 m., kuris turėjo skambėti Vilniuje, bet, Lenkijai okupavus Vilnių, jis buvo pakabintas ir liko Kaune. Viena rėmėja taip pat finansuoja Valdovų rūmų Saulės laikrodžio projektą, kuris turėtų būti įgyvendintas 2012 m. Komitetas labai suinteresuotas šio vakaro pagrindine tema – trečiojo aukšto reprezentacinės salės frizu su LDK valstybės dignitorių herbais ir, jeigu turės pakankamai lėšų, sutiks finansuoti šią sieninę tapybą. Tai svarbus projektas, kuris puoš Valdovų rūmus, kai čia vyks renginiai 2013 m., Lietuvai vadovaujant Europos Sąjungos tarybai.

Fondo valdybos pirmininkas Algirdas Vapšys aptaria Fondo veiklą

Valdovų rūmų trečiojo aukšto reprezentacinės salės frizo pagrindimą pristatė istorikas dr. Edmundas Rimša. Jis svečius supažindino su kiekvienu iš 23 dignitorių herbų, kurie bus šiame frize. Reprezentacinės salės visų keturių sienų išklotinės ir herbai buvo parodyti ekrane. Daugelio herbų kilmė yra lenkiška, kai lenkų bajorai padovanojo savo herbus lietuviams po Horodlės sutarties pasirašymo 1413 m. Tačiau 9 iš 23 yra vietinės kilmės herbai. Frize yra šių šeimų herbai: Tiškevičių, Dorogostaiskių, Glebavičių (Pusmėnulis ir žvaigždė), Masalskių (Vietinės kilmės – M su kryžiumi), Radvilų (Erelis su ragais ant krūtinės), Chaleckių (Vietinės kilmės – ant laužytos juostelės W, strėlė), Kosakovskių (Pasaga su kryžiumi), Pacų, Tryznų (Dviguba lelija), Naruševičių (Dvi žuvys), Sluškų (Kalavijas tarp dviejų pusmėnulių), Goštautų (Laužyta juosta, primenanti W), Astikų, Vainų (Trys ragai), Sapiegų (Strėlė su dviem kryžiais), Valavičių (Du strėlių, kitur iečių, antgaliai), Kiškų (Pasaga su 3 kryžiais), Druckių (Vietinės kilmės – kalavijas tarp 4 pusmėnulių), Chodkevičių (Perkryžiuota strėlė su išskėsta apačia ir grifas), Krošinskių (Vietinės kilmės – virš vartų kryžius su ant jo uždėta W), Kęsgailų (Liūto galva, spjaudanti ugnį), Zavišų, Talvošų (Gulbė), Ostrogiškių (Vietinės kilmės – pusmėnulis, virš jo žvaigždė, dar aukščiau strėlė ant pusės žiedo), Alšėniškių, Hornostajų (Vietinės kilmės – Hipocentauras), Čartoriskių (Vietinės kilmės – raitelis), Giedraičių (Vietinės kilmės – rožė), Kaributų, Kaributų-Višnioveckių (Vietinės kilmės – žvaigždė, virš jos pusmėnulis su perkryžiuotais galais kryžiumi).

Šio frizo įgyvendinimą ir sieninės tapybos darbus aptarė architektė restauratorė Audronė Kaušinienė. Trečiojo aukšto reprezentacinės salės heraldinį frizą siekiama atkurti panašiu principu - kaip kad 2009 m. buvo atkurtas tapybinis frizas antrojo aukšto žemutinėje reprezentacinėje salėje. Heraldikai panaudojami to laiko ženklai bei autentiški pavyzdžiai iš šios epochos gobelenų, reljefų, graviūrų, vitražų ir panašių šaltinių. Medžiaga jungtims tarp herbinių skydų rinkta iš būdingų to laiko vietinių dekoro pavyzdžių, nekopijuojant konkretaus atskiro motyvo, o laikantis epochai būdingų komponavimo principų, ornamentinių formų sprendimo, ritmikos, proporcijų.

Siekiant atkuriamam frizui suteikti istoriškumo atspalvį, jis bus tapomas tapybos restauravime naudojamu puantelio metodu, kuris suteikia tapybai spalvų virpesį, leidžia naudoti pakartotinius modeliavimus ir retušą norimam rezultatui pasiekti. Frizas turi būti atkuriamas ant natūralaus kalkinio tinko paviršiaus mineraliniais pigmentais, rišikliui naudojant kalcio kazeinatą, tai patvarios, laiko patikrintos medžiagos, sienų tapyboje naudotos visose epochose nuo seniausių laikų, pasiteisinusios ir interjerų, ir eksterjerų dekore.

Po informacinės dalies gretimoje salėje visi galėjo pasivaišinti vaišėmis. Po jų buvo proga apžiūrėti Valdovų rūmų vertybių ekspoziciją, kurioje buvo įspūdingos įgytos ir dovanotos kultūros vertybės, radiniai ir leidiniai. Ekskursiją, dalyvaujant daugiau kaip 30 svečių, vedė dr. Vydas Dolinskas. Taip pat buvo galimybė aplankyti pirmajame aukšte esančią papildytą ir prieš dvi dienas atidarytą Aleksandro Vasiljevo Madų parodą.

Po ekskursijų vyko tradicinė Fondo loterija, kurioje buvo galima laimėti dailininkų Silvijos Drebickaitės, Ramunės Vėluvienės ir Gintaro Gesevičiaus, įmonių Shakespeare Boutique Hotel, UAB „Jūratės akmenėliai“, restorano „Sue‘s Indian Raja“ ir Fondo dovanotus prizus.

Bet prieš tai įvyko staigmena. Vienas jaunas svečias pasiteiravo, ar rengėjai neprieštarautų, jeigu jis šioje puikioje, istorinėje aplinkoje pasipirštų savo mylimajai. Aišku, jiems neprieštaraujant, Audrius Dukanskis visų svečių akivaizdoje priklaupė ant kelio ir paklausė savo mylimosios, ar ji sutiktų už jo tekėti. Atsiliepimas buvo teigiamas, ir iš salės pasigirdo svečių plojimai ir džiaugsmingi garsai. Tačiau dar ne viskas. Vykstant loterijai, A.Dukanskis traukė bilietą ir ištraukė savo mylimosios numerį: laimikis - Senamiestyje esančio viešbučio Shakespeare Boutique Hotel dovanota nakvynė.

Renginį suorganizavo Valdovų rūmų paramos fondas, talkininkaujant Fondo savanoriams ir mokytojai Danutei Ulvydienei su Vilniaus licėjaus moksleiviais. Techninę įrangą parūpino ir ją aptarnavo Valdovų rūmų muziejaus ir LR Seimo darbuotojai.

Valdovų rūmų paramos fondas įsteigtas 2000 m. rugpjūčio 23 d. dar prieš LR Seimo priimtą įstatymą, kuriame Fondas paminėtas kaip papildomų lėšų šaltinis. Fondas padeda vykdyti LR Seimo priimtą įstatymą atkurti Valdovų rūmus.

Valdovų rūmų paramos fondo informacija

Atgal