VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parama, labdara

Nuteistieji keičia gyvenimo būdą

Dėl ypač neigiamo visuomenės požiūrio į asmenis grįžusius iš įkalinimo įstaigų ši socialinė grupė išstumiama iš visuomeninio gyvenimo. Nuteistųjų reabilitacija ir socialinė reintegracija – visos Lietuvos problema, nes nuteistųjų skaičius šalyje nemažėja.

Labdaros ir paramos fondas „Garstyčios grūdas“ įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą gavusį projektą „Psichologinės ir socialinės pagalbos nuteistiesiems teikimas“, skirtą nuteistųjų socialinės atskirties mažinimui, integravimui į visuomenę bei kvalifikacijos žinių bei įgūdžių suteikimui. Pasak LPF „Garstyčios grūdas“ direktorės Stefanijos Kondrotienės, šio projekto tikslas yra teikti psichologinę ir socialinę pagalbą nuteistiesiems bei mokyti juos socialaus elgesio pagrindų, kad jie lengviau galėtų integruotis į darbo rinką, visuomenę ir tokiu būdu padėti eliminuoti ar sumažinti priežastis, dėl kurių buvę nuteistieji gali vėl pradėti linkti į nusikalstamumą.

Asmenų, išėjusių iš įkalinimo įstaigų, socialinė reintegracija į Lietuvos visuomenę yra svarbi problema, nors visuomenė pripažįsta, kad asmenys turi galimybę pasitaisyti, tačiau dauguma teistų asmenų šalinasi, elgiasi atsargiai ir įtariai. Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, yra sunku susirasti darbą, nes jie dažnai kelia nepasitikėjimo jausmą, jiems trūksta kvalifikacijos, taip pat darbdaviai bijo sugadinti atmosferą darbuotojų kolektyve. Kalinių nuomone, jiems bus sunku integruotis į visuomenę išėjus iš įkalinimo įstaigų, nes visuomenė gali jų netoleruoti, taip pat bijo, kad nepavyks susirasti darbo.

Spalio mėn. 29 dieną buvo organizuotas projekto „Psichologinės ir socialinės pagalbos nuteistiesiems teikimas“ viešinimo seminaras, kuriame dalyvavo 22 potencialūs darbdaviai. Jie buvo supažinti su fondo veikla ir ES finansuojamo projekto tikslais ir uždaviniais. Nuteistiesiems ir darbdaviams buvo skaitomos paskaitos lyčių lygybės temomis. Darbdaviai buvo supažindinti su reabilitacijos centro „OAZĖ“ aplinka ir projekto dalyviais (nuteistaisiais). Darbdaviai, bendraudami už vieno stalo su projekto dalyviais, suprato, jog tai nėra eiliniai nuteistieji. Stebino tai, kad daugumą nuteistųjų sutikus laisvėje nepalaikytum asmeniu, grįžusiu iš įkalinimo įstaigos. Todėl teikė įvairius pasiūlymus, kaip viešinti fondo ir projekto veiklą, informuojant visuomenę apie veiklas ir pasiekiamus rezultatus.

Kasmet iš šalies įkalinimo įstaigų paleidžiama apie 2 tūkst. asmenų ir net 48 proc. iš jų patenka į kalėjimą antrą ir trečią kartą. Priežastys: niekas nenori priimti į darbą, dažnai trūksta motyvacijos dirbti, nutrūkę ryšiai su šeima, draugų ratas – teistų asmenų ratas, dideli įsiskolinimai praeityje, bendravimo įgūdžių praradimas, kvalifikacijos stoka, laisvėje jie nebesugeba gyventi. Visas šias išvardintas problemas nuteistiesiems ir grįžusiems iš įkalinimo įstaigos nuo 2004 metų padeda spręsti labdaros ir paramos fondas „Garstyčios grūdas“, vykdydamas „Socialinės, psichologinės bei priklausomybės ligų ilgalaikę reabilitacijos programą“ bendradarbiavimo ir partnerystės pagrindu su Alytaus pataisos namais. Tai viena pagrindinių Alytaus pataisos namuose vykdomų socialinės reabilitacijos programų.

Anot LPF „Garstyčios grūdas“ direktorės, iš šiuo metu dalyvaujančių projekte 20 nuteistųjų galima duoti 90 proc. tikimybę, kad gyvens išėję į laisvę be narkotikų 18 (81 proc.) nuteistųjų, o likusiems paliekame 50 proc. tikimybę dėl nevartojimo.

Tikima, kad šis sėkmingai vykdytinas projektas išmokys nuteistuosius gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais ir priemonėmis, sudarys sąlygas nuteistiesiems atlikus bausmę integruotis į visuomenę ir prisitaikyti prie darbo rinkos sąlygų, padės nuteistiesiems tapti įstatymus, vertybes ir visuomenės saugumą gerbiančiais žmonėmis.

Socialinė reintegracija į Lietuvos visuomenę yra pradedama nuteistajam atliekant bausmę įkalinimo įstaigoje taikant intensyvią socialinės, psichologinės reabilitacijos programą, o vėliau ji tęsiama asmenims išėjus iš įkalinimo įstaigų įgyvendinant socialinės adaptacijos programą.

Apie projektą:

Projekto tikslinė grupė – nuteistieji, vartojantys psichoaktyviąsias medžiagas, neturintys rimtų psichikos sutrikimų, kuriems iki priešlaikinio paleidimo termino likę ne mažiau kaip 1,5, bet ne daugiau kaip 3 metai. Projekto grupėje yra 20 nuteistųjų (6 rezerve). Projektas įgalina efektyviai išnaudoti Alytaus pataisos namuose esančias patalpas, kur įkurtas reabilitacijos centras „OAZĖ“ bei sudarytos prielaidos jų infrastruktūros gerinimui.

Prasidėjus projekto veikloms, pataisos namų administracija ir LPF „Garstyčios grūdas“ vadovai informavo nuteistuosius apie vykdomą projektą ir galimybę jame dalyvauti. Alytaus pataisos namuose vykdoma nuolatinė kandidatų atranka į rezervinę grupę, atsižvelgiant į nuteistojo asmenybę, išsilavinimą, amžių, bausmės atlikimo laiką, ar jis yra psichoaktyviųjų medžiagų vartotojas ir kt. Tačiau pagrindinis atrankos į grupę kriterijus - tai nuteistojo motyvacija ir noras keisti savo gyvenimo būdą, kad nesugrįžtų į įkalinimo įstaigą.

Projektu numatoma problemas spręsti įkalinimo vietoje vykdant psichologinį nuteistųjų konsultavimą, darbinės motyvacijos skatinimą, profesinį orientavimą, profesinį mokymą ir darbinių įgūdžių ugdymą praktiškai. Kaliniams iš pradžių suteikiamos pačios reikalingiausios kompiuterinio raštingumo bei elementaraus teisinio raštingumo žinios. Vėliau jie nuotoliniu būdu apmokomi pagal „Nuteistųjų integracijos į visuomenę“ programą, kuri sukurta ir patalpinta virtualioje terpėje. Nuteistiesiems yra teikiamos psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijos, padėsiančios jiems pažinti save ir keistis bei operuoti visuomenėje. Vėliau mokoma paklausios mūrininko bei tinkuotojo - apdailininko profesijos. Visą laiką dirba asmuo, atsakingas už vėlesnį nuteistųjų įdarbinimą.

Nuteistųjų socialinė reabilitacija

Visuomenės kultūros, pataisos įstaigų darbuotojų, valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, religinių bendruomenių bei kitų juridinių ir fizinių asmenų ir nuteistųjų sąveika, kuria siekiama atstatyti nuteistojo gerą vardą, integruoti į visuomenę, naudojant fizinį, psichologinį, pedagoginį, dorovinį, teisinį parengimą; kad nuteistasis galėtų gerai funkcionuoti visuomenėje, tapti naudinga bei vertinga asmenybe tiek pačiam sau, tiek šeimai, tiek visuomenei.

LPF „Garstyčios grūdas“ reabilitacijos programos įvertinimas

Per 5 metus reabilitacijos programoje dalyvavo 49 nuteistieji. Reabilitacijos programą baigė 21 nuteistasis, nebaigė, bet nevartoja narkotikų 6 nuteistieji. Išleisti į laisvę ir tęsė reabilitaciją laisvės reabilitacijos centruose 6 asmenys, fondo dienos centre adaptacijos programoje dalyvavo - 12 asmenų. Į pataisos įstaigą sugrįžo 4 asmenys. Vienas - pažeidęs lygtinio paleidimo įpareigojimus, 3 naujai padarę nusikaltimą (vienas iš jų antrą kartą reabilitavosi ir dabar sėkmingai gyvena laisvėje, antras šiuo metu dalyvauja projekte ir yra vienas geriausių reabilitantų, trečias - kaip asmuo, pažeidęs lygtinio paleidimo įpareigojimus, atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose). Bendras programos teigiamas rezultatas yra 67,35 proc. nuo visų 49 nuteistųjų dalyvavusių reabilitacijoje per 5 metus.

Kiekybinė projekto vertė

Vidutinis sąrašinis nuteistųjų skaičius per projekto vykdymo laikotarpį – 30 nuteistieji.

7 nuteistieji buvo pašalinti arba patys pareiškė norą išeiti iš reabilitacijos.

Viso paleista į laisvę – 4 asmenys, kurie gyvena šeimose ir dirba arba registruoti darbo biržoje

Nuteistųjų amžius nuo 24 iki 55 metų.

Visose projekto veiklose dalyvavo po 20 nuteistųjų.

Kokybinė projekto vertė

Kokybinė projekto vertė: pagerės asmenų, išėjusių iš Alytaus pataisos namų, socialinė reintegracija (manoma, kad 50 proc. nuteistųjų pavyks įsidarbinti), kitas 50 proc. dalyvavusių projekte nuteistųjų, išėję į laisvę, sklandžiau integruosis į socialinės adaptacijos ir užimtumo programas.

Atgal