VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parama, labdara

08 27. Išeiviai gali teikti prašymus studijų paramai gauti

Ramūnas Grabauskas

Nuo rugpjūčio 26-osios iki rugsėjo 30-osios Valstybinis studijų fondas priima išeivijos ir lietuvių kilmės vaikų, vaikaičių, provaikaičių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, prašymus valstybės paramai gauti.

Paramą gali gauti studentai, priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias arba antrosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje, paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų. Šis punktas netaikomas pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų pirmojo semestro studentams ir studentams, pretenduojantiems gauti socialinę išmoką.

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas.

Studentai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą: stipendiją ir vienkartinę socialinę išmoką.

Stipendijos dydis - 390 Lt per mėnesį. Ji skiriama vienam semestrui konkursinės eilės tvarka ir išmokama kas mėnesį.

Socialinė išmoka - nuo 700 Lt iki 1100 Lt - skiriama įvertinus pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį.

Studentai, norintys gauti paramą, turi užsiregistruoti Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką.

Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu Fondo interneto tinklalapyje tapatybę patvirtinant per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.

Pirmą kartą dėl paramos besikreipiantys lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai turi pateikti krašto lietuvių bendruomenės, Lietuvos valstybės institucijos ar įstaigos užsienyje, kurios užsieniečiams išduoda vizas, ar kitos institucijos išduotą užsienio lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą.

Išeivijos ir lietuvių kilmės vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, pirmą kartą besikreipiantys dėl šios paramos, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad prieš atvykdami į Lietuvą jie ne mažiau kaip trejus metus gyveno užsienyje ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į aštuntą klasę.

Išeivijos ir lietuvių kilmės vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, norintys gauti socialinę išmoką, Fondui pateikia dokumentus, patvirtinančius socialinę padėtį arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Užpildytą elektroninės formos paraišką ir su prašymu pateikiamus dokumentus studentas Fondui turi pateikti išsiųsdamas paštu arba atvykdamas į Fondą.

Atgal