VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parama, labdara

12 07. Labdaringa visuomeninė veikla JAV gimnazijose

Lidija Veličkaitė

Jungtinių Amerikos valstijų gimnazijose veikia vadinamoji Valstybinė šalpos lyga (National Charity League).  Kadangi gimnazijose mokslas trunka ketverius metus, todėl antraisiais mokslo metais moksleivės su savo mamomis, norinčiomis įsitraukti į šalpos visuomeninę veiklą, įsipareigoja trejus metus savanoriauti. Organizacija (National Charity League) turi savo skyrius daugelyje Amerikos regionų. Įsitraukusios į šią veiklą, mama su dukra turi galimybę ne tik palengvinti pagalbos reikalingų žmonių gyvenimą, bet ir ugdyti tarpusavio santykius.

Kiekvienas organizacijos skyrius surenka informaciją apie fizinės ir finansinės pagalbos reikalingus asmenis. Skyrius, kuriame savanoriauja Kristina Narbutaitė ir jos mama Audra Nelsaitė–Narbutienė, užregistravo 6 tūkstančius valandų dirbant su 21 tos apylinkės rėmėjų organizacija. Tai įvairios verslo kompanijos, individualios įmonės, kurios padeda šiai kilniai misijai aukodamos ne tik pinigus, savo gaminius, paslaugas, bet ir keliones į Europą, Havajus ir kt. Daugelis paaukotų gaminių parduodama šiam tikslui įkurtose parduotuvėse. Už gautus pinigus perkamas maistas ir išvežiojamas sunkiai besiverčiantiems seneliams ir ligoniams. Taip pat ligoniams padedama nuvykti pas gydytojus ir atgal parvežant juos į namus. Sergantys suaugusieji ir vaikai lankomi ligoninėse, jiems padedama pavalgyti, nusiprausti, apsirengti.

Iš kairės: Audra Nelsaitė-Narbutienė, Angelė Nelsienė, laikanti Oskarą ir Kristina Narbutaitė vakaro ,,Valio Holivudui" metu

JAV yra priimta prieš Padėkos dieną įvairiais būdais rinkti maistą ir pinigus, kuriuos vėliau savanoriai išdalija nepasiturintiems ir benamiams. Tam tikslui skirtose valstybinėse įstaigose būna padengiami stalai, kur žmonės Padėkos dieną sukviečiami pavalgyti. Padėkos diena (Thanksgiving day) JAV švenčiama ketvirtą lapkričio ketvirtadienį.

Labdaros tikslu kartą per metus rengiamos madų demonstravimo parodos. Jose moksleivės savanorės tampa modeliais. Visos turi progos pasimokyti modelio įgūdžių:  laikysenos, elgesio bei įvairių grožio procedūrų, kurias taip pat labdaringai aukoja grožio salonai. Šių metų (2013) pavasarį toks madų demonstravimas įvyko Kalifornijos ,,Anaheim“ viešbutyje. Dalyvavo daugiau kaip 1000 žmonių. Šis vakaras buvo pavadintas ,,Valio Holivudui“. Renginyje buvo renkami pinigai ir demonstruojami įvairių parduotuvių ir dizainerių drabužiai. Imituojant kino aktoriams teikiamus Oskarus, šalpos organizacijos komiteto išrinktiems asmenims už organizacijai reikšmingus nuopelnus buvo skirti Oskarai. Vienas iš Oskarų, pavadintas Metų Močiutė, buvo skirtas Kristinos Narbutaitės močiutei, vienai žymiausių Lietuvos išeivijos moterų JAV, Angelei Nelsienei. Jai tai buvo didelis siurprizas gauti statulėlę, panašią į Holivudo Oskarą. Bet dar didesnis džiaugsmas ir pasididžiavimas savo dukra Audra Nelsaite–Narbutiene ir dukraite Kristina, kurios, be veiklos lietuviškose organizacijose, sugebėjo nuoširdžiai ir atsakingai patarnauti žmonėms nepaisant jų tautybės, rasės ar religijos.

1990 m., viešėdama Vilniuje, Angelė Nelsienė kalbėjosi su laikraščio ,,Lietuvos Aidas“ vyr. redaktoriumi Sauliumi Stoma. Buvo paklausta: ,,Kadangi Lietuva jau atgavo Nepriklausomybę, gal  jau ribojate savo politinę veiklą.“ A. Nelsienė atsakė: ,,Kol Lietuva nepriimta į NATO, tik močiute būti dar per anksti.“ 2000 m., susitikusi su prezidento Džordo Bušo (George Bush) patarėja dr. Kondoliza Rais (Condoleezza Rice), išgavo prezidento raštišką pareiškimą, kad jis yra už NATO plėtrą ir Baltijos valstybių narystę šioje organizacijoje. Už šią garbingą veiklą Angelė Nelsienė Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus  buvo apdovanota NATO žvaigžde.

Taigi šis Metų Močiutės Oskaras gal ir yra priminimas, kad laikas sustoti, tačiau A. Nelsienė sako, kad kol Lietuvai gresia pavojai iš didžiųjų kaimynų, nurimti negalima. Ji vis dar darbuojasi JAV lietuvių ir Pasaulio lietuvių bendruomenėse. Siekiant Lietuvos gerovės ir esant jėgų, darbų visada atsiranda. Jų užtenka Amerikos baltų laisvės lygos (Baltic American Freedom League) veikloje esant vykdančiąja vicepirmininke.

Atgal