VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

10 29. Susimąstykime

Vaclovas Volkus

Vėlinės - Čia ir didžiūnas ir varguolis

Nebeišvengs dangaus tiesos.

Kapinėse   - ... Čia amžina lygybė stojus...

Vėlinių dienos apmąstymai - Pakvies šios žemės didžiūną ir menką...

Partizano tėvams - ... kas kapą jo išniekintą suras?..

Prie partizanų kapų - Šitam kely, šile žaliam,

Dūlėja brolių pelenai.

Amžinas miestas - Čia miestas - mirusiųjų žemė...

Kryžius prie kapų - ...Ir melskis meilės tarp žmonių...

Jau niekad - niekada - Su juo ten pasiliksiu...

Retėja mūsų eilės - Ten vienas suolas tuščias,

čia užversta knyga.

Prie mokytojo stalo

žvakutė uždegta.

 

VĖLINĖS

Ruduo. Jau lapkričio pirmoji

Pražydusi dangaus skliaute.

Žarom nušvitus, tu sustoji,

Prie kauburėlio su žvake.

 

Kur ilsisi gilioj ramybėj

Mylėję, kūrę šalia mūs.

Mirties ranka juos palydėjo

Į nebūties tylius namus.

 

Kur laikas amžių neskaičiuoja,

Kur nėr pradžios ir pabaigos,

Kur ir didžiūnas, ir varguolis

Nebeišvengs dangaus tiesos.

 

KAPINĖSE

Sustingę antkapiai nebylūs,

Palinkę kryžiai maldoje.

Čia nebūties akordai tylūs

Ramybę skelbia paslapčia.

 

Čia ilsisi gyvenę žmonės,

Jų išmintis, garbė, buitis.

Be paslapties ir be malonės

Paguldė juos juoda mirtis.

 

Čia amžina lygybė stojas

Nežemiškoj tamsos erdvėj.

Valdžioj nerimę, auksą krovę,

Pavirto amžiams pelenais.

 

Sustingo antkapiai pakrypę,

Byloja - būvį praeities.

Tai viskas, kas šiandieną liko

Iš kelio žmogiškos būties.

 

VĖLINIŲ DIENOS APMĄSTYMAS

Ne kartą man sakė - mirtis pasalūnė

Ateis su dalgiu ant peties.

Pažvelgs į akis nemarioji klajūnė

Ir ranką kaulėtą išties.

 

Pakvies be atodūsio, žodžio, be ženklo

Į puotą juodos nebūties.

Šios žemės didžiūną ir silpną, ir menką,

Paženklins ramybe nakties.

 

Žinojau, žinau, kad jos neaplenksiu,

Ateis ta minutė klaiki.

Tik niekas nežino, kaip aš į ją žengsiu,

Ar bus jon kelionė sunki.

 

Bet, mano mielieji, žinau ji ateina,

Nėr žemėj širdies amžinos.

Atėjus pasako ji savąją kainą

Ant slenksčio lemtingos dienos.

 

PARTIZANO TĖVAMS

Tremties paniekinti. Viltim susieti,

Sugrįžote gyvi, nenugalėti,

Pagerbt neišverkto sūnaus.

Kur jis suklupo. Jo jaunystė,

Šventai kovojusi su išdavystėm,

Kas kapą jo, išniekinto, suras?

 

Tiek daug kentėjęs atsiliepk, sūneli,

Galbūt kažkur praeidami pro šalį,

Nuo kapo nubraukėm rasas...

Tiktai šlamės beržai parimę,

Žibutės tyrą žiedą nusiskynę,

Išgirsit šnabždesį: "Aš čia".

 

PRIE PARTIZANŲ KAPŲ

Sustok, keleivi, bent trumpam,

Šitam kely, šile žaliam,

Dūlėja brolių pelenai.

Čia krito jie kovos lauke

Už laisvę Nemuno krašte,

Kad mes gyventume laisvai.

 

Čia jų jaunystė nemari,

Sustingo kruvinam kely,

Tėvynės meilės kupina.

Štai čia, keleivi, prie akmens,

Nušluostyk ašarą tėvams,

Pagarbink šlovę tyloje.

 

Tikiu, žiedai nevys kapuos,

Berželiai jiems šlamės, žaliuos,

Ir metų metais čia budės,

Kad po ilgos, šaltos žiemos

Pakilus saulė Lietuvos

Apšviestų kelią ateities.

 

Tikiu, tas kelias bus šviesus,

Sukvietęs kurt gimtus namus

Po žydra saule Lietuvos.

Už laisvę kritusių dvasia

Palaimins ryžtą kelyje,

Išgarsins gerą vardą jos.

 

AMŽINAS MIESTAS

Tyla. Ramybė. Medžiai šlama.

Parimę antkapiai eilėm.

Čia miestas - mirusiųjų žemė,

Pražydusi gyvom gėlėm.

 

Einu. Skaitau. Vardai ir metai.

Paminkluose trumpa žinia:

Gyveno, kūrė, sukos ratai...

Šiandien jie - dūlančiam kape.

 

Kiekvienas kapas - tai likimas

Su savo žemiška dalia.

Kapai. Gyvųjų atminimas

Aniems, jau amžinam mieste.

 

Tyla. Ramybė. Žvakės dega.

Parimę antkapiai pilki.

Čia miestas. Mirusiųjų žemė,

Gyva gyvųjų atminty.

 

KRYŽIUS PRIE KAPŲ

Būk daugel metų čia parimęs

Tame kely šalia kapų.

Kas statė, kas vainiką pynė,

Šiandien neliko daugel jų.

 

Bet tavo atmintis paliko,

Ką tu atsimeni, kokius laikus?

Gal žuvusius nuo išdavikų

O gal paniekintus namus.

 

Matei ir rudą, ir raudoną,

Ir baltą, žvanginantį kardais.

O tu kantriai skelbei geltoną

Su savo krašto sopuliais.

 

Tautiečiai tau kepurę kelia,

Esi tu meilė ir kančia.

Šventas giesmes jie tau sudėję

Palaimos prašės maldoje.

 

Būk daugel metų čia parimęs

Toj kryžkelėj, šalia kapų

Būk ąžuolu naujai užgimęs

Ir melski meilės tarp žmonių.

 

JAU NIEKAD NIEKADA

Skiriu brolio Česlovo atminimui. Prieš 50 metų, baigęs Kauno KKI, tragiškai žuvo - paskendo

Prabus pavasario gamta,

Žydės palaukėj gėlės.

Jau niekad niekad niekada

Negrįš jo jaunos dienos.

 

Kada rudens pirma šalna

Nuspalvins klevą auksu,

Jau niekad niekad niekada

Tavęs aš nesulauksiu.

 

Kai per Kalėdas jos nakčia

Pažvelgs į švenčių stalą,

Jos niekad niekad niekada

Nebepakeis nedalią.

 

Kada šventa kapų tyla

Pašauks, ir aš atvyksiu,

Jau visad visad visada

Su juo ten pasiliksiu.

 

RETĖJA MŪSŲ EILĖS

Skiriu Jonavos gimnazijos 1948 m. pirmos laidos abiturientams.

 

Retėja mūsų eilės

Ir renkamės rečiau.

Į klasės suolą sėda

Kas kartą mūs mažiau.

 

Po daugel ilgų metų

Mes klasėj, kaip tada.

Tiktai tyloj sustojom

Su pagarba kita.

 

Ten vienas suolas tuščias,

Čia užversta knyga.

Prie mokytojo stalo,

Žvakutė uždegta.

 

Palinkę, dvasioj didūs,

Su raukšlėmis veide

Praėję ilgą kelią,

Mes šiandien vėl drauge.

 

Pakelkim taurę vyno

Už klasę tų dienų.

Te ašara per skruostą

Susišaukia kartu.

 

Su tais, kurie išėjo,

Kurie nebesugrįš.

Tesaugo atminimą

Gyvųjų atmintis.

 

 

 

 

 

 

 

Atgal